Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 19/3/2019
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4/12.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 36/2019
 
Θέμα 10ο Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄Επισκευή Τσιμενταυλάκων άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου΄΄»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4706/08-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά ( 17 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε με την έναρξη του 1ου ΕΗΔΘ
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 5ουΗΔΘ
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
1. Παππάς Αντώνιος
2. Χασικίδης Χρήστος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5. Βλάσσης Δημήτριος
6. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Δράκος Παναγιώτης
9.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
13. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
14. Κορδώσης Χρήστος
15. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
16. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω  10οθέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄Επισκευή Τσιμενταυλάκων άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου΄΄» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
1.  την αριθ. 42/2015 μελέτη της Τ.Υ του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «’Επισκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου», προϋπολογισμού 51.660,00 €
2.  την υπ’ αριθ. 27/341/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου
3.       το από 29-12-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
4.     την υπ’ αριθ. 3/20/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού έργων και ανάθεση εκτέλεσης του εν θέματι έργου που νομιμοποιήθηκεμε το αρ. πρωτ. 411/10845/26-02-2016 έγγραφο του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Κορινθίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επισκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου» με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της σχετικής δημοπρασίας κατά την οποία μειοδότρια αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΦΩΤΕΙΝΗ Α. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ».
5.   το υπ’ αριθ. πρωτ. 22950/08-06-2016 συμφωνητικό εργασιών συνολικού ποσού 24.777,66 € πλέον ΦΠΑ μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Πνευματικού και της ανάδοχης εργοληπτικής επιχείρησης «ΦΩΤΕΙΝΗ Α. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ».
6.   την υπ΄ αριθμ. 23/416/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου μέχρι08-12-2016 με αναθεώρηση τιμών.
7.    την υπ΄ αριθμ. 24/454/2016απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου ποσού 30.724,30 €
8.     την αριθμ. 23/474/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου ποσού 30.208,40 €
9.       την αριθμ. 360/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης επιτροπής παραλαβής του πιο πάνω έργου.
10.    το από 15-11-2018 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου.
11.    την από 23-1-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου , η οποία καθ΄όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Η εταιρεία Φωτεινή Α. Καραπαναγιώτη Ε.Δ.Ε. ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελ. 42/2015 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων. Με την 360/09-08-2018 (ΑΔΑ: ΩΓΛΝΩΛ7-ΚΤΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε η επιτροή παραλαβής του εν λόγω έργου. Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Παραλαβής συγκροτήθηκε στις 15/11/2018 για την παραλαβή του έργου και συνέταξε τα σχετικό Πρωτόκολλο Προσωρινής –Οριστικής Παραλαβής Εργασιών. Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08, 3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το από 15.11.2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου», ποσού 30.724,30 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ. 42/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν καλά και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 36 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 18- 02- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment