Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 12/02.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 287/2018
 
Θέμα 9ο Η.Δ.: «Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 02α του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21216/28-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΘΗΔ
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3. Χασικίδης Χρήστος
4. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
7.Καρασάββας Ιωάννης
8. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
9. Κορδώσης Χρήστος
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.Σούκουλης Ανδρέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του πρακτικού αριθμ. 2/2018 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών», η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή από τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα παρέθεσε ενώπιον των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ΄ αριθμ. 2/10-5-2018 πρακτικό της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου Κορινθίων, το οποίο μας υπεβλήθη με το με αριθμ. πρωτ 19766/15-6-2018 έγγραφο και έχει ως κατωτέρω :
 
 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της αρ. 2/10.05.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
Αριθμός Απόφασης: 22/2018
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή της «ΔΕΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ε.Ε.» για τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου έτους 2017 και πρόστιμο.
 
      Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 10 Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρ.14 του Ν.2690/99, η Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρ.32 του Ν.1080/80 του Δήμου Κορινθίων η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 82/2018 Α.Δ.Σ., ύστερα από την αρ. 13933/26.04.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών χωριστά καθώς επίσης και στους προσφεύγοντες, νόμιμα και εμπρόθεσμα.
 Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία , γιατί σε σύνολο τριών(3) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) μέλη.
              Π α ρ ό ν τ α                                                                      Α π ό ν τ α
1.- Κων/νος Παρτσινέβελος, Πρόεδρος
2.- Χαράλαμπος Καμπούρης, Μέλος                                          Κανένα
3.- Σταύρος Μπινιάρης, Μέλος
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Παναγιώτα Σούκουλη, δημοτική υπάλληλος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει ενώπιον των μελών της επιτροπής τα παρακάτω:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,3 και 5 του άρ.32 του Ν.1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρ.5 του Ν.1406/83 και τροποποιήθηκαν με το άρ.7 παρ.8 του Ν.2307/95, το άρ.17 του Ν.3491/2006 και το άρ.18 παρ.15 του Ν.3731/2008«Συνιστάται σε κάθε δήμο ή κοινότητα επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων».
 Κάθε φορολογούμενος που ασκεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του Ν.505/1976 στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, δικαιούται να ζητήσει με το ίδιο δικόγραφο τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του με το Δήμο. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία του Δήμου που παρέλαβε την προσφυγή υποχρεούται να διαβιβάσει αμέσως αντίγραφό της στην επιτροπή (άρ.32 παρ.3 του Ν.1080/80).
 Η Επιτροπή εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι μειώσεως ή διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού συντάσσει πρακτικό εντός εικοσαημέρου από της συζητήσεως της υπόθεσης , υπογραφόμενο από τον αιτούντα ή τον αντίκλητο αυτού. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού επί του οποίου έχει υπολογισθεί το πρόστιμο ή πρόκειται περί αυτοτελούς προστίμου, η μείωση του προστίμου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατό(50%).
 Ο κ.Πρόεδρος στη συνέχεια, θέτει ενώπιον των μελών της Επιτροπής ότι σύμφωνα με την αρ.14/09.08.2017 έκθεση ελέγχου της Δ/νσης Οικ/κών/Τμήματος εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Κορινθίων γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία για την «ΔΕΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ε.Ε.» αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου 4 τ.μ. με τραπεζοκαθίσματα έμπροσθεν του καταστήματος που λειτουργεί η εν λόγω εταιρία επί της οδού Εθν. Αντίστασης 12 στην Κόρινθο, κατά υπέρβαση του ορίου των τ.μ. σύμφωνα με την χορηγηθείσα άδεια.
Με την αρ. 35682/14.08.2017 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκε στην ανωτέρω εταιρία κύριο τέλος και το αντίστοιχο πρόστιμο και ειδικότερα:
Κύριο τέλος 180,00 € και πρόστιμο 180,00 €.
 
Στην ανωτέρω εταιρία, κοινοποιήθηκε απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου με ημερομηνία παραλαβής την 02.03.2018.
 Η «ΔΕΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ε.Ε.» υπέβαλε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου την με αριθμό καταχώρησης ΠΡ 123/22.03.2018 προσφυγή με αίτημα την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την επιτροπή του άρ.32 του Ν.1080/80 , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα  στο Δήμο μας και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 10306/22.03.2018.
Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 10ης Μαϊου 2018 και η προσφεύγουσα εταιρία προσκλήθηκε να παραστεί , με την αρ. 14853/04.05.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Κατά τη συνεδρίαση προσήλθε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εν λόγω επιχείρησης κ. Γεώργιος Δέδες .
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Επιτροπής , λαμβάνοντας υπόψη και την υπ΄αρ. 10561/26.03.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών/Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου προτείνει στα μέλη της επιτροπής να γίνει δεκτό το αίτημα της ανωτέρω εταιρίας για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μόνο ως προς το μέρος που αφορά το πρόστιμο και να μειώσει κατά 50% το επιβληθέν πρόστιμο, το δε τέλος να παραμείνει ως έχει.
 Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
 Η Επιτροπή , αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ
1.- Κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας κατά της εγγραφής της σε βεβαιωτικό κατάλογο μόνο ως προς το μέρος που αφορά το πρόστιμο, το οποίο επιβλήθηκε κατά του τέλους κοινοχρήστων χώρων οικονομικού έτους 2017, λαμβάνοντας υπόψη τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.
2.- Μειώνει το πρόστιμο κατά 50% , ήτοι κατά 90,00 ευρώ , στον υπ΄αρ. 14/2017 βεβαιωτικό κατάλογο και με αριθμό καρτέλας οφειλέτη 48377 , συμφωνούντος και του εκπροσώπου της προσφεύγουσας εταιρίας.
3.- Το επιβληθέν τέλος παραμένει ως έχει στο ύψος των 180,00 €.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 22/2018.
Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει:
       Ο Πρόεδρος                Για την προσφεύγουσα              Τα μέλη                                  Η γραμματέας
                                                                                           1.- Χαράλαμπος Καμπούρης
Κων/νος Παρτσινέβελος       Γεώργιος Δέδες           2.- Σταύρος Μπινιάρης                  Παν.Σούκουλη
                                                         Ακριβές απόσπασμα
                                               Κόρινθος 7 Ιουνίου 2018.
                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ
                                                                    
 
 
                                                   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της αρ. 2/10.05.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
Αριθμός Απόφασης: 23/2018
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή της «ΔΡΟΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για                         τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων ετών 2012,2013,2014,2015 και πρόστιμα.
                     
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 10 Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρ.14 του Ν.2690/99, η Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρ.32 του Ν.1080/80 του Δήμου Κορινθίων η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 82/2018 Α.Δ.Σ., ύστερα από την αρ. 13933/26.04.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών χωριστά καθώς επίσης και στους προσφεύγοντες, νόμιμα και εμπρόθεσμα.
 Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία , γιατί σε σύνολο τριών(3) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) μέλη.
              Π α ρ ό ν τ α                                                                     Α π ό ν τ α
1.- Κων/νος Παρτσινέβελος, Πρόεδρος
2.- Χαράλαμπος Καμπούρης, Μέλος                                          Κανένα
3.- Σταύρος Μπινιάρης, Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Παναγιώτα Σούκουλη, δημοτική υπάλληλος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει ενώπιον των μελών της επιτροπής τα παρακάτω:
 Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,3 και 5 του άρ.32 του Ν.1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρ.5 του Ν.1406/83 και τροποποιήθηκαν με το άρ.7 παρ.8 του Ν.2307/95, το άρ.17 του Ν.3491/2006 και το άρ.18 παρ.15 του Ν.3731/2008«Συνιστάται σε κάθε δήμο ή κοινότητα επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων».
Κάθε φορολογούμενος που ασκεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του Ν.505/1976 στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, δικαιούται να ζητήσει με το ίδιο δικόγραφο τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του με το Δήμο. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία του Δήμου που παρέλαβε την προσφυγή υποχρεούται να διαβιβάσει αμέσως αντίγραφό της στην επιτροπή (άρ.32 παρ.3 του Ν.1080/80).
Η Επιτροπή εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι μειώσεως ή διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού συντάσσει πρακτικό εντός εικοσαημέρου από της συζητήσεως της υπόθεσης , υπογραφόμενο από τον αιτούντα ή τον αντίκλητο αυτού. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού επί του οποίου έχει υπολογισθεί το πρόστιμο ή πρόκειται περί αυτοτελούς προστίμου, η μείωση του προστίμου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατό(50%).
Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια, θέτει ενώπιον των μελών της Επιτροπής ότι σύμφωνα με: α) την αρ.379/15.09.2017 έκθεση ελέγχου της Δ/νσης Οικ/κών/Τμήματος εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Κορινθίων γνωστοποιήθηκαν στην υπηρεσία για την εταιρία «ΔΡΟΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» , η οποία διατηρεί κατάστημα «καφετέρια-παροχή internet» που λειτουργεί επί της οδού Αράτου 55 στην Κόρινθο,οι ακαθάριστες εισπράξεις του οικ. έτους 2012, β) την αρ. 380/15.09.2017 έκθεση ελέγχου γνωστοποιήθηκαν οι ακαθάριστες εισπράξεις του οικ. έτους 2013, γ) την αρ. 309/15.09.2017 έκθεση ελέγχου γνωστοποιήθηκαν οι ακαθάριστες εισπράξεις του οικ. έτους 2014 και δ)την αρ. 310/15.09.2017 έκθεση ελέγχου γνωστοποιήθηκαν οι ακαθάριστες εισπράξεις του οικ. έτους 2015.
Με την αρ. 41643/18.09.2017 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκαν στην ανωτέρω εταιρία κύριο τέλος και το αντίστοιχο πρόστιμο και ειδικότερα:
Κύριο τέλος 289,88 € και πρόστιμο 289,88 € για το οικ. έτος 2012.
Κύριο τέλος 312,32 € και πρόστιμο 274,84 € για το οικ. έτος 2013.
Κύριο τέλος 251,80 € και πρόστιμο 161,15 € για το οικ. έτος 2014.
Κύριο τέλος 156,27 € και πρόστιμο 62,51 € για το οικ. έτος 2015.
Στην ανωτέρω εταιρία, κοινοποιήθηκε απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου με ημερομηνία παραλαβής την 14.11.2017.
 Η «ΔΡΟΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» υπέβαλε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου την με αριθμό καταχώρησης ΠΡ 372/13.12.2017 προσφυγή με αίτημα την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την επιτροπή του άρ.32 του Ν.1080/80 , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα  στο Δήμο μας και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 59225/15.12.2017.
 Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2018 και η προσφεύγουσα εταιρία προσκλήθηκε να παραστεί, με την αρ. 10381/23.03.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Κατά τη συνεδρίαση αυτή προσήλθε ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Αλέξανδρος Γκουργιώτης ο οποίος ζήτησε αναβολή και λήφθηκε η αρ. 7/2018 Απόφαση της Επιτροπής περί αναβολής εκδίκασης της προσφυγής.
Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 10ης Μαΐου 2018 και η προσφεύγουσα εταιρία προσκλήθηκε να παραστεί, με την αρ. 14855/04.05.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Κατά τη συνεδρίαση προσήλθε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εν λόγω επιχείρησης κ. Στυλιανός Δήμας και ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εταιρίας κ. Γκουργιώτης Αλέξανδρος και οι οποίοι τοποθετούνται όπως παρακάτω:
 «Ζητάμε τη διόρθωση του τέλους κατ΄ εφαρμογή του άρ.1 του Ν.339/76 και η επιβολή του τέλους 0,5% να επιβληθεί μόνο στις υπηρεσίες λιανικής πώλησης και όχι στις υπηρεσίες παροχής internet ,επισκευής και πώλησης Η/Υ». 
 Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Επιτροπής , λαμβάνοντας υπόψη και την υπ΄ αρ. 59225/2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών/Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου προτείνει στα μέλη της επιτροπής να γίνει δεκτό το αίτημα της ανωτέρω εταιρίας για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μόνο ως προς το μέρος που αφορά το πρόστιμο και να μειώσει κατά 50% τα επιβληθέντα πρόστιμα, τα δε τέλη – τα οποία έχουν ήδη επιβληθεί μόνο στις υπηρεσίες λιανικής πώλησης-να παραμείνουν ως έχουν.
 Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
 Η Επιτροπή , αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση,
                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ
1.- Κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας κατά των εγγραφών της σε βεβαιωτικό κατάλογο μόνο ως προς το μέρος που αφορά τα πρόστιμα, τα οποία επιβλήθηκαν κατά των τελών 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων ετών 2012,2013,2014 και 2015, λαμβάνοντας υπόψη τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.
2.- Μειώνει τα πρόστιμα κατά 50% , ήτοι κατά: α) 144,94 ευρώ για το έτος 2012, β)137,42 ευρώ για το έτος 2013, γ)80,57 ευρώ για το έτος 2014 και δ)31,25 ευρώ για το έτος 2015 , στον υπ΄αρ. 41/2017 βεβαιωτικό κατάλογο και με αριθμό καρτέλας οφειλέτη 51032 , συμφωνούντος και του εκπροσώπου της προσφεύγουσας εταιρίας.
3.- Το συνολικό επιβληθέν τέλος παραμένει ως έχει στο ύψος των 1.010,27 €.
 Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 23/2018.
 Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει:
       Ο Πρόεδρος                  Για την προσφεύγουσα              Τα μέλη                                 Η γραμματέας
                                                                                            1.- Χαράλαμπος Καμπούρης
Κων/νος Παρτσινέβελος     Στυλιανός Δήμας           2.- Σταύρος Μπινιάρης                 Παν.Σούκουλη
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 7 Ιουνίου 2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ
 
 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της αρ. 2/10.05.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
Αριθμός Απόφασης: 24/2018
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή της «Φ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ-ΣΩΤ. ΒΥΖΑΣ Ο.Ε.» για τέλος χρήσης                       κοινοχρήστου χώρου έτους 2017 και πρόστιμο.
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 10 Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρ.14 του Ν.2690/99, η Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρ.32 του Ν.1080/80 του Δήμου Κορινθίων η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 82/2018 Α.Δ.Σ., ύστερα από την αρ. 13933/26.04.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών χωριστά καθώς επίσης και στους προσφεύγοντες, νόμιμα και εμπρόθεσμα.
 Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία , γιατί σε σύνολο τριών(3) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) μέλη.
              Π α ρ ό ν τ α                                                                     Α π ό ν τ α
1.- Κων/νος Παρτσινέβελος, Πρόεδρος
2.- Χαράλαμπος Καμπούρης, Μέλος                                          Κανένα
3.- Σταύρος Μπινιάρης, Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Παναγιώτα Σούκουλη, δημοτική υπάλληλος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει ενώπιον των μελών της επιτροπής τα παρακάτω:
 Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,3 και 5 του άρ.32 του Ν.1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρ.5 του Ν.1406/83 και τροποποιήθηκαν με το άρ.7 παρ.8 του Ν.2307/95, το άρ.17 του Ν.3491/2006 και το άρ.18 παρ.15 του Ν.3731/2008«Συνιστάται σε κάθε δήμο ή κοινότητα επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων».
 Κάθε φορολογούμενος που ασκεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του Ν.505/1976 στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, δικαιούται να ζητήσει με το ίδιο δικόγραφο τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του με το Δήμο. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία του Δήμου που παρέλαβε την προσφυγή υποχρεούται να διαβιβάσει αμέσως αντίγραφό της στην επιτροπή (άρ.32 παρ.3 του Ν.1080/80).
Η Επιτροπή εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι μειώσεως ή διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού συντάσσει πρακτικό εντός εικοσαημέρου από της συζητήσεως της υπόθεσης , υπογραφόμενο από τον αιτούντα ή τον αντίκλητο αυτού. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού επί του οποίου έχει υπολογισθεί το πρόστιμο ή πρόκειται περί αυτοτελούς προστίμου, η μείωση του προστίμου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατό(50%).
 Ο κ.Πρόεδρος στη συνέχεια, θέτει ενώπιον των μελών της Επιτροπής ότι σύμφωνα με την αρ.551/14.12.2017 έκθεση ελέγχου της Δ/νσης Οικ/κών/Τμήματος εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Κορινθίων γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία για την «Φ.ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ-ΣΩΤ.ΒΥΖΑΣ Ο.Ε.» αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου 8,30 τ.μ. με τραπεζοκαθίσματα έμπροσθεν του καταστήματος που λειτουργεί η εν λόγω εταιρία επί της οδού Πυλαρινού 68 στην Κόρινθο, κατά υπέρβαση του ορίου των τ.μ. σύμφωνα με την χορηγηθείσα άδεια.
Με την αρ. 49/673/05.01.2018 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκε στην ανωτέρω εταιρία κύριο τέλος και το αντίστοιχο πρόστιμο και ειδικότερα:
Κύριο τέλος 373,50 € και πρόστιμο 373,50 €.
 
Στην ανωτέρω εταιρία, κοινοποιήθηκε απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου με ημερομηνία παραλαβής την 05.03.2018.
 Η «Φ.ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ-ΣΩΤ.ΒΥΖΑΣ Ο.Ε.» υπέβαλε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου την με αριθμό καταχώρησης ΠΡ 126/30.03.2018 προσφυγή με αίτημα την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την επιτροπή του άρ.32 του Ν.1080/80 , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα  στο Δήμο μας και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 11450/30.03.2018.
Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 10ης Μαΐου 2018 και η προσφεύγουσα εταιρία προσκλήθηκε να παραστεί, με την αρ. 14856/04.05.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Κατά τη συνεδρίαση προσήλθε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εν λόγω επιχείρησης κ. Φώτης Κατσιγιάννης, ο οποίος τοποθετείται ως εξής:
 «Την ημέρα του ελέγχου , επειδή έβαφα τον τοίχο του καταστήματος , είχα πράγματι μετακινήσει τα τραπεζοκαθίσματα κατά 8,30 τ.μ. – τα οποία δεν είχαν πελάτες- γεγονός που εμφανίσθηκε ως κατάληψη».
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Επιτροπής , λαμβάνοντας υπόψη και την υπ΄ αρ. 11896/2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών/Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου προτείνει στα μέλη της επιτροπής να γίνει δεκτό το αίτημα της ανωτέρω εταιρίας για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μόνο ως προς το μέρος που αφορά το πρόστιμο και να μειώσει κατά 50% το επιβληθέν πρόστιμο, το δε τέλος να παραμείνει ως έχει.
 Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
 Η Επιτροπή , αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ
1.- Κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας κατά της εγγραφής της σε βεβαιωτικό κατάλογο μόνο ως προς το μέρος που αφορά το πρόστιμο, το οποίο επιβλήθηκε κατά του τέλους κοινοχρήστων χώρων οικονομικού έτους 2017, λαμβάνοντας υπόψη τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.
2.- Μειώνει το πρόστιμο κατά 50% , ήτοι κατά 186,75 ευρώ , στον υπ΄αρ. 14/2017 βεβαιωτικό κατάλογο και με αριθμό καρτέλας οφειλέτη 139740 , συμφωνούντος και του εκπροσώπου της προσφεύγουσας εταιρίας.
3.- Το επιβληθέν τέλος παραμένει ως έχει στο ύψος των 373,50 €.
 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 24/2018.
Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει:
       Ο Πρόεδρος                  Για την προσφεύγουσα             Τα μέλη                                 Η γραμματέας
                                                                                               1.- Χαράλαμπος Καμπούρης
Κων/νος Παρτσινέβελος    Φώτης Κατσιγιάννης        2.- Σταύρος Μπινιάρης             Παν.Σούκουλη
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 7 Ιουνίου 2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ
 
 
 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της αρ. 2/10.05.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
Αριθμός Απόφασης: 26/2018
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή της «ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για τέλος χρήσης                       κοινοχρήστου χώρου έτους 2017 και πρόστιμο.
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 10 Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρ.14 του Ν.2690/99, η Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρ.32 του Ν.1080/80 του Δήμου Κορινθίων η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 82/2018 Α.Δ.Σ., ύστερα από την αρ. 13933/26.04.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών χωριστά καθώς επίσης και στους προσφεύγοντες, νόμιμα και εμπρόθεσμα.
 Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία , γιατί σε σύνολο τριών(3) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) μέλη.
              Π α ρ ό ν τ α                                                                     Α π ό ν τ α
1.- Κων/νος Παρτσινέβελος, Πρόεδρος
2.- Χαράλαμπος Καμπούρης, Μέλος                                          Κανένα
3.- Σταύρος Μπινιάρης, Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Παναγιώτα Σούκουλη, δημοτική υπάλληλος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει ενώπιον των μελών της επιτροπής τα παρακάτω:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,3 και 5 του άρ.32 του Ν.1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρ.5 του Ν.1406/83 και τροποποιήθηκαν με το άρ.7 παρ.8 του Ν.2307/95, το άρ.17 του Ν.3491/2006 και το άρ.18 παρ.15 του Ν.3731/2008«Συνιστάται σε κάθε δήμο ή κοινότητα επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων».
Κάθε φορολογούμενος που ασκεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του Ν.505/1976 στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, δικαιούται να ζητήσει με το ίδιο δικόγραφο τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του με το Δήμο. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία του Δήμου που παρέλαβε την προσφυγή υποχρεούται να διαβιβάσει αμέσως αντίγραφό της στην επιτροπή (άρ.32 παρ.3 του Ν.1080/80).
Η Επιτροπή εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι μειώσεως ή διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού συντάσσει πρακτικό εντός εικοσαημέρου από της συζητήσεως της υπόθεσης , υπογραφόμενο από τον αιτούντα ή τον αντίκλητο αυτού. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού επί του οποίου έχει υπολογισθεί το πρόστιμο ή πρόκειται περί αυτοτελούς προστίμου, η μείωση του προστίμου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατό(50%).
 Ο κ.Πρόεδρος στη συνέχεια, θέτει ενώπιον των μελών της Επιτροπής ότι σύμφωνα με την αρ.542/30.11.2017 έκθεση ελέγχου της Δ/νσης Οικ/κών/Τμήματος εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Κορινθίων γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία για την «ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου 7,5 τ.μ. με τραπεζοκαθίσματα έμπροσθεν του καταστήματος που λειτουργεί η εν λόγω εταιρία επί της οδού Εθν. Ανεξαρτησίας 23 στην Κόρινθο.
 Με την αρ. 54/687/05.01.2018 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκε στην ανωτέρω εταιρία κύριο τέλος και το αντίστοιχο πρόστιμο και ειδικότερα:
Κύριο τέλος 162,00 € και πρόστιμο 162,00 €.
 
Στην ανωτέρω εταιρία, κοινοποιήθηκε απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου με ημερομηνία παραλαβής την 08.03.2018.
 Η «ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» υπέβαλε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου την με αριθμό καταχώρησης ΠΡ 112/19.03.2018 προσφυγή με αίτημα την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την επιτροπή του άρ.32 του Ν.1080/80 , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα  στο Δήμο μας και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 9676/19.03.2018.
Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 10ης Μαΐου 2018 και η προσφεύγουσα εταιρία προσκλήθηκε να παραστεί , με την αρ. 14860/04.05.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Κατά τη συνεδρίαση προσήλθε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εν λόγω επιχείρησης κ. Κοντογιαννάκης Κων/νος , ο οποίος τοποθετήθηκε ως εξής:
«Πήγα να πληρώσω το τέλος κοινοχρήστου χώρου οικ. έτους 2017 και ενημερώθηκα ότι είχα κάποιες παλαιότερες οφειλές από το κατάστημα Mediteranne.Το ποσό αυτό ήταν λανθασμένο, προσκόμισα έγγραφα, διορθώθηκε και έκανα ρύθμιση κανονικά.Την επόμενη ημέρα της ρύθμισης έγινε ο έλεγχος από την επιτροπή, ενημέρωσα ότι προσήλθα και πλήρωσα, αλλά η ρύθμιση δεν φαινόταν στο ηλεκτρονικό σύστημα».
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Επιτροπής , λαμβάνοντας υπόψη και την υπ΄αρ. 10165/22.03.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών/Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου προτείνει στα μέλη της επιτροπής να γίνει δεκτό το αίτημα της ανωτέρω εταιρίας για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μόνο ως προς το μέρος που αφορά το πρόστιμο και να μειώσει κατά 50% το επιβληθέν πρόστιμο, το δε τέλος να παραμείνει ως έχει.
Περαιτέρω δε και σύμφωνα με το αρ. 568/08.01.2018 Σειρά ΠΕΙΡ διπλότυπο είσπραξης που κατέθεσε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας στην επιτροπή, τα 162,00 ευρώ που αποδόθηκαν, αφορούν τέλος 0,5%-5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του οικ. έτους 2012 και σε καμία περίπτωση δεν αφορούν εξόφληση του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων όπως υποστήριξε ο ανωτέρω.
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή , αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ
1.- Κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας κατά της εγγραφής της σε βεβαιωτικό κατάλογο μόνο ως προς το μέρος που αφορά το πρόστιμο, το οποίο επιβλήθηκε κατά του τέλους κοινοχρήστων χώρων οικονομικού έτους 2017, λαμβάνοντας υπόψη τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.
2.- Μειώνει το πρόστιμο κατά 50% , ήτοι κατά 81,00 ευρώ , στον υπ΄αρ. 14/2017 βεβαιωτικό κατάλογο και με αριθμό καρτέλας οφειλέτη 49753 , συμφωνούντος και του εκπροσώπου της προσφεύγουσας εταιρίας.
3.- Το επιβληθέν τέλος παραμένει ως έχει στο ύψος των 162,00 €.
 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 26/2018.
Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει:
       Ο Πρόεδρος                 Για την προσφεύγουσα              Τα μέλη                                  Η γραμματέας
                                                                                             1.- Χαράλαμπος Καμπούρης
Κων/νος Παρτσινέβελος   Κων.Κοντογιαννάκης      2.- Σταύρος Μπινιάρης                 Παν.Σούκουλη
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 7 Ιουνίου 2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ
                                                                    
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της αρ. 2/10.05.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
Αριθμός Απόφασης: 27/2018
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή τoυ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Γεωργίου για τέλος χρήσης                       κοινοχρήστου χώρου έτους 2017 και πρόστιμο.
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 10 Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρ.14 του Ν.2690/99, η Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρ.32 του Ν.1080/80 του Δήμου Κορινθίων η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 82/2018 Α.Δ.Σ., ύστερα από την αρ. 13933/26.04.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών χωριστά καθώς επίσης και στους προσφεύγοντες, νόμιμα και εμπρόθεσμα.
 Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία , γιατί σε σύνολο τριών(3) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) μέλη.
              Π α ρ ό ν τ α                                                                     Α π ό ν τ α
1.- Κων/νος Παρτσινέβελος, Πρόεδρος
2.- Χαράλαμπος Καμπούρης, Μέλος                                          Κανένα
3.- Σταύρος Μπινιάρης, Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Παναγιώτα Σούκουλη, δημοτική υπάλληλος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει ενώπιον των μελών της επιτροπής τα παρακάτω:
 Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,3 και 5 του άρ.32 του Ν.1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρ.5 του Ν.1406/83 και τροποποιήθηκαν με το άρ.7 παρ.8 του Ν.2307/95, το άρ.17 του Ν.3491/2006 και το άρ.18 παρ.15 του Ν.3731/2008«Συνιστάται σε κάθε δήμο ή κοινότητα επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων».
Κάθε φορολογούμενος που ασκεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του Ν.505/1976 στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, δικαιούται να ζητήσει με το ίδιο δικόγραφο τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του με το Δήμο. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία του Δήμου που παρέλαβε την προσφυγή υποχρεούται να διαβιβάσει αμέσως αντίγραφό της στην επιτροπή (άρ.32 παρ.3 του Ν.1080/80).
Η Επιτροπή εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι μειώσεως ή διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού συντάσσει πρακτικό εντός εικοσαημέρου από της συζητήσεως της υπόθεσης, υπογραφόμενο από τον αιτούντα ή τον αντίκλητο αυτού. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού επί του οποίου έχει υπολογισθεί το πρόστιμο ή πρόκειται περί αυτοτελούς προστίμου, η μείωση του προστίμου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατό(50%).
 Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια, θέτει ενώπιον των μελών της Επιτροπής ότι σύμφωνα με την αρ.505/24.10.2017 έκθεση ελέγχου της Δ/νσης Οικ/κών/Τμήματος εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Κορινθίων γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία για τον ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/Ο του Γεωργίου αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου 15 τ.μ. με τραπεζοκαθίσματα έμπροσθεν του καταστήματος που λειτουργεί ο εν λόγω στην Αρχαία Κόρινθο.
Με την αρ. 34/50324/01.11.2017 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκε στον ανωτέρω κύριο τέλος και το αντίστοιχο πρόστιμο και ειδικότερα:
Κύριο τέλος 229,50 € και πρόστιμο 229,50 €.
 
Στον ανωτέρω , κοινοποιήθηκε απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου με ημερομηνία παραλαβής την 09.03.2018.
Ο ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Γεωργίου υπέβαλε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου την με αριθμό καταχώρησης ΠΡ 119/21.03.2018 προσφυγή με αίτημα την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την επιτροπή του άρ.32 του Ν.1080/80 , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα  στο Δήμο μας και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 10162/22.03.2018.
Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 10ης Μαΐου 2018 και ο προσφεύγων προσκλήθηκε να παραστεί , με την αρ. 14862/04.05.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Κατά τη συνεδρίαση  προσήλθε ο ίδιος , ο οποίος τοποθετήθηκε ως εξής:
«Την ημέρα του ελέγχου είχα βγάλει πράγματι δύο(2) τραπέζια παραπάνω. Τα υπόλοιπα τ.μ. τα οποία θεωρείται ότι είναι κατάληψη από τραπέζια, είναι οι γλάστρες και οι ομπρέλες, αυτή είναι η κατάληψη».
 Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Επιτροπής , λαμβάνοντας υπόψη και την υπ΄ αρ. 10362/23.03.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών/Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου προτείνει στα μέλη της επιτροπής να γίνει δεκτό το αίτημα του ανωτέρω για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μόνο ως προς το μέρος που αφορά το πρόστιμο και να μειώσει κατά 50% το επιβληθέν πρόστιμο, το δε τέλος να παραμείνει ως έχει.
 Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
 Η Επιτροπή , αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση,
                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ
1.- Κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα κατά της εγγραφής του σε βεβαιωτικό κατάλογο μόνο ως προς το μέρος που αφορά το πρόστιμο, το οποίο επιβλήθηκε κατά του τέλους κοινοχρήστων χώρων οικονομικού έτους 2017, λαμβάνοντας υπόψη τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.
2.- Μειώνει το πρόστιμο κατά 50% , ήτοι κατά 114,75,00 ευρώ , στον υπ΄αρ. 14/2017 βεβαιωτικό κατάλογο και με αριθμό καρτέλας οφειλέτη 43410 , συμφωνούντος και του προσφεύγοντα.
3.- Το επιβληθέν τέλος παραμένει ως έχει στο ύψος των 229,50 €.
 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 27/2018.
Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει:
  Ο Πρόεδρος                      Για τον προσφεύγοντα               Τα μέλη                                 Η γραμματέας
                                                                                              1.- Χαράλαμπος Καμπούρης
Κων/νος Παρτσινέβελος   Κων.Παπαϊωάννου           2.- Σταύρος Μπινιάρης               Παν.Σούκουλη
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 7 Ιουνίου 2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ
                                                                    
 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της αρ. 2/10.05.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
Αριθμός Απόφασης: 28/2018
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή τoυ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΒΑΪΟΥ του Δημητρίου για τέλος χρήσης                       κοινοχρήστου χώρου έτους 2017 και πρόστιμο.
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 10 Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρ.14 του Ν.2690/99, η Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρ.32 του Ν.1080/80 του Δήμου Κορινθίων η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 82/2018 Α.Δ.Σ., ύστερα από την αρ. 13933/26.04.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών χωριστά καθώς επίσης και στους προσφεύγοντες, νόμιμα και εμπρόθεσμα.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία , γιατί σε σύνολο τριών(3) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) μέλη.
              Π α ρ ό ν τ α                                                                      Α π ό ν τ α
1.- Κων/νος Παρτσινέβελος, Πρόεδρος
2.- Χαράλαμπος Καμπούρης, Μέλος                                          Κανένα
3.- Σταύρος Μπινιάρης, Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Παναγιώτα Σούκουλη, δημοτική υπάλληλος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει ενώπιον των μελών της επιτροπής τα παρακάτω:
 Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,3 και 5 του άρ.32 του Ν.1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρ.5 του Ν.1406/83 και τροποποιήθηκαν με το άρ.7 παρ.8 του Ν.2307/95, το άρ.17 του Ν.3491/2006 και το άρ.18 παρ.15 του Ν.3731/2008«Συνιστάται σε κάθε δήμο ή κοινότητα επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων».
Κάθε φορολογούμενος που ασκεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του Ν.505/1976 στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, δικαιούται να ζητήσει με το ίδιο δικόγραφο τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του με το Δήμο. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία του Δήμου που παρέλαβε την προσφυγή υποχρεούται να διαβιβάσει αμέσως αντίγραφό της στην επιτροπή (άρ.32 παρ.3 του Ν.1080/80).
Η Επιτροπή εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι μειώσεως ή διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού συντάσσει πρακτικό εντός εικοσαημέρου από της συζητήσεως της υπόθεσης , υπογραφόμενο από τον αιτούντα ή τον αντίκλητο αυτού. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού επί του οποίου έχει υπολογισθεί το πρόστιμο ή πρόκειται περί αυτοτελούς προστίμου, η μείωση του προστίμου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατό(50%).
 Ο κ.Πρόεδρος στη συνέχεια, θέτει ενώπιον των μελών της Επιτροπής ότι σύμφωνα με την αρ.547/14.12.2017 έκθεση ελέγχου της Δ/νσης Οικ/κών/Τμήματος εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Κορινθίων γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία για τον ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΒΑΪΟ του Δημητρίου αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου 20 τ.μ. με τραπεζοκαθίσματα έμπροσθεν του καταστήματος που λειτουργεί ο εν λόγω επί της οδού Αδειμάντου 61 στην Κόρινθο.
Με την αρ. 57/697/05.01.2018 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκε στον ανωτέρω κύριο τέλος και το αντίστοιχο πρόστιμο και ειδικότερα:
Κύριο τέλος 900,00 € και πρόστιμο 900,00 €.
 
Στον ανωτέρω, κοινοποιήθηκε απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου με ημερομηνία παραλαβής την 05.03.2018.
Ο ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΒΑΪΟΣ του Δημητρίου υπέβαλε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου την με αριθμό καταχώρησης ΠΡ 137/03.04.2018 προσφυγή με αίτημα την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την επιτροπή του άρ.32 του Ν.1080/80 , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα  στο Δήμο μας και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 11920/04.04.2018.
Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 10ης Μαΐου 2018 και ο προσφεύγων προσκλήθηκε να παραστεί, με την αρ. 14863/04.05.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Κατά τη συνεδρίαση προσήλθε ο ίδιος , κατέθεσε έγγραφα και τοποθετήθηκε ως εξής:
«Άνοιξα το κατάστημα στις 01.09.2017 και την 27.09.2017 παραγγέλθηκαν τα τραπέζια, όπως προκύπτει από τα κατατεθέντα έγγραφα».
 Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Επιτροπής , λαμβάνοντας υπόψη και την υπ΄ αρ. 12.04.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών/Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου προτείνει στα μέλη της επιτροπής να γίνει δεκτό το αίτημα του ανωτέρω για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μόνο ως προς το μέρος που αφορά το πρόστιμο και να μειώσει κατά 50% το επιβληθέν πρόστιμο, το δε τέλος να παραμείνει ως έχει.
 Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
 Η Επιτροπή , αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ
1.- Κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα κατά της εγγραφής του σε βεβαιωτικό κατάλογο μόνο ως προς το μέρος που αφορά το πρόστιμο, το οποίο επιβλήθηκε κατά του τέλους κοινοχρήστων χώρων οικονομικού έτους 2017, λαμβάνοντας υπόψη τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.
2.- Μειώνει το πρόστιμο κατά 50% , ήτοι κατά 450,00 ευρώ , στον υπ΄ αρ. 14/2017 βεβαιωτικό κατάλογο και με αριθμό καρτέλας οφειλέτη 27414 , συμφωνούντος και του προσφεύγοντα.
3.- Το επιβληθέν τέλος παραμένει ως έχει στο ύψος των 900,00 €.
 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 28/2018.
Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει:
       Ο Πρόεδρος                    Για τον προσφεύγοντα            Τα μέλη                                  Η γραμματέας
                                                                                             1.- Χαράλαμπος Καμπούρης
Κων/νος Παρτσινέβελος   Βάϊος Περιβολάρης         2.- Σταύρος Μπινιάρης                 Παν.Σούκουλη
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 7 Ιουνίου 2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ
                                                                   
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθ. 2/2018 πρακτικό της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, τις τοποθετήσεις των συμβούλων, το άρθρο 32 παρ 6 του Ν 1080/80 και του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Οικονόμου Γεωργίου)
Αποδέχεται – εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/10-5-2018 πρακτικό της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κορινθίων, όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 287/ 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος