Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 25/1/2019
   
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 20/28.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 438/2018
 
Θέμα 6ο Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ‘’ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ’’»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 32563/24-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (17) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Οικονόμου Γεώργιος
6.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
7.       Κεφάλας Σταύρος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Νανόπουλος Βασίλειος
12.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
13.    Κορδώσης Χρήστος,
14.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
15.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
16.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
17.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1.       Χασικίδης Χρήστος,
2.       Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 1ουΕΗΔΘ
3.       Παππάς Αντώνιος,
4.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
5.       Σταυρέλης Νικόλαος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Λαμπρινός Παναγιώτης
10.    Μουρούτσος Γεώργιος
11.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
12.    Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
13.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
14.    Σούκουλης Ανδρέας
15.    Καρασάββας Ιωάννης
16.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης έξι(6) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
1.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
10.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
13.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
16.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ‘’ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ’’» και έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
1.      την αριθμ. 99/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού» προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.,
2.      την αριθμ. 9/165/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.      τα από 20-08-2013 και 03-09-2013 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
4.      την αριθ. 16/345/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 2957/53477/2013 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και ανακήρυξης της «ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ Ε.Π.Ε.» ως μειοδότριας,
5.      το υπ’ αριθμ. 56933/10-12-2013 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 43.089,42 € πλέον Φ.Π.Α.,
6.      τον 1ο ΑΠΕ του ανωτέρω έργου συνολικής δαπάνης 53.000,00 € και η εισηγητική έκθεση που το συνοδεύει.
7.      την αριθ. 122/2014 ΑΔΣ περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου
8.      την αριθ. 52/2018 ΑΔΣ περί σύστασης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
9.      την από 19-9-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Η εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΕΠΕ, ανέλαβε την κατασκευή του έργού του θέματος με την Αριθ. Μελ. 99/2013 του Δήμου Κορινθίων.
Με την αριθ. 52/13-2-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής του εν λόγω έργου.
Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Παραλαβής στις 14/06/2018 προέβη στην οριστική παραλαβή του έργου και συνέταξε το σχετικό Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.
Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικάκαι αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το από 14.6.2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 100.000,00 €, σύμφωνα με την αριθ. μελ 99/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων με το οποίο διαπιστώθηκε ότι το έργο εκτελέστηκε καλά και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20 / 438 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment