Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/1/2019
                                                                                                                                 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 15/09.08.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 368/2018
 
Θέμα 23o Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26307/03-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Σούκουλης Ανδρέας
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
4.       Οικονόμου Γεώργιος
5.       Δράκος Παναγιώτης,
6.       Βλάσσης Δημήτριος.
7.       Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
8.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.       Καρασάββας Ιωάννης
10.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
11.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
9.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
4.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών». Στην συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016:» το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια».
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα πρωτόκολλα παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί με την αριθ. 46/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω:
 • το από 20/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση με ηλεκτρονική επεξεργασία, επιμέλεια κειμένου, εκτύπωση 2 τευχών και 1 cd/ συνεδρίαση – αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων στις 02-7-2018» ποσού 230,64€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 10754/2018 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.»
 • το από 20/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση με ηλεκτρονική επεξεργασία, επιμέλεια κειμένου, εκτύπωση 2 τευχών και 1 cd/ συνεδρίαση – αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων στις 20-7-2016 και 01-8-2016», ποσού 461,28€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 60735/2017 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.»
 • το από 17/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση με ηλεκτρονική επεξεργασία, επιμέλεια κειμένου, εκτύπωση 2 τευχών και 1 cd/ συνεδρίαση – αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων στις 12-7-2016 (δύο συνεδριάσεις), 18-8-2016, 29-8-2016 και 19-9-2016», ποσού 1.153,20€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 60735/2017 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.»
 • το από 01/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση με ηλεκτρονική επεξεργασία, επιμέλεια κειμένου, εκτύπωση 2 τευχών και 1 cd/ συνεδρίαση – αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων στις 17-7-2018» ποσού 230,64€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 10754/2018 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.»
 • το από 01/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση με ηλεκτρονική επεξεργασία, επιμέλεια κειμένου, εκτύπωση 2 τευχών και 1 cd/ συνεδρίαση – αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων στις 28-9-2016, 31-10-2016, 11-11-2016 και 27-12-2016», ποσού 922,56€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 60735/2017 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.»
 • το από 07/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση με ηλεκτρονική επεξεργασία, επιμέλεια κειμένου, εκτύπωση 2 τευχών και 1 cd/ συνεδρίαση – αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων στις 19-1-2015 (δύο συνεδριάσεις), 04-02-2015, 29-11-2016 και 27-12-2016», ποσού 1.153,20€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 60735/2017 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.»
 • το από 30/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους
o        «Λογισμικό Ανάγνωσης – Καταγραφής προσέλευσης και αποχώρησης καρτών υπαλλήλων (Εφαρμογή StaffClock Ηλεκτρονική Διαχείριση Παρουσιών Προσωπικού)» ποσού 1.500,00€ € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 20165/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την προμηθεύτρια SCRIPTA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΕ.
o        «Υποστήριξη Λογισμικού Ανάγνωσης – Καταγραφής προσέλευσης και αποχώρησης υπαλλήλων (12 μήνες)» ποσού 500,00€ € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 20165/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την προμηθεύτρια SCRIPTA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΕ.
o        Συσκευή Ανάγνωσης Καρτών Υπηλλήλων (Ηλεκτρονικό Ρολόι WorkAccessSC700-T) ποσού 3.500,00€ € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 20165/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την προμηθεύτρια SCRIPTA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΕ.
o        Πλαστικές Κάρτες RFID ποσού 400,00€ € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 20165/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την προμηθεύτρια SCRIPTA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΕ.
 • το από 16/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Παροχή υπηρεσιών σύνδεσης συναγερμού του κτιρίου ΚΕΠ Κορίνθου με τον κεντρικό σταθμό λήψεως σημάτων εταιρείας ISTHMIASECURITY» ποσού 105,71€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 11718/2018 σύμβαση του Δημάρχου με τον πάροχο ΚΑΜΙΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.
 • το από 03/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας από 09-7-2018 έως 03-8-2018 -472,710 τόνοι *80ΚΜ*0,24€» ποσού 9.076,03€ € πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 7151/2018 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGOA.E.
 • το από 24/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Υπηρεσίες μεταφοράς και ενταφιασμού σορού απόρου δημότη» ποσού 500,00€ € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 24572/2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην ανάδοχο «ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ (σύζυγος Σταύρου Μαχαίρα)».
 • το από 11/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
1.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2160)»
2.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2919)»
3.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5506)»
4.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2949)»
5.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5487)»
Συνολικού ποσού 291,40€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
 • το από 12/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
1.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-5136)»
2.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-5467)»
3.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2902)»
4.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2950)»
5.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-5465)»
Συνολικού ποσού 291,40€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
 • το από 13/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
1.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5513)»
2.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2209)»
3.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5501)»
4.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-5452)»
5.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-5112)»
Συνολικού ποσού 291,40€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
 • το από 14/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
1.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2202)»
2.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2947)»
3.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5516)»
4.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5515)»
5.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5514)»
Συνολικού ποσού 291,40€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
 • το από 16/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
1.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΑΑΚ-4)»
2.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΥΟΧ-1104)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2192)»
4.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5499)»
5.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5490)»
Συνολικού ποσού 291,40€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
 • το από 17/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
1.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2940)»
2.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2244)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2219)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2184)»
5.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2102)»
Συνολικού ποσού 291,40€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
 • το από 18/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
1.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5487)»
2.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2949)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5506)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2919)»
5.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2160)»
Συνολικού ποσού 291,40€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
 • το από 19/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
1.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-5108)»
2.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5483)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2243)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2931)»
5.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5494)»
Συνολικού ποσού 291,40€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
 • το από 20/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
1.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-5136)»
2.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-5467)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2902)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2950)»
5.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-5465)»
Συνολικού ποσού 291,40 € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
 • το από 21/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
1.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5513)»
2.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2209)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5501)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-5452)»
5.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-5112)»
Συνολικού ποσού 291,40€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
 • το από 23/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
1.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2202)»
2.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2947)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5516)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5515)»
5.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5514)»
Συνολικού ποσού 291,40€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
 • το από 24/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
1.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΑΑΚ-4)»
2.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΥΟΧ-1104)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2192)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5499)»
5.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5490)»
Συνολικού ποσού 291,40€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
 • το από 25/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
1.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2940)»
2.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2244)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2219)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2184)»
5.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2102)»
Συνολικού ποσού 291,40€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
 • το από 26/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
1.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5487)»
2.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2949)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5506)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2919)»
5.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2160)»
Συνολικού ποσού 291,40€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
 • το από 27/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
1.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-5108)»
2.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5483)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2243)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2931)»
5.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5494)»
Συνολικού ποσού 291,40€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
 • το από 28/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
1.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-5136)»
2.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-5467)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2902)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2950)»
5.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-5465)»
Συνολικού ποσού 291,40€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
 • το από 30/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
1.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5513)»
2.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2209)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5501)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-5452)»
5.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-5112)»
Συνολικού ποσού 291,40€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
 • το από 31/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
1.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2202)»
2.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2947)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5516)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5515)»
5.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5514)»
Συνολικού ποσού 291,40€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
 • το από 01/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
1.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΑΑΚ-4)»
2.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΥΟΧ-1104)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2192)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5499)»
5.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5490)»
Συνολικού ποσού 291,40€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
 • το από 02/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
1.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2940)»
2.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2244)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2219)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2184)»
5.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2102)»
Συνολικού ποσού 291,40€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
 • το από 03/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
1.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5487)»
2.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2949)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5506)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2919)»
5.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2160)»
Συνολικού ποσού 291,40€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
 • το από 04/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
1.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-5108)»
2.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5483)»
3.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2243)»
4.        «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2931)»
5.       «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5494)»
Συνολικού ποσού 291,40€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
 • το από 18/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Απολύμανση ΚΕΠ Κορίνθου» ποσού 62,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 21514/2018 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο «ΑΣΤΗΡ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ».
 • το από 19/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Κορδέλες, Δίσκοι Ζ36, Δίσκοι Ζ64, Δίσκοι Ζ80, Μαχαίρια, Τετράφτερα και Σιδηρόδισκοι» συνολικού ποσού 14,88€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 23676/2018 απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο εταιρεία «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΗΣΑΪΔΟΥ ΑΝΝΙΤΑ, ΤΡΟΧΕΙΟ».
 • το από 19/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Συντήρηση Υπαρχουσών Εφαρμογών Λογισμικού Δήμου Κορινθίων» ποσού 37.014,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 12986/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο εταιρεία «NeuropublicA.E.».
 • το από 20/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Υπηρεσία on-line διαχείρισης του στόλου οχημάτων μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 45930/2016 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο εταιρεία «LinkTechnologiesS.A.».
 • το από 19/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης εξέδρας στα πλαίσια εκδήλωσης που διοργανώνει ο Δήμος στην Δ.Κ. Γαλατακίου την 19.7.2018» ποσού 620,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 22369/2018 Απόφαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο κ. Εμμανουήλ Πρωτόπαππα.
 • το από 19/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Δήμος στην Δ.Κ. Γαλατακίου την 19.7.2018» ποσού 2.170,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 22368/2018 Απόφαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο κ. Παναγιώτη Τσίρτση.
 • το από 25/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους
o      «Παράθεση γεύματος στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Αλβανών μεταναστών Ν. Κορινθίας την 25/7/2018» ποσού 744,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 21174/2018 Απόφαση του Δημάρχου με την ανάδοχο εταιρεία “KorinthianPalaceCateringA.E.”
o      «Παράθεση γεύματος στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Αλβανών μεταναστών Ν. Κορινθίας την 24/7/2018» ποσού 651,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 21174/2018 Απόφαση του Δημάρχου με την ανάδοχο εταιρεία “KorinthianPalaceCateringA.E.”
 • το από 30/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Παράθεση μπουφέ για 100 άτομα στα πλαίσια εκδήλωσης που διοργανώνει ο Δήμος για τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Νικηταρά την 28/7/2018» ποσού 992,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 24024/2018 Απόφαση του Δημάρχου με την ανάδοχο εταιρεία “KorinthianPalaceCateringA.E.”
 • το από 26/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Διαμονή σε ξενοδοχείο με παροχή πρωινού στις 24 και 25/7/2018 σε έντεκα δίκλινα και τέσσερα τρίκλινα δωμάτιο στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει ο σύλλογος
 •  Αλβανών μεταναστών στην πλατεία του Φλοίσβου την 25.7.2018» ποσού 1.625,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 21171/2018 Απόφαση του Δημάρχου με την ανάδοχο εταιρεία “EPHIRAHOTELA.E.” Μαντάς Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Κορίνθου ΑΕ.
 • το από 23/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Μηνιαίο μίσθωμα μεταλλικής κερκίδας 500 θέσεων για το χρονικό διάστημα από 22.7.2018 έως 22.8.2018» ποσού 1.860,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 19780/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο εταιρεία “ΒΙΟΣΩΛ – ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ A.E.Β.Ε.”
 • το από 30/7/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
1.       «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΚΟΝΕΩΣ 6KGABC»
2.       «ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΚΟΝΕΩΣ 6KGABC)»
3.        «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΚΟΝΕΩΣ 12KGABC»
4.        «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 5KGC»
5.       «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 2KGC»
6.       «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΧ/ΤΟΥ ΚΟΝΕΩΣ 25KG»
7.       «ΦΙΑΛΗ CO245KG»
Συνολικού ποσού 1.475,49€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 11143/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ & ΥΙΟΣ Ε.Ε. – ΣΤΟΧΟΣ».
 • το από 01/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Επισκευή λαμάρινης σκάφης αναβατορίου – τοποθέτηση ελαστικού στεγανοποίησης διάφορα κολλήματα και λάμες στεγανοποίησης» ποσού 682,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 25335/2018 απόφαση ανάθεσης στην ανάδοχο επιχείρηση “ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ”
 • το από 01/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Κατασκευή βάκτρου μπουκάλας και τοποθέτηση τσιμούχες αναβατορίου» ποσού 124,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 25354/2018 απόφαση ανάθεσης στην ανάδοχο επιχείρηση “ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ”
 • το από 02/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Ανακατασκευή κοφλέρ» ποσού 223,20€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 22939/2018 απόφαση ανάθεσης στην ανάδοχο επιχείρηση “ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΑΡΗΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ”
 • το από 02/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Έλεγχος καπακίου» ποσού 124,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 22947/2018 απόφαση ανάθεσης στην ανάδοχο επιχείρηση “ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΑΡΗΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ”
 • το από 02/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους:
1.       «Ρεκτιφιέ κυλίνδρων»
2.       «Μοντάρισμα κινητήρα»
Συνολικού ποσού 186,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 25104/2018 απόφαση ανάθεσης στην ανάδοχο επιχείρηση “ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΑΡΗΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ”
 • το από 07/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Επισκευή καθίσματος οδηγού» ποσού 248,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 25353/2018 απόφαση ανάθεσης στην ανάδοχο επιχείρηση “ΠΑΠΠΑΣ ΧΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ”
 • το από 07/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Επισκευή καθίσματος οδηγού» ποσού 80,60€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 25350/2018 απόφαση ανάθεσης στην ανάδοχο επιχείρηση “ ΠΑΠΠΑΣ ΧΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ’’
 • το από 07/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Επισκευή – επένδυση καθίσματος οδηγού» ποσού 170,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 25349/2018 απόφαση ανάθεσης στην ανάδοχο επιχείρηση “ ΠΑΠΠΑΣ ΧΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ’’
 • το από 07/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Εξαγωγή καπακίου καθάρισμα και στεγανοποίηση ψυγείου» ποσού 80,60€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 25348/2018 απόφαση ανάθεσης στην ανάδοχο επιχείρηση “ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΡΟΥΣΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών από τις αρμόδιες επιτροπές, τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών, των επιτροπών παραλαβής του Δήμου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 368 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13 – 08 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment