Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 25/1/2019
   
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 20/28.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 437/2018
 
Θέμα 5ο Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ‘’ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ’’»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 32563/24-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (17) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Οικονόμου Γεώργιος
6.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
7.       Κεφάλας Σταύρος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Νανόπουλος Βασίλειος
12.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
13.    Κορδώσης Χρήστος,
14.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
15.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
16.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
17.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1.      Χασικίδης Χρήστος,
2.      Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 1ουΕΗΔΘ
3.      Παππάς Αντώνιος,
4.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
5.      Σταυρέλης Νικόλαος,
6.      Ζήμος Κων/νος
7.      Δράκος Παναγιώτης
8.      Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.      Λαμπρινός Παναγιώτης
10.   Μουρούτσος Γεώργιος
11.   Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
12.   Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
13.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
14.   Σούκουλης Ανδρέας
15.   Καρασάββας Ιωάννης
16.   Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης έξι(6) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
1.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
10.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
13.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
16.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ‘’ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ’’» και έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
1.       την αριθ. 55/2013 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων προϋπολογισμού 460.000,00€
2.       την αριθ. 314/2014 απόφαση ένταξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο “Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού” Δήμου Κορινθίων προϋπολογισμού 460.000,00€
3.       την αριθ. 229/2014 ΑΔΣ περί αποδοχής χρηματοδότησης 460.000,00€ από το πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013” για το έργο “Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού” Δήμου Κορινθίων
4.       την αριθ. Πρωτ. 17545/18-11-2014 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του έργου
5.       την αριθ. 28/555/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου
6.       τα από 16/12/2014 και 31/12/2014 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
7.       την αριθ. 1/3/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης της δημοπρασίας για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου υπέρ της Ε.Δ.Ε. «Χρήστος Β.Μαυροδόπουλος»
8.       το αριθ .πρωτ. 2493/8-5-2015 έγγραφο του ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ περί έγκρισης υπογραφής της σύμβασης του έργου.
9.       την αριθ. πρωτ. 23497/4-6-2015 σύμβαση με τον ανάδοχο για την κατασκευή του έργου ποσού 275.968,26€ με Φ.Π.Α., με προθεσμία εκτέλεσης έξι μήνες
10.    την αριθμ. 415/2015 ΑΔΣ περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου.
11.    την με αριθμ. πρωτ. 48565/13-10-2015 αίτηση του αναδόχου του έργου Χρήστου Β. Μαυροδόπουλου περί παράτασης της προθεσμίας του εν λόγω έργου μέχρι 1-5-2016
12.    την αριθ. 450/2015 ΑΔΣ περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου
13.    την αριθ. 49/2018 ΑΔΣ περί σύστασης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
14.    την από 19-9-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Η Επιχείρηση Χρήστος Μαυροδόπουλος ΕΔΕ ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με την αριθ. Μελ. 55/2013 του Δήμου Κορινθίων.
Με την αριθ. 49/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής του εν λόγω έργου,
Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Παραλαβής στις 14/07/2018 προέβη στην οριστική παραλαβή του έργου και συνέταξε το σχετικό Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.
Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικάκαι αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το από 14.7.2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 460.000,00 €, σύμφωνα με την αριθ. μελ 55/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων με το οποίο διαπιστώθηκαν οι εργασίες του έργου ότι πληρούν τους κανόνες εντέχνου κατασκευής και παραλήφθηκαν ως καλώς έχουσες.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20 / 437 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment