Έγκριση προγράμματος προϋπολογισμού επικοινωνιακής δαπάνης 2019 και απολογιστικών στοιχείων 2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 29/3/2019
 
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 6/04.03.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 88/2019
 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Έγκριση προγράμματος προϋπολογισμού επικοινωνιακής δαπάνης έτους 2019 και απολογιστικών στοιχείων έτους 2018»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7436/28-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ ( 18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Παρτσινέβελος Κων/νος, Αντιδήμαχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Βλάσσης Δημήτριος
8.       Κεφάλας Σταύρος
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
18.    Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
1. Παππάς Αντώνιος
2. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
3. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος προσήλθε στο τέλος του 27ου ΗΔΘ
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Φαρμάκης Γεώργιος
6. Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
7. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Σούκουλης Ανδρέας
10. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
11. Λαμπρινός Παναγιώτης
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
13. Κορδώσης Χρήστος
14. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
15. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση προγράμματος προϋπολογισμού επικοινωνιακής δαπάνης έτους 2019 και απολογιστικών στοιχείων έτους 2018», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 25-02-2019 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<ΘΕΜΑ: “Πρόγραμμα Προϋπολογισμού Επικοινωνιακής Δαπάνης έτους 2019 και Απολογιστικά Στοιχεία έτους 2018”.
Ο σκοπός της παρούσας εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι η έγκριση της ετήσιας επικοινωνιακής δαπάνης έτους 2019 του Δήμου Κορινθίων και των απολογιστικών στοιχείων επικοινωνιακής δαπάνης του Δήμου Κορινθίων του έτους 2018 προκειμένου να υποβληθεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για την έγκριση.
Για τα ποσά που έχουν εγγραφεί στην παρούσα εισήγηση υπάρχει πρόβλεψη στην Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 7/04-04-2019 για τον Προϋπολογισμό έτους 2019 (ΑΔΑ 6ΗΚΚΩΛ7-9ΩΨ) η οποία Θεωρήθηκε με την Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΑΔΑ 78ΝΔΟΡ1Φ-Β6P )
Α. Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής έτους 2019
Σας αποστέλλουμε το σχέδιο δράσης του Δήμου Κορινθίων για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Κορινθίων έτους 2019 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 9Του Ν.3270/2004 και του αρ. 1,2 ΠΔ 15/2010 και των ως άνω σχετικών εγκυκλίων .Το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής είναι η πρόταση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης με την 1/11-12-2018 Απόφασή της .(Στην παρούσα Απόφαση έχει ενσωματωθεί και εγκριθεί ο Απολογισμός έτους 2018 αλλά και ο Προϋπολογισμός έτους 2019 για τις δαπάνες Τουριστικής Προβολής.)
Στην παρούσα Απόφαση για την Τουριστική Προβολή έχει ενσωματωθεί και ο Απολογισμός έτους 2018 .
Το σχέδιο δράσης διαρθρώνεται στις κάτωθι ενέργειες : 1.Ηλεκτρονικός Τουριστικός Οδηγός συνέχιση της ενοικίασης (ενοικίαση) Πρόκειται για την πλατφόρμα για συσκευές με android και IOS ( apple) η οποία δημιουργήθηκε , και αποτελεί τον επίσημο ψηφιακό τουριστικό οδηγό για τον Δήμο Κορινθίων.
Σύμφωνα με την 5788/20-05-2016 Απόφαση του Γ.Γ. Του ΕΟΤ.
“Το οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο/φωτογραφίες) είναι ουσιώδες για την προβολή κάθε προορισμού. Τόσο στα εργαλεία της παραδοσιακής διαφήμισης, όσο και στα νέα ψηφιακά εργαλεία (διαδίκτυο, ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) το κατάλληλο τεχνικά, καλαίσθητο και ελκυστικό οπτικοακουστικό υλικό,είναι το «κλειδί» για την αποτελεσματική προώθηση του μηνύματός .Επιπλέον, οι φορείς οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι το διαδίκτυο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του σύγχρονου μάρκετινγκ, απαιτεί ειδική προσέγγιση, η οποία διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές πρακτικές.”5788/20-05-2016 Εγκύκλιος του ΕΟΤ.
Ο περιηγητής έχει την δυνατότητα να γνωρίσει ,να εξερευνήσει και να περιπλανηθεί στα αξιοθέατα και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός του Δήμου Κορινθίων Ο επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα να συγκρίνει να διαλέξει καταλύματα και χώρους εστίασης για τις εξορμήσεις-διακοπέςτου. Ο προϋπολογισμός της παραπάνω δράσης-ενοικίασης ηλεκτρονικής πλατφόρμας Τουριστικού Οδηγού , ανέρχεται στο ποσό των 3.720,00 € ετησίως.
Προϋπολογισμός 2019
Θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 και τίτλο “Έξοδα ενημέρωσης και τουριστικής προβολής του Δήμου Έτους 2019 με το ποσό των 2.480,00 (συνεχιζόμενη δαπάνη από το 2018) και 3.720,00 ευρώ (νέα δαπάνη στον θεωρημένο προϋπολογισμό )
Απολογισμός έτους 2018
Κ.Α. 00/6431.0007 “Έξοδα ενημέρωσης και τουριστικής προβολής του Δήμου”Έτους 2018 ποσού 1.240,00 ευρώ.
2. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η φιλοξενία Τουριστικών Φορέων και Ειδικών Δημοσιογράφων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό (σε συνεργασία με τα κατά τόπους γραφεία του Ε.Ο.Τ .) Η παραπάνω δράση :
Θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 “Έξοδα ενημέρωσης και τουριστικής προβολής του Δήμου”Έτους 2019 με το ενδεικτικό 3.000,00 ευρώ (έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στον θεωρημένο προϋπολογισμό) 3.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ είτε με μεμονωμένη παρουσία του Δήμου είτε και μέσω των περιπτέρων της Περιφέρειας ή του ΕΟΤ . Προτείνεται η συμμετοχή σε εκθέσεις : Που θα ανακοινωθούν και θα συμμετέχουν η Περιφέρεια και ο ΕΟΤ. Προϋπολογισμός 2019
Βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 “Έξοδα ενημέρωσης και τουριστικής προβολής του Δήμου”Έτους 2019 με το ενδεικτικό 3.000,00 ευρώ 4. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ . Η ολοκληρωμένη τουριστική προβολή του τόπου μας επιβάλλει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ορισμένων θεματικών εκδηλώσεων και ημερίδων. Συνεπεία αυτού προτείνεται η πρόβλεψη κονδυλίου για την με κάθε τρόπο ( συμμετοχή / χορηγία κλπ. ) συνδιοργάνωση με επαγγελματικούς και τοπικούς ή άλλους φορείς εκδηλώσεων πολιτιστικών, μουσικών, εικαστικών εκθέσεων και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων που προάγουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής με στόχευση τη στήριξη και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την επιμήκυνση της περιόδου . Οργάνωση εκδηλώσεων με έμφαση στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού όπως πεζοπορία, καταδύσεις, αναρρίχηση κλπ κυρίως σε μήνες χαμηλής επισκεψιμότητας. Επίσης οργάνωση εκδηλώσεων με τους επαγγελματίες και τους Συλλόγους
Προϋπολογισμός 2019 Βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 “Έξοδα ενημέρωσης και τουριστικής προβολής του Δήμου”Έτους 2019 με το ενδεικτικό 5.000,00 ευρώ
5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ / press kit Για την υποστήριξη όλων των δράσεων προβολής αξιολογείται το υπάρχον δημιουργικό υλικό (photo gallery, videos, μακέτες εντύπων, οδηγοί κ.λ.π.) και είτε θα γίνουν επανεκτυπώσεις (με κάποιες μικρές αλλαγές/προσθήκες) είτε θα παραχθούν από την αρχή νέα υλικά ( ενδεικτικά χάρτες και λοιπό υλικό σε σύγχρονη μορφή είτε και σε ηλεκτρονική μορφή). Στα νέα «έντυπα» θα πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατό ισορροπημένη παρουσίαση των προορισμών και των προσφερόμενων προϊόντων. Στο έντυπο θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς η ιστοσελίδα, η οποία αποτελεί το βασικό εργαλείο από το οποίο θα μπορεί να αντλεί περισσότερες πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος. Το έντυπο θα διανέμεται σε όλα τα ξενοδοχεία – καταλύματα – Δήμος, εκθέσεις κλπ. Θα πρέπει να υπάρχει έκδοση τουλάχιστον στα Αγγλικά και να αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου / θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σε εκτυπώσιμη μορφή. Ειδική μορφή αυτού του υλικού θα ενσωματωθεί σε ειδική συσκευασία ( σε usb ) ώστε να χρησιμοποιηθεί ως press kit. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσίας θα πρέπει να καταρτιστούν από την ΔΤΥ /ΤΜΉΜΑ Πληροφορικής καθώς δεν είναι δυνατή η δημιουργία χαρτών και λοιπού υλικού σε σύγχρονη μορφή είτε και σε ηλεκτρονική μορφή από τον Δήμο. Προϋπολογισμός 2019 Βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 “Έξοδα ενημέρωσης και τουριστικής προβολής του Δήμου”Έτους 2019 ποσού 14.880,00 ευρώ νέα δαπάνη .
Στον Κ.Α. Οφειλών 00/8115.0006 και τίτλο “Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” Έτους 2019 έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στον θεωρημένο προϋπολογισμό με το ποσό των 7.588,80 ευρώ για την κάλυψη αυτής της δαπάνης.
6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Έχει ανατεθεί η δημιουργία Ανάλυσης και Σχεδίου Μάρκετινγκ του τουριστικού προϊόντος προορισμού & δημιουργική στρατηγική & master plan προώθησης του Δήμου Κορινθίων στην εταιρία MoreGreece. Αντικείμενο του έργου / ενέργειας θα είναι η εξέταση και η ανάλυση των ακόλουθων ζητημάτων : -Ανάλυση μάρκετινγκ με βάση τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προορισμού, μετά και από την αναγνώριση και ανάλυση των τουριστικών υποδομών και δυνατοτήτων του προορισμού (έρευνα κι ανάλυση στοιχείων -Συγκέντρωση των χαρακτηριστικών που μπορούν να συντελέσουν στην δημιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας και πρότασης αξίας για το προϊόν/προορισμό. -Ανάλυση των κυριότερων ισχυρών και αδύναμων σημείων του προορισμού -Ανάλυση που αποσκοπεί στην διαπίστωση τυχόν αδυναμιών ώστε να προταθούν λύσεις που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα  στρατηγική τοποθέτηση και δημιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας για το προϊόν, ώστε να ξεχωρίζει από ανταγωνιστικά προϊόντα/προορισμούς και να προσελκύει τα κατάλληλα κοινά στόχους. -Ορισμός των ελκυστικότερων αγορών στόχων και τμημάτων αγοράς, με βάση την προσδοκώμενη κερδοφορία και σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων του προορισμού  σχεδιασμός και προσδιορισμός επικοινωνιακών και προωθητικών ενεργειών -Η παρουσίαση των θεματικών και εμπειριών που ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προορισμού, τους στόχους και την ελκυστικότητα του τμήματος αγοράς που απευθύνονται. Σκοπός:
Η σύνθεση του βασικού τουριστικού προϊόντος του προορισμού (χαρτοφυλάκιο και κύρια προϊόντα προτεραιότητας), η ανταγωνιστική του ταυτότητα, η δημιουργία του κεντρικού μηνύματος διαφοροποίησης, η δημιουργική πλατφόρμα και το σχέδιο ενεργειών προβολής που θα το καθιστούν ελκυστικό και ανταγωνιστικό στις ομάδες στόχους.
Προτείνουμε την συνέχιση της παροχής υπηρεσιών marketing και μετά το πέρας της παρούσας συμβάσεως Προϋπολογισμός 2019
Βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0006 και τίτλο “Συμβουλευτικές υπηρεσίες στα θέματα Τουρισμού, Μάρκετινγκ” Έτους 2019 με το ποσό των 15.000,00 ευρώ ( συνεχιζόμενης δαπάνης ποσού 9.920,00 ευρώ αλλά και νέας δαπάνη ποσού 5.080,00 ευρώ ).
Α2 Τοπική Ανάπτυξη
1.     Στον Κ.Α. Εξόδων 00/6431.0007 με τίτλο “ Έξοδα ενημέρωσης και τουριστικής προβολής του Δήμου” δαπάνες προβολής τοπικών προϊόντων μέσω της συμμετοχής μας σε εκθέσεις ( ΕΟΤ ,Υπουργείο Τουρισμού ,Περιφέρεια και Τοπικούς φορείς και Σωματεία) ενδεικτικού κόστους € 4.331,20€ (εγκεκριμένος προϋπολογισμός )
2.     Στον Κ.Α. Εξόδων 00/6432.0001 με τίτλο “ Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό” ενδεικτικού κόστους € 5.000,00€ (εγκεκριμένος προϋπολογισμός )
3.     Σύναψη σύμβασης εργασίας με τίτλο Σύναψη σύμβασης, για τονσχεδιασμό Κέντρου Ψηφιακής Προβολής, της σήμανσης μνημείων,δημιουργίας και εγκατάστασης σημάνσεων” , ενδεικτικού κόστους € 24.800,00€. Στον Κ.Α. Εξόδων 15/6117.0001(εγκεκριμένος προϋπολογισμός).
Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
1. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
Δαπάνη για προμήθεια έντυπου υλικού (αφίσες, πανό, banners) εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου που διοργανώνει ο Δήμος ή συμμετέχει ως συνδιοργανωτής, οι οποίες προβάλουν και αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά και την παράδοση της περιοχής μας. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 15/6471.0001 έτους 2019, με το ενδεικτικό ποσό των 12.000€.
2. Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
Δαπάνη για προμήθεια έντυπου υλικού (αφίσες, πανό, banners) αθλητικών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος ή συμμετέχει ως συνδιοργανωτής, οι οποίες συμβάλουν στην προβολή και ανάπτυξη του Δήμουενόψει του πλήθους των διαγωνιζόμενων, διοργανωτών και θεατών που συμμετέχουν. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 15/6472.0001 έτους 2019, με το ενδεικτικό ποσό των 3.000€.
3. Διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων
Δαπάνη για προμήθεια έντυπου υλικού (αφίσες, πανό, banners) στα πλαίσια διοργάνωσης ή συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων κοινωνικού περιεχομένου οι οποίες συμβάλουν στην προβολή του Δήμου. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 15/6473.0001 έτους 2019, με το ενδεικτικό ποσό των 3.000€.
4. Διοργάνωση παρεμφερών εκδηλώσεων
Δαπάνη για προμήθεια έντυπου υλικού (αφίσες, πανό, banners) στα πλαίσια διοργάνωσης ή συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων λοιπού περιεχομένου οι οποίες συμβάλουν στην προβολή του Δήμου. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 15/6474.0001 έτους 2019, με το ενδεικτικό ποσό των 1.000€.
5. Διοργάνωση εκδηλώσεων εγκαινίων , δεξιώσεων, εθνικών ή τοπικών εορτών
Δαπάνη για προμήθεια έντυπου υλικού ( αφίσες, πανό, banners) εκδηλώσεων εγκαινίων (πλατειών, θεάτρων, αναψυκτηρίων, γηπέδων, κλπ), δεξιώσεων, εθνικών ή τοπικών εορτώνπου διοργανώνει ο Δήμος ή συμμετέχει ως συνδιοργανωτής και οι οποίες συμβάλουν στην προβολή του. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 00/6443.0001 έτους 2019, με το ενδεικτικό ποσό των 1.000€.
6. Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και διαλέξεις
Δαπάνη για προμήθεια έντυπου υλικού (αφίσες, πανό, banners) για την συμμετοχή του Δήμου σε συνέδρια, ημερίδες και διαλέξεις που εξυπηρετούν την προβολή και την ανάδειξη του τοπικού στοιχείου, ιδιαίτερα μέσω της αναφοράς στην ιστορία, τις τέχνες, τα γράμματα και γενικότερα στην πολιτιστική κληρονομιά και ανάπτυξη της περιοχής. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 00/6441.0001 έτους 2019, με το ενδεικτικό ποσό των 1.000€.
ΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣMΟΣ 2019
15/6471.0001
Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
12.000,00€
15/6472.0001
Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
3.000,00€
15/6473.0001
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων
3.000,00€
15/6474.0001
Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων
1.000,00€
00/6443.0001
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
1.000,00€
00/6441.0001
Συμμετοχές σε συνέδρια-συναντήσεις και διαλέξεις
1.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ:
21.000,00€
Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1.Παροχή Υπηρεσίας στο Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό Σύστημα Επικοινωνίας ,Καταγραφής και Παρακολούθησης Αιτημάτων Πολιτών Και Διάδρασης Δήμου -Δημότη Μέσω Έξυπνων Κινητών Τηλεφώνων
Στόχος του συστήματος είναι η αποτελεσματική διαχείριση ζητημάτων καθημερινότητας του Δημότη και εν γένει ζητημάτων του Δήμου Κορινθίων καθώς και η καλύτερη επικοινωνία και διάδραση με τις Δημοτικές Υπηρεσίες με την χρήση έξυπνων φορητών συσκευών (smartphones/tablets) ως δυνητικά μέσα εντοπισμού, αναφοράς και επίλυσης δεκάδων ζητημάτων που συμβαίνουν καθημερινά στην πόλη μας. Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα θα δώσει την δυνατότητα στους Δημότες να αναφέρουν μέσω των κινητών τους τηλεφώνων αλλά και του διαδικτύου προβλήματα και ζητήματα που συναντούν στην καθημερινότητα τους και ταυτόχρονα στις υπηρεσίες του Δήμου ένα σύγχρονο διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης, δρομολόγησης και ενημέρωσης των Δημοτών για την επίλυση των ζητημάτων αυτών. Ταυτόχρονα, η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του Δημότη για σημαντικά νέα, ανακοινώσεις αλλά και η καταγραφή της άποψης του για σημαντικά Δημοτικά θέματα αποτελούν καίρια σημεία μιας σύγχρονης συμμετοχικής και ανοιχτής διακυβέρνησης.
Στα πλαίσια αυτής της προμήθειας περιέχονται και δράσεις δημοσιότητας.
Προϋπολογισμός Κ.Α. 00/6431.0002 και τίτλο “ Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου ”: 7.500,00€
 Μη εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο από το Τμήμα Πληροφορικής .
2. Φιλοξενία και συντήρηση της Ιστοσελίδας SIMMETEXO.KORINTHOS.GR
Για τον διαδικτυακό τόπο simmetexo.korinthos.gr στα πλαίσια του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΜΕΑΣ»,  οι ακόλουθες υπηρεσίες:
·       Παροχή υπηρεσιών συντήρησης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για την εφαρμογή simmetexo.korinthos.gr
·       Υπηρεσίες φιλοξενίας για το διάστημα Μάρτιος 2018 – Φεβρουάριος 2019 σε dedivated server (με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά  CPU: Intel(R) Xeon(R) E3-1246 v3 @ 3.50GHz,  RAM: 32 GB,  DISK: 1TB,  OS: CentOS6 (free) )
Προϋπολογισμός Κ.Α. 00/6431.0002 και τίτλο “ Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου ”με το ποσό των :1.200,00€
 OΔήμος δε διαθέτει υποδομές για webhostingκαι ειδικά υψηλών απαιτήσεων bandwidthόπως το livestreaming.
 (Στόχος είναι το έτος 2020 να μεταφέρουμε και αυτό το siteσε κάποια άλλη webhostingεφαρμογή του Δήμου Κορινθίων)
3. Ανακατασκευή και συντήρηση της Κεντρικής Ιστοσελίδας του Δήμου
Οι αλλαγές σε ότι αφορά στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου θα είναι:
– αλλαγή στην εμφάνιση (design) με μοντέρνα αισθητική και με βάση τα πρότυπα του Web2.0 και τα WebStandards(HTML5, CSSκλπ)
– αλλαγή στην κατασκευή της για να είναι πιο φιλική προς τις μηχανές αναζήτησης (searchengineoptimization) π.χ. μέσω Permalinks, SEOpluginsκαι να υπάρχει έτσι άνοδος και καλύτερη κατάταξη στα αποτελέσματα των αναζητήσεων
– θα πρέπει να είναι πιο φιλική με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
– αλλαγή στη δομή του μενού ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία πλοήγησης
– εμπλουτισμός, επικαιροποίηση και αλλαγή κειμένων και φωτογραφιών
– βελτιστοποίηση γραφικών για να μην “αργεί” η ιστοσελίδα να φορτώσει
– αλλαγή από στατική σε πιο δυναμική
– θα πρέπει να υλοποιηθεί έκδοση που να είναι φιλική και να μπορεί να λειτουργεί ικανοποιητικά από κινητά τηλέφωνα και tablets(fullresponsive)
– συμβατότητα με όλους τους μοντέρνους φυλλομετρητές (browsers)
– αλλαγή της πλατφόρμας υλοποίησης CMSαπό το DotNetNukeπου χρησιμοποιούμε τώρα σε WordPress(ή Joomla) κάτι που θα κάνει πιο εύκολη την ενημέρωση, τη συντήρηση και διαχείριση του διαδικτυακού τόπου. Επίσης θα πρέπει οι υπάλληλοι του Δήμου να μπορούν να διαχειρίζονται την ιστοσελίδα με αυτονομία και χωρίς να απαιτούνται πολύ εξειδικευμένες γνώσεις.
– Towebsiteθα είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά.
Προϋπολογισμός: Κ.Α. 00/6431.0002 και τίτλο “ Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου ” 4.712,00 
Μη εξειδίκευση στη δημιουργία websites (ειδικά σε CSS, HTML5) από το Τμήμα Πληροφορικής (το τμήμα θα αναλάβει την συντήρηση μετά το πρώτο έτος καλής λειτουργίας)
Δ. Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την Επικοινωνιακή Δαπάνη έτους 2019 ύψους 123.212,00 ευρώ αλλά και τον Απολογισμό της ετήσιας επικοινωνιακής δαπάνης έτους 2018 (προϋπολογισμός 2018 97.300,00 ευρώ και απολογισμός 2018 ποσού 13.265,75 ευρώ) προκειμένου να υποβληθεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και Τηλεπικοινωνιών>>.

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ (2018)
ΝΕΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τουρισμός
00/6431.0006
Συμβουλευτικές υπηρεσίες στα θέματα Τουρισμού, Μάρκετινγκ
6
15.000,00 €
0
9.920,00 €
5.080,00 €
15.000,00 €
Ανάθεση Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
ΣΥΝΟΛΟ 00/6431.0006
15.000,00 €
0
9.920,00 €
5.080,00 €
15.000,00 €
00/6431.0007
Έξοδα ενημέρωσης Τουριστικής Προβολής του Δήμου
1
3.720,00 €
1240
2.480,00 €
3720
6.200,00 €
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
2
3.000,00 €
0
0,00 €
3000
3.000,00 €
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
3
3.000,00 €
0
0,00 €
3000
3.000,00 €
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
4
5.000,00 €
0
0,00 €
5000
5.000,00 €
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
5
8.000,00 €
0
7.588,80 €
14.880,00 €
22.468,80 €
ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ /press kit
7
21.280,00 €
0
0,00 €
4.331,20 €
4.331,20 €
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ 00/6431.0007
44.000,00 €
1240
10.068,80 €
33.931,20 €
44.000,00 €
00/6431
59.000,00 €
1240
19.988,80 €
39.011,20 €
59.000,00 €
00/6432.0001
Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
5.000,00 €
0
0,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ 00/6432.0001
5.000,00 €
0
0,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 00/643
64.000,00 €
0
19.988,80 €
44.011,20 €
64.000,00 €
15/6117.0001
Σύναψη σύμβασης, για τον σχεδιασμό Κέντρου Ψηφιακής Προβολής, της σήμανσης μνημείων, δημιουργίας και εγκατάστασης σημάνσεων
24.800,00 €
0
0,00 €
24.800,00 €
24.800,00 €
Σύναψη σύμβασης εργασίας
15/6117.0001
24.800,00 €
0
0,00 €
24.800,00 €
24.800,00 €
Α.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
88.800,00 €
1240
19.988,80 €
68.811,20 €
88.800,00 €
Β. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
ΚΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣMΟΣ 2018
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ (2018)
ΝΕΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
15/6471.0001
Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
4.000 €
7970,08
0
12.000 €
12.000,00 €
ΑΦΙΣΕΣ ΠΑΝΟ BANNERS
15/6472.0001
Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
2.500 €
486,08
0
3.000 €
3.000,00 €
ΑΦΙΣΕΣ ΠΑΝΟ BANNERS
15/6473.0001
Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων
0 €
2102,05
0
3.000 €
3.000,00 €
ΑΦΙΣΕΣ ΠΑΝΟ BANNERS
15/6474.0001
Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων
0 €
372
0
1.000 €
1.000,00 €
ΑΦΙΣΕΣ ΠΑΝΟ BANNERS
00/6443.0001
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
1.000 €
0
0
1.000 €
1.000,00 €
ΑΦΙΣΕΣ ΠΑΝΟ BANNERS
00/6441.0001
Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις
1.000 €
1095,54
0
1.000 €
1.000,00 €
ΑΦΙΣΕΣ ΠΑΝΟ BANNERS
Β
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
8.500 €
12025,75
0
21.000 €
21.000,00 €
Γ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣMΟΣ 2018
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ (2018)
ΝΕΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
00/6431.0002
Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου
0
0,00 €
0
7.500,00 €
7.500,00 €
ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ,ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ -ΔΗΜΟΤΗ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
0
0
0
1200
1.200,00 €
Φιλοξενία και συντήρηση της Ιστοσελίδας SIMMETEXO.KORINTHOS.GR
0
0,00 €
0
4.712,00 €
4.712,00 €
Ανακατασκευή και συντήρηση της Κεντρικής Ιστοσελίδας του Δήμου
Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
0
0
0
13.412,00 €
13.412,00 €
Α ΚΑΙ Β ΚΑΙ Γ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
97.300,00 €
13.265,75 €
19.988,80 €
103.223,20 €
123.212,00 €
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά καιλαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας το Αριθμ. Πρωτ. 2086/2019 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την Επικοινωνιακή Δαπάνη έτους 2019 ύψους 123.212,00 ευρώ και τον Απολογισμό της ετήσιας επικοινωνιακής δαπάνης έτους 2018 (προϋπολογισμός 2018 97.300,00 ευρώ και απολογισμός 2018 ποσού 13.265,75 ευρώ) όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 88 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 06- 03- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment