Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου Ανδρέα Ζώγκου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 31/21.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 645/2018
 
Θέμα 20ο Η.Δ: «Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου Ανδρέα Ζώγκου»
  
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44301/17-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Ζήμος Κων/νος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων, αποχώρησε στο τέλος του 6ουΗΔΘ
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
16.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 4ουΗΔΘ
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
18.     Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
20.    Πιέτρης Τιμολέων
1.          Μελέτης Χρήστος, Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.        Οικονόμου Γεώργιος
5.        Λαμπρινός Παναγιώτης
6.        Δράκος Παναγιώτης
7.        Παρτσινέβελος Κων/νος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
8.        Παππάς Αντώνιος
9.       Καρασάββας Ιωάννης
10.     Δημητρόπουλος Κων/νος
11.     Σούκουλης Ανδρέας
12.     Κορδώσης Χρήστος
13.     Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
2. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
4.Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5. Παπαϊωάννου Κων/νος– Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4 Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
6. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9. Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω 20οθέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου Ανδρέα Ζώγκου»έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα εξής:
Α. τις διατάξεις του άρθρου 140 § 1 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες: “Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι μπορούν να μετακινούνται εκτός της έδρας του Δήμου ή της Κοινότητας για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι”.
Β. το γεγονός ότι ο Αντιδήμαρχος κ. Ζώγκος Ανδρέας μετακινήθηκε στην Αθήνα για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ με θέμα : Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι – Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που πραγματοποιήθηκε στις 14/12/2018.
Η μετακίνηση του κ. Αντιδημάρχου στον ανωτέρω προορισμό ήταν επιβεβλημένη για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου και την ταχύτερη διευθέτηση των ζητημάτων του.
Γ. το γεγονός ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή συνεδρίασης κάθε φορά με ένα και μοναδικό θέμα επιβαρύνει οικονομικά τον Δήμο και αντιτίθεται στην προσπάθεια για περιορισμό των δαπανών, δεδομένου βέβαια ότι ο Νόμος επιτρέπει την εκ των υστέρων έγκριση των μετακινήσεων του Δημάρχου ως επιβεβλημένες.
Δ. το γεγονός ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν προσκομίστηκε εισήγηση εγκαίρως για την έγκριση της ανωτέρω μετακίνησης του κ. Αντιδημάρχου.
Ε. την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< «Έγκριση μετακίνησης, οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης Αντιδημάρχου για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ με θέμα : Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι – Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που πραγματοποιήθηκε στις 14/12/2018 στην Αθήνα».
Μετά από αίτηση του Αντιδημάρχου κ. Ζώγκου Ανδρέα, επιλέχθηκε από το ΕΚΔΔΑ να συμμετάσχει σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ με θέμα : Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι – Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που πραγματοποιήθηκε στις 14/12/2018 στην Αθήνα.
 Η μετάβασή του πραγματοποιήθηκε οδικώς με ιδιόκτητο όχημα και αυθημερόν επιστροφή.
 Εσείς θα πρέπει να εγκρίνετε τη μετακίνηση και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5, άρθρο 7 & 8, άρθρο 11 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.9 του Ν. 4336/2015 τις δαπάνες για τη καταβολή εξόδων: α) οδοιπορικά έξοδα & β) ημερήσια αποζημίωση:
 – ΖΩΓΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)                       ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ : 28 € 
                                                                                    
                                                                                                ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Εισιτήρια λεωφορείου : Κόρινθος – Αθήνα 9 * 2 = 18 €
                     Συνολικό ποσό οδοιπορικών εξόδων = 18 €
 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
      Ολόκληρη αποζημίωση : 40 € / ημέρα
 1 ημέρα (14/12/2018- Αυθημερόν επιστροφή) Χ 10 € = 10 €
                      Συνολικό ποσό ημερήσιας αποζημίωσης = 10 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ :  28 €  
 
 Η ημερήσια αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα του Αντιδημάρχου Ζώγκου Ανδρέα ποσού 28 € θα βαρύνουν την πίστωση του προϋ/σμού με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000 €.>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 140 § 1 του Ν. 3463/2006, τις εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Κρίνει επιβεβλημένη λόγω κατεπείγοντος και προς το συμφέρον του Δήμου και εγκρίνει την πραγματοποιηθείσα εκτός έδρας αυθημερόν μετακίνηση του Αντιδημάρχου Κορινθίων, κ. Ζώγκου Ανδρέα με σκοπό να συμμετάσχει στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ με θέμα : Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι – Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που πραγματοποιήθηκε στις 14/12/2018 στην Αθήνα.
 
Β. Εγκρίνει τις δαπάνες της εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου κ. Ζώγκου Ανδρέα, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 28,00 € και αναλύονται ως εξής:
 – Συνολικό ποσό ημερήσιας αποζημίωσης = 10,00 €
 – Συνολικό ποσό οδοιπορικών εξόδων = 18,00 €
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ :    10,00 € + 18,00 € = 28,00 €
Η ημερήσια αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα του Αντιδημάρχου κ. Ζώγκου Ανδρέα ποσού 28,00€ θα βαρύνουν την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00 €.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31 / 645/ 2018.
                 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 31 – 12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                               Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment