Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/19.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 523/2018
 
Θέμα 14ο Η.Δ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ολοκλήρωση έργου πεζογέφυρας Αδειμάντου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39981/15-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Δράκος Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 10ουΗΔΘ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Μπάκουλης Δημήτριος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.    Βλάσσης Δημήτριος
3.   Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
4.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.   Σούκουλης Ανδρέας
6.  Κορδώσης Χρήστος
7. Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.    Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλόύκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.   Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.   Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.   Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ολοκλήρωση έργου πεζογέφυρας Αδειμάντου», έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου, ως εξής:
1. Την αριθμ. 35/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση έργου πεζογέφυρας Αδειμάντου» προϋπολογισμού 225.000,00 €.
2. Την αριθμ. 19/234/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου
3. Την αριθμ. 25/310/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης του από 18-8-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου.
4. Την αριθμ. 28/359/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης του από 02-10-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωσης του διαγωνισμού υπέρ της εταιρείας «ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της με την αριθ. 288460/14-12-2017 Απόφαση .Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Υ.&Ι. .
5. Την με αριθμ. πρωτ. 4717/2018 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ» ποσού 101.230,20 €. με το ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες.
6. Την με αριθμ. πρωτ. 28747/28-8-2018 αίτηση της εταιρείας «ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου, λόγω ότι για να πραγματοποιηθεί κατεδάφιση τμήματος μάντρας που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η σύνδεση του καινούριου ποδηλατόδρομου με τον υφιστάμενο.
7. Την από 28-9-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας , η οποία έχει συνταχθεί από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της  ίδιας διεύθυνσης και αναφέρει τα εξής:
<< Η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» δυνάμει της αριθ. πρωτ. 4717/2018 συμβάσεως ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθ. μελέτης 35/2016 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.
Η σύμβαση καθόρισε προθεσμία οχτώ (8) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου ήτοι έναρξη την 06/2/2018 και λήξη την 06/10/2018.
Με την αριθ. 28747/28-8-2018 αίτηση ο ανάδοχος του έργου ζήτησε παράταση προθεσμίας τεσσάρων μηνών.
Η ανωτέρω παράταση κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου και γίνεται χωρίς αναθεώρηση τιμών. Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο>>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, την αίτηση της αναδόχου εταιρείας, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί στα ηχογραφημένα πρακτικά
 
                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Παρατείνει τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ» ποσού 101.230,20 €. με το ΦΠΑ., εργολαβίας της «ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι τις 06-02-2019 χωρίς αναθεώρηση τιμών.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/ 523 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                               Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment