Έγκριση πρωτοκόλλου και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2013

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έγκριση πρωτοκόλλου και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2013

Ημ/νία Δημοσίευσης : 25/1/2019
   
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 20/28.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 439/2018
 
Θέμα 7ο  Η.Δ.:   Έγκριση πρωτοκόλλου και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2013»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 32563/24-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (17) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Οικονόμου Γεώργιος
6.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
7.       Κεφάλας Σταύρος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Νανόπουλος Βασίλειος
12.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
13.    Κορδώσης Χρήστος,
14.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
15.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
16.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
17.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1.                  Χασικίδης Χρήστος,
2.                  Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
3.                  Παππάς Αντώνιος,
4.                  Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
5.                  Σταυρέλης Νικόλαος,
6.                  Ζήμος Κων/νος
7.                  Δράκος Παναγιώτης
8.                  Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.                  Λαμπρινός Παναγιώτης
10.               Μουρούτσος Γεώργιος
11.               Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
12.               Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
13.               Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
14.               Σούκουλης Ανδρέας
15.               Καρασάββας Ιωάννης
16.               Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης έξι(6) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
1.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
10.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
13.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
16.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού 2013»,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
  1. την αριθμ. 171/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού 2013» προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.,
  2. την αριθμ. 24/496/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
  3. τα από 10-12-2013 και 30-12-2013 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
  4. την αριθ. 1/11/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 244/5188/18-02-2014 όμοια του Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι., περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου στην εταιρεία “ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ Ε.Π.Ε.”,
  5. το υπ’ αριθ. πρωτ. 12822/11-03-2014 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 46.341,46€ χωρίς ΦΠΑ,
  6. την αριθ. 10/274/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 11-08-2014 χωρίς αναθεώρηση τιμών,
  7. την αριθ. 10/294/30-07-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου,
  8. την αριθμ. 2/51/13-02-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Σύστασης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου <<Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού 2013>>
  9. την από 19-09-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Η επιχείρηση ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΕΠΕ ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με την Αριθμ. Μελ:171/2013 του Δήμου Κορινθίων συγκροτήθηκε η Επιτροπή παραλαβής του εν λόγω έργου.
Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Παραλαβής στις 11/06/2018 προέβη στην οριστική παραλαβή του έργου συνέταξε το σχετικό Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.
Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006.
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το από 11.6.2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού 2013», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ. 171/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων και οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν καλά και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20 / 439 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Κοντογιώργος