Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 13/17.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 325/2018
 
Θέμα 16ο Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23038/12-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χασικίδης Χρήστος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μουρούτσος Γεώργιος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 9ουΘΗΔ
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 4ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΘΗΔ
3. Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος
7.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ουΘΗΔ
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΗΔ    
10.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
11. Φαρμάκης Γεώργιος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016: «το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια».
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα πρωτόκολλα παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί με την αριθ. 46/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω:
Ø      το από 1/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Δημοσίευση Απόφασης Δημάρχου (αρ. πρωτ. 8472/15-3-2018) που φορά στον ορισμό Αντιδημάρχου. Αριθμός Φύλλου 9227/19-3-2018» ποσού 72,00€ σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο «ΧΡΗΣΤΟΣ Γ.ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ» Βιβλία –Χαρτικά – Εκδόσεις.
Ø      το από 1/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Δημοσίευση Απόφασης Δημάρχου (αρ. πρωτ. 9237/15-3-2018) που φορά στον ορισμό Αντιδημάρχου. Αριθμός Φύλλου 9227/19-3-2018» ποσού 72,00€ σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο «ΧΡΗΣΤΟΣ Γ.ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ» Βιβλία –Χαρτικά – Εκδόσεις.
Ø      το από 5/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Συνδρομή στη Νομοτέλεια: 1η Δόση» ποσού 500,00 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 9014/2018 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ –ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.»
Ø      Το από 4/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους:: «α) Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας και β) Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας (υπόλειμμα)» συνολικού ποσού 13.444,38 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 7151/2018 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO Α.Ε.»
Ø      Το από 12/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής εργασιών με περιγραφή Είδους: «Εργασίες συντήρησης , έλεγχος και καθαρισμός (εξωτερικές μονάδες VRF 10 Hp (3 τεμ.), Κασέτες ψευδοροφής (24 τεμ.), Αυτόνομο Κλιματιστικό Διαιρούμενου Τύπου (1 τεμ.)» ποσού 2.306,40 € , σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 16030/2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην εταιρεία «ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ».
Ø      Το από 22/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους:
          1. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚ/ΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (24,80 €)
          2. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΡΥΜΟΥΛΚΑΣ ΓΙΑ ΦΡΕΝΟΣ ΔΥΟ
               ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (44,64 €)
          3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΡΥΜΟΥΛΚΑΣ ΓΙΑ ΦΡΕΝΟ ΔΥΟ
     ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (4,96 €)
4. ΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΤΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ (19,84 €)
          5. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ (29,76€ )
          6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (14,88 €)
          7. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ MR/PLD(44,64 €)
        8. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ MR/PLDμε Retarder(39,68€)
        9. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (14,88 €)
       10. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (223,20 €)
για το ΚΗΙ 5516 , συνολικού ποσού 461,28 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 19578/15-6-2018 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο «HATKARSERVICEA.E.»
Ø      Το από 28-6-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής εργασιών με Περιγραφή Είδους:
1.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-107063)»
2.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-92449)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-37392)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-70089)»
5.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-92404)»
6.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-117488)»
7.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-117487)»
8.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-68280)»
συνολικού ποσού 466,24 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 14095/26-4-2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
Ø      Το από 29-6-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής εργασιών με Περιγραφή Είδους:
1.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-68558)»
2.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-95964)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-122529)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-26846)»
5.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-117492)»
6.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-80518)»
7.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-88755)»
8.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-45017)»
9.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-128150)»
συνολικού ποσού 524,52 € , σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 14905/26-4-2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
Ø      Το από 30-6-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής εργασιών με Περιγραφή Είδους :
1.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5487)»
2.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2949)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5506)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2919)»
5.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2160)»
συνολικού ποσού 291,40 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 14905/26-4-2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
Ø      Το από 2-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής εργασιών με Περιγραφή Είδους :
1.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-5108)»
2.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5483)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2243)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2931)»
5.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5494)»
συνολικού ποσού 291,40 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 14905/26-4-2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
Ø      Το από 3-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής εργασιών με περιγραφή είδους:
1.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-5136)»
2.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-5467)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2902)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2950)»
5.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-5465)»
συνολικού ποσού 291,40 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 14905/26-4-2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
Ø      Το από 4-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής εργασιών με περιγραφή είδους:
1.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5513)»
2.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2209)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5501)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-5452)»
5.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-5112)»
συνολικού ποσού 291,40 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 14905/26-4-2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
Ø      Το από 5-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής εργασιών με Περιγραφή Είδους:
1.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2202)»
2.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2947)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5516)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5515)»
5.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5514)»
συνολικού ποσού 291,40 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 14905/26-4-2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
Ø      Το από 6-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής εργασιών με Περιγραφή Είδους:
1.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΑΑΚ-4)»
2.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΥΟΧ-1104)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2192)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5499)»
5.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5490)»
συνολικού ποσού 291,40 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 14905/26-4-2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
Ø      Το από 7-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής εργασιών με Περιγραφή Είδους:
1.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2940)»
2.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2244)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2219)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2184)»
5.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2102)»
συνολικού ποσού 291,40 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 14905/26-4-2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
Ø      Το από 9-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής εργασιών με Περιγραφή Είδους:
1.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5487)»
2.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2949)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5506)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2919)»
5.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2160)»
συνολικού ποσού 291,40 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 14905/26-4-2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
Ø      Το από 10-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής εργασιών με Περιγραφή Είδους:
1.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5494)»
2.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2931)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2243)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5483)»
5.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-5108)»
συνολικού ποσού 291,40 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 14905/26-4-2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
Ø      Το από 22-6-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με περιγραφή είδους «Ηχητική κάλυψη στα πλαίσια της εκδήλωσης του 3ου Γυμνασίου Κορίνθου την 22-6-2018» ποσού 372,00 €, σύμφωνα με την αριθμ. 19894/18-6-2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στον κ. Τσίρτση Παναγιώτη.
Ø      Το από 23-6-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με περιγραφή είδους «Παράθεση μπουφέ στα πλαίσια εκδήλωσης που διοργανώνει ο Χορευτικός Όμιλος Χιλιομοδίου την 23-6-2018» ποσού 1.300,00 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 19761/15-6-2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην επιχείρηση KorinthianPalaceCatering Α.Ε. .
Ø      Το από 23-6-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με περιγραφή είδους «Κατασκευή εξέδρας στα πλαίσια διοργάνωσης εκδηλώσεων από το Χορευτικό Όμιλο Χιλιομοδίου την 22 & 23-6-2018» ποσού 558,00 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 19626/15-6-2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην Μπέκου Κ. & Υιούς.
Ø      Το από 24-6-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με περιγραφή είδους «Παράθεση γεύματος στους συντελεστές της διοργάνωσης του αγώνα δρόμου ΄΄Στα Χνάρια του Απ. Παύλου» την 24-6-2018 , ποσού 279,00 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 19903/18-6-2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στον κ. Γδύση Νικόλαο.
Ø      Το από 28-6-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με περιγραφή είδους «Παράθεση γεύματος στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών & Πάσης Ελλάδος και στους προσκεκλημένους Μητροπολίτες, επισκόπους και επισήμους για τον εορτασμό του Πολιούχου Απ. Παύλου την 28-6-2018» ποσού 4.586,76 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 20502/22-6-2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ετοίμων Γευμάτων (KORINTHIANPALACECATERINGA.E.).
Ø      Το από 29-6-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με περιγραφή είδους «Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους Μητροπολίτες και επισήμους για τον εορτασμό του Πολιούχου Απ. Παύλου την 29-6-2018» ποσού 1.390,66 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 20502/22-6-2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ετοίμων Γευμάτων (KORINTHIANPALACECATERINGA.E.).
Ø      Το από 2-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Ηχητική –φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Χορευτικός Όμιλος Χιλιομοδίου 22 και 23-6-2018» ποσού 992,00 € σύμφωνα με την αριθμ. 19623/15.6.2018 απόφαση Δημάρχου, περί ανάθεσης στην κα Αθηνά Τσαρμπού.
Ø      Το από 3-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Παράθεση μπουφέ στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Αδάμ Αθουσάκη που διοργανώνουν τα Αρχεία Νομού Κορινθίας την 3-7-2018» ποσού 496,00 € σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 20797/26.6.2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην KORINTHIANPALACECATERINGA.E.
Ø      Το από 5-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων εορτασμού του Απ. Παύλου στο Μητροπολιτικό Ναό της πόλης την 28.6.2018 και στο Βήμα του Γαλλίωνα, στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κορίνθου την 29-6-2018» ποσού 1550,00 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 20376/21.6.2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην κα Άννα Δαμαλά.
Ø      Το από 5-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με περιγραφή είδους «Ηχητική κάλυψη της παράστασης ΄΄Από τη Μήδεια στη Λυσιστράτη΄΄ της κας Αλίκης Καγιαλόγλου, το Σάββατο 30-6-2018 στον αύλειο χώρο του ‘’Ξενία’’ Αρχαίας Κορίνθου» ποσού 310,00 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 20376/21-6-2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην κα Άννα Δαμαλά.
Ø      Το από 5-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με περιγραφή είδους «Ηχητική κάλυψη στα πλαίσια του αγώνα δρόμου ΄΄Στα χνάρια του Απ. Παύλου΄΄ την 24-6-2018» ποσού 607,60 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 19818/18-6-2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην κα Άννα Δαμαλά.
Ø      Το από 5-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με περιγραφή είδους «Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης με τίτλο ΄΄Α΄ προς Κορινθίους Επιστολή Αποστόλου Παύλου΄΄ την 3-7-2018 στην Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Κόρινθο» ποσού 1240,00 € σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 20376/3-7-2018 απόφαση Δημάρχου, περί ανάθεσης στην κα Άννα Δαμαλά.
Ø      Το από 9-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με περιγραφή είδους «Μεταφορά αθλητών στα πλαίσια του 20ου αγώνα δρόμου ΄΄Στα Χνάρια του Απ. Παύλου΄΄ την 24-6-2018 (από Αρχαία Κόρινθο στις Κεχριές)» ποσού 248,00 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 19820/18.6.2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην ΔΙΟΓΕΝΗΣ TRAVELANGENCY (Μάζος Γιάννης –Χριστοδούλου Γιώργος ΟΕ).
Ø      Το από 9-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με περιγραφή είδους «Μεταφορά των παιδιών και των εθελοντών του προγράμματος ΄΄Έξω Μαζί΄΄ από την Κόρινθο στην κατασκήνωση Σκούρας, με επιστροφή την 13.06.2018» ποσού 210,80 €, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 19176/12-6-2018 απόφαση Δημάρχου, περί ανάθεσης στην ΔΙΟΓΕΝΗΣ TRAVELANGENCY (Μάζος Γιάννης –Χριστοδούλου Γιώργος ΟΕ).
Ø      Το από 30-6-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με περιγραφή είδους «Μουσική κάλυψη της παράστασης ΄΄Από τη Μήδεια στη Λυσιστράτη΄΄ της κας Αλίκης Καγιαλόγλου, το Σάββατο 30-6-2018 στον αύλειο χώρο του ΄΄Ξενία΄΄ Αρχαίας Κορίνθου που διοργανώνει ο Δήμος για τον εορτασμό του Πολιούχου της Κορίνθυ, Αποστόλου Παύλου», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 20626/25-6-2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην Κοιν.Σ.Επ «ΑΡΣΙΝΟΗ».
Ø      Το από 7-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με περιγραφή είδους «Κόστος κάθε αριθμού, chip ηλεκτρονικής χρονομέτρησης στα πλαίσια του αγώνα δρόμου ΄΄Στα Χνάρια του Απ. Παύλου την 24-6-2018» συνολικού ποσού 737,80 € σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 19901/18.6.2018 απόφαση Δημάρχου, περί ανάθεσης στον κ. Πολίτη Αναστάσιο.
Ø      Το από 11-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με περιγραφή είδους «Μουσική κάλυψη εκδήλωσης που διοργανώνει ο Χορευτικός Όμιλος Χιλιομοδίου την 22 και 23-6-2018» ποσού 542,50 € σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 19629/15-6-2018 απόφαση Δημάρχου στον κ. Ριζόπουλο Αλέξανδρο.
Ø      Το από 6-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με περιγραφή είδους «Μουσική κάλυψη εκδήλωσης που διοργανώνει ο Χορευτικός Όμιλος Χιλιομοδίου την 22 και 23-6-2018» ποσού 440,00 € σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 19762/15.6.2018 απόφαση Δημάρχου στον κ. Παππά Ευάγγελο.
Ø      Το από 6-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με περιγραφή είδους «Μουσική κάλυψη εκδήλωσης που διοργανώνει ο Χορευτικός Όμιλος Χιλιομοδίου την 22 και 23-6-2018» ποσού 440,00 € σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 19759/15.6.2018 απόφαση Δημάρχου στον κ. Μπούρα Ιωάννη.
Ø      Το από 6-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με περιγραφή είδους «Μουσική κάλυψη εκδήλωσης που διοργανώνει ο Χορευτικός Όμιλος Χιλιομοδίου την 22 και 23-6-2018» ποσού 440,00 € σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 19757/15.6.2018 απόφαση Δημάρχου στον κ. Καλαμάκη Γεώργιο.
Ø      Το από 6-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με περιγραφή είδους «Μουσική κάλυψη εκδήλωσης που διοργανώνει ο Χορευτικός Όμιλος Χιλιομοδίου την 22 και 23-6-2018» ποσού 440,00 € σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 19755/15.6.2018 απόφαση Δημάρχου στον κ. Αγκιστριώτη Παντελεήμονα.
Ø      Το από 10-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής εργασιών με περιγραφή είδους:
1.        ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΥ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 1300Χ2800L ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΥΒΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ 128150)
2.        ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΠΟΥΚΑΛΩΝ ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ, ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΩΝ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΛΕΙΑΝΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ, ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ (ΓΙΑ ΤΟ 45017)
3.        ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΥ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 1300Χ2800L ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΥΒΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ 88755)
4.        ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΥ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 1300Χ2800L ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΥΒΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ 26846)
5.        ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ –ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΟ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ –ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 5501)
6.        ΞΕΠΡΕΣΣΑΡΙΣΜΑ 2 ΠΥΡΡΩΝ ΑΚΡΑΞΟΝΙΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ, ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΚΡΑΞΟΝΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 5452)
συνολικού ποσού 16.603,60 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 21443/2-7-2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχη εταιρεία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΙΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
Ø      Το από 13-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με περιγραφή είδους «Εργασίες Καθαρισμού Ραντάρ και Σβήσιμο βλαβών Συναγερμού» ποσού 24,80 € σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 19551/2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην εταιρεία ISTHMIASECURITY –ΚΑΜΙΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ.
Ø      Το από 16-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με περιγραφή είδους «Εργασίες συντήρησης , έλεγχος και Καθαρισμός (Χημικός Καθαρισμός Μηχανημάτων, Έλεγχος Ηλεκτρικών Επαφών, Αμπερομέτρηση Κινητήρων, Καθαρισμός Αποχέτευσης Συμπυκνωμάτων, Έλεγχος Πληρότητας Ψυκτικού Μέσου: σε 5 μηχανήματα) ποσού 39,68 €, σύμφωνα με την αριθμ. 23070/2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην εταιρεία «ERGOCLIMA –ΓΑΪΤΑΝΟΥ Γ. ΕΛΕΝΗ, ΨΥΞΗ –ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ –ΗΛΙΑΚΑ».
Ø      Το από 16-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με περιγραφή είδους «Εγκατάσταση κλιματιστικού και αφαίρεση του ήδη υπάρχοντος μηχανήματος» ποσού 161,20€, σύμφωνα με την αριθμ. 23071/2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην εταιρεία «ERGOCLIMA –ΓΑΪΤΑΝΟΥ Γ. ΕΛΕΝΗ, ΨΥΞΗ –ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ –ΗΛΙΑΚΑ».
Ø      Το από 16-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με περιγραφή είδους «Χημικός Καθαρισμός Μηχανημάτων –Έλεγχος Ηλεκτρικών Επαφών –Αμπερομέτρηση Κινητήρων- Καθαρισμός Αποχέτευσης Συμπυκνωμάτων & Έλεγχος Πληρότητας Ψυκτικού Μέσου» ποσού 198,40 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 23070/2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην εταιρεία «ERGOCLIMA –ΓΑΪΤΑΝΟΥ Γ. ΕΛΕΝΗ, ΨΥΞΗ –ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ –ΗΛΙΑΚΑ».
Ø      Το από 16-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με περιγραφή είδους ««Χημικός Καθαρισμός Μηχανημάτων –Έλεγχος Ηλεκτρικών Επαφών –Αμπερομέτρηση Κινητήρων- Καθαρισμός Αποχέτευσης Συμπυκνωμάτων & Έλεγχος Πληρότητας Ψυκτικού Μέσου» ποσού 198,40 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 23063/2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην εταιρεία «ERGOCLIMA –ΓΑΪΤΑΝΟΥ Γ. ΕΛΕΝΗ, ΨΥΞΗ –ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ –ΗΛΙΑΚΑ».
Ø      Το από 17-7-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με περιγραφή είδους «Δημοσίευση περίληψης της υπ αριθμ. ΣΟΧ 01/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ» ποσού 421,60 €, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 21288/2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην εταιρεία «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ -ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ».
Ø      Το από 14-6-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με περιγραφή είδους:
1.       Συμβόλαιο υποστήριξης ACEERPEcm ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3-5us –ΠΑΠ _ 0235518, 296,00 €
2.       Συμβόλαιο υποστήριξης ACEERPEcm ΜΕΛΕΤΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 3-5us –ΠΑΠ_0235518, 344,00 €,
3.       Συμβόλαιο υποστήριξης ACEERPEcm ΣΑΥ/ΦΑΥ 3-5us –ΠΑΠ _ 0235518, 112,00 € και
4.       Συμβόλαιο υποστήριξης ACEERPEcm ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 3-5us –ΠΑΠ _ 0235518» 112,00 €
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 9016/13-3-2018 σύμβαση Δημάρχου με την ανάδοχο εταιρεία UNISYSTEMS συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρεία.
Ø      το από 2/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση με ηλεκτρονική επεξεργασία, επιμέλεια κειμένου, εκτύπωση 2 τευχών και 1 cd/ συνεδρίαση – αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων στις 18-5- 2018 & 11-6-2018»συνολικού ποσού 461,28€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 10754/2018 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.»
Ø      το από 2/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση με ηλεκτρονική επεξεργασία, επιμέλεια κειμένου, εκτύπωση 2 τευχών και 1 cd/ συνεδρίαση – αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων στις 21-6-2016» ποσού 230,64€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 60735/2017 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.»
   Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών από τις αρμόδιες επιτροπές, τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών, των επιτροπών παραλαβής του Δήμου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 325 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment