Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 25/1/2019
   
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 20/28.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 436/2018
 
Θέμα 4ο  Η.Δ.:   «Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ‘’ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ’’»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 32563/24-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (17) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Οικονόμου Γεώργιος
6.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
7.       Κεφάλας Σταύρος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Νανόπουλος Βασίλειος
12.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
13.    Κορδώσης Χρήστος,
14.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
15.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
16.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
17.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1.      Χασικίδης Χρήστος,
2.      Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 1ουΕΗΔΘ
3.      Παππάς Αντώνιος,
4.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
5.      Σταυρέλης Νικόλαος,
6.      Ζήμος Κων/νος
7.      Δράκος Παναγιώτης
8.      Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.      Λαμπρινός Παναγιώτης
10.   Μουρούτσος Γεώργιος
11.   Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
12.   Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
13.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
14.   Σούκουλης Ανδρέας
15.   Καρασάββας Ιωάννης
16.   Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης έξι(6) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
1.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
10.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
13.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
16.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ‘’ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ’’». και έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
1.         την αριθμ. 104/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κέντρου Κατακαλίου» προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.,
2.       την αριθμ. 10/190/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.       τα από 27-8-2013 και 19-9-2013 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
4.       την αριθ. 17/385/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και ανάδειξης του Ε.Δ.Ε Αλέξανδρου Λαμπρινάκου ως αναδόχου του έργου και την αριθ. 3385/63310/2013 διαπιστωτική πράξη της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.
5.       το υπ’ αριθ. πρωτ. 68185/12-12-2013 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου ποσού 35.999,90€.
6.       τον 1ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου συνολικής δαπάνης 35.999,90€, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου και την εισηγητική έκθεση αυτών,
7.       την υπ’ αριθ. πρωτ. 30154/2014 αίτηση του αναδόχου περί σύνταξης του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 12-08-2014,
8.       την αριθ. 265/2014 ΑΔΣ περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου και παράταση της προθεσμίας περαίωσής του
9.       την αριθ. 394/2017 ΑΔΣ περί σύστασης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
10.    την από 01-6-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Ιωάννη Καραίσκο η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Η Εργοληπτική Επιχείρηση “Λαμπρινάκος Αλέξανδρος” δυνάμει της υπ’ αριθμ. 68185/2013 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελ. 104/2013 της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Κορινθίων.
Με την αριθ. 394/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής του εν λόγω έργου. Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Παραλαβής συγκροτήθηκε στις 01/6/2018 για την παραλαβή του έργου και συνέταξε το σχετικό Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής.
Παρακαλούμε για την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικάκαι αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το από 01.6.2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ. μελ 104/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με το οποίο διαπιστώθηκαν οι εργασίες του έργου ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20 / 436 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment