Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 15/09.08.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 365/2018
 
Θέμα 20o Η.Δ.: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Δ. Σολομού και Δ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26307/03-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Σούκουλης Ανδρέας
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.        Χασικίδης Χρήστος
2.        Παππάς Αντώνιος
3.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
4.        Οικονόμου Γεώργιος
5.        Δράκος Παναγιώτης,
6.        Βλάσσης Δημήτριος.
7.        Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
8.         Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.        Καρασάββας Ιωάννης
10.       Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
11.      Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
9.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
4.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Δ. Σολομού και Δ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
1.- την αριθμ. 27/2009 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του έργου «Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Δ. Σολομού και ΔΔ Αρχαίας Κορίνθου» προϋπολογισμού 1.000.000 €, με χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου.
2.- Την αριθμ. 98/5-5-2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής για καθορισμό όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.
3.- Την αριθμ. 147/17.6.2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής , περί επικύρωσης της δημοπρασίας και ανάδειξη αναδόχου Νικόλαο Τσάνη, η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 7036/22-7-2009 όμοια Περιφερειακής Δ/νσης Κορινθίας.
4.- Το με αριθμ. πρωτ. 27343/26-10-2009 συμφωνητικό ποσού 870.001,34 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ περί ανάθεση εκτέλεσης του έργου εντός πέντε (5) ημερολογιακών μηνών ήτοι μέχρι 26-3-2010.
5.- Την αριθμ. 67/24-3-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Δ. Σολωμού & Δ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου»κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 26-7-2010.
6.- Την αριθμ. 11/200/7-7-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του εν θέματι έργου ποσού 884.623,21 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 21%).
7.- Την αριθμ. 15/235/2-8-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου μέχρι 26-9-2010.
8.- Την αριθμ. 19/320/5-10-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι 26-12-2010.
9.- Την αριθμ. 349Α/08/12/2010 ΑΔΣ περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Δ. Σολομού και ΔΔ Αρχαίας Κορίνθου» ποσού 911.683,21 €.
10.- Την αριθμ. 12/1/18-10-2010 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Νομαρχιακής Αυτ/σης Κορινθίας, περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου.
11.- Την αριθ. 76/22-2-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου μέχρι 26-04-2011.
12.- Την αριθμ. 11/201/16-5-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι 26-07-2011.
13.- Την αριθμ. 6/93/21-03-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου μέχρι εγκρίσεως του 3ου Α.Π.Ε. και σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.
14.-         Την αριθμ. 20/432/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 3ο ΑΠΕ, την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..
15.την υπ΄ αριθμ. 12/272/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου,
16. την από 16-07-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Κουίνη Νικόλαο και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Ο ΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε., ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελέτης 27/2009 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.
Με την 12/272/02-07-2018 (ΑΔΑ:Ω82ΞΩΛ7-ΟΒΟ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε η επιτροπή παραλαβής του εν λόγω έργου. Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Παραλαβής συγκροτήθηκε στις 16/07/2018 για την παραλαβή του έργου και συνέταξε το σχετικό Πρωτόκολλο Προσωρινής Οριστικής Παραλαβής Εργασιών.
Παρακαλούμε, για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο >>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το από 16.7.2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Δ. Σολομού και Δ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου»,  προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ. μελέτη 27/2009 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν καλά και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 365 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23 – 08 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment