Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/22.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 473/2018
 
Θέμα 26ο Η.Δ: «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36183/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
7.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘ
8.       Ζήμος Κων/νος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘκαι επέστρεψε στο 2ο ΗΔΘ
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
20.    Πανταζής Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
24.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.        Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
2.        Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΗΔΘ
3.        Παππάς Αντώνιος
4.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.        Σούκουλης Ανδρέας
6.        Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.        Καρασάββας Ιωάννης
8.        Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
9.        Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών» Στην συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016:» το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια».
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα πρωτόκολλα παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί με την αριθ. 46/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω:
·       το από 03/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση με ηλεκτρονική επεξεργασία, επιμέλεια κειμένου, εκτύπωση 2 τευχών και 1 cd/ συνεδρίαση – αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων στις 10-9-2018 και 18-9-2018» συνολικού ποσού 461,28€, σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 10754/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.»
·       το από 24/9/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Υπηρεσία on – line διαχείρισης του στόλου οχημάτων μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 45930/2016 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο εταιρεία «LinkTechnologiesS.A.».
·       το από 08/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Συλλογή, έλεγχος & επεξεργασία στοιχείων για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τις δράσεις της Διαλογής στη Πηγή (ΔσΠ) & Διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Κορινθίων» συνολικού ποσού 8.680,00€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 18587/2018 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο «ΛΑΜΠΡΟ Δ. ΚΑΡΟΥΝΤΖΟ» .
·       το από 03/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας μηνών Σεπτεμβρίου 2018 (53,27 ώρες)» συνολικού ποσού 525,20€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14570/2018 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο «Κων/νο Περ. Τερζόπουλο» .
·       το από 04/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «2η δόση : συνδρομή στη Νομοτέλεια» συνολικού ποσού 500,00€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 9014/2018 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ – ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠ.Ε.» .
·       το από 28/9/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Επισκευή βάσης μπουκάλας πρέσσας» συνολικού ποσού 496,00€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 32025/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «Β. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ» .
·       το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Ξεμοντάρισμα κατασκευή και αντικατάσταση εμβόλου με σπείρωμα, αλλαγή σετ στεγανών, αναγόμωση και τόρνευση σπειρωμάτων στο βάκτρο μοντάρισμα» συνολικού ποσού 483,60€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 31076/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο εταιρεία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΙΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» .
·         το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Επισκευή & γέμισμα καθισμάτων οδηγού συνοδηγού» ποσού 173,60€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 31077/2018 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο «ΠΑΠΠΑΣ ΧΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ»
·         το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους
–          «Εξαγωγή καπακιού, καθάρισμα & κόλλημα ψυγείου τσάπας»
–          «Εξαγωγή καπακιού, καθάρισμα & κόλλημα ψυγείου»
–          «Καθαρισμός ψυγείου λαδιού»
ποσού 260,40€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 31063/2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην ανάδοχο εταιρεία «ΔΡΟΥΣΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
·         το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Επισκευή ψυγείου σκούπας» ποσού 37,20 € € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 31069/2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην ανάδοχο εταιρεία «ΔΡΟΥΣΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
·         το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Έλεγχος για βαθμονόμηση σφράγιση ταχογράφου και οχήματος, σωστή λειτουργία αναλογικού ταχογράφου» συνολικού ποσού 49,60€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27909/2018 απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο επιχείρηση «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ».
·         το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους :
–          «Βαθμονόμηση σφράγιση ταχογράφου κα οχήματος, σωστή λειτουργία αναλογικού ταχογράφου»
–          «Επισκευή βελόνας εργασίας ωραρίου»
συνολικού ποσού 99,20€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27910/2018 απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο επιχείρηση «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ».
·         το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους
–          «Εξαγωγή – Τοποθέτηση & χρονισμός αντλίας πετρελαίου»
–          «Καθαρισμός μπεκ»
συνολικού ποσού 595,20€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 107063/2018 απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο επιχείρηση «ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
·           το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Εξαγωγή – Τοποθέτηση & Επισκευή αντλίας» ποσού 372,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 31070/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο επιχείρηση «ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
·         το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους : «Βαθμονόμηση σφράγιση ψηφιακού ταχογράφου και οχήματος και πιστοποίηση σωστής λειτουργίας ψηφιακού ταχογράφου» ποσού 89,28€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27928/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο επιχείρηση «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ»
·         το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Βαθμονόμηση σφράγιση ψηφιακού ταχογράφου και οχήματος και πιστοποίηση σωστής λειτουργίας ψηφιακού ταχογράφου» ποσού 89,28€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27927/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο επιχείρηση «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ»
·         το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Βαθμονόμηση σφράγιση ψηφιακού ταχογράφου και οχήματος και πιστοποίηση σωστής λειτουργίας ψηφιακού ταχογράφου» ποσού 89,28€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27924/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο επιχείρηση «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ»
·         το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους :
–          «Τοποθέτηση πρόσοψης ταχογράφου (επισκευή εισαγ. Εξαγωγής κάρτας)
–          «Βαθμονόμηση σφράγιση ψηφιακού ταχογράφου και οχήματος και πιστοποίηση σωστής λειτουργίας αναλογικού ταχογράφου»
συνολικού ποσού 89,28€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27922/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο επιχείρηση «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ»
·       το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Βαθμονόμηση σφράγιση ψηφιακού ταχογράφου και οχήματος και πιστοποίηση σωστής λειτουργίας ψηφιακού ταχογράφου» ποσού 89,28€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27926/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο επιχείρηση «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ»
·         το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους :
–          «Τοποθέτηση πλακέτας»
–          «Τοποθέτηση μοτέρ χιλιομέτρων»
–          «Τοποθέτηση σετ γραναζιών χιλιομέτρων, επισκευή βελόνας εργασίας και χιλιομέτρων»
–          «Βαθμονόμηση, σφράγιση ταχογράφου και οχήματος και πιστοποίηση σωστής λειτουργίας αναλογικού ταχογράφου»
συνολικού ποσού 198,40€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27921/2018 απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο επιχείρηση «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ»
·         το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους: «Βαθμονόμηση, σφράγιση ψηφιακού ταχογράφου και οχήματος και πιστοποίηση σωστής λειτουργίας ψηφιακού ταχογράφου» ποσού 89,28€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27916/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο επιχείρηση «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ»
·         το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους : «Βαθμονόμηση, σφράγιση ψηφιακού ταχογράφου και οχήματος και πιστοποίηση σωστής λειτουργίας ψηφιακού ταχογράφου» ποσού 89,28€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27914/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο επιχείρηση «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ»
·         το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους :
–           «Βαθμονόμηση, σφράγιση ταχογράφου και οχήματος, σωστή λειτουργία αναλογικού ταχογράφου»
–          «Επισκευή βελόνας εργασίας – ωραρίου»
συνολικού ποσού 99,20€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27910/2018 σύμβαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο επιχείρηση «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ».
·         το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους : «Έλεγχος για βαθμονόμηση, σφράγιση ταχογράφου και οχήματος, σωστή λειτουργία αναλογικού ταχογράφου» ποσού 49,60€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27909/2018 Απόφαση του Δημάρχου με για την ανάθεση στην ανάδοχο επιχείρηση «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ»
·         το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους : «Έλεγχος για βαθμονόμηση, σφράγιση ταχογράφου και οχήματος, σωστή λειτουργία αναλογικού ταχογράφου» ποσού 49,60€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27923/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο επιχείρηση «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ»
·         το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους : «Έλεγχος για βαθμονόμηση, σφράγιση ταχογράφου και οχήματος, σωστή λειτουργία αναλογικού ταχογράφου» ποσού 49,60€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27912/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο επιχείρηση «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ»
·         το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους : «Βαθμονόμηση, σφράγιση ταχογράφου και οχήματος σωστή λειτουργία ψηφιακού ταχογράφου» ποσού 89,28€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27933/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο επιχείρηση «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ»
·         το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους : «Βαθμονόμηση, σφράγιση ταχογράφου και οχήματος, σωστή λειτουργία αναλογικού ταχογράφου» ποσού 49,60€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27934/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο επιχείρηση «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ»
·         το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους : «Βαθμονόμηση, σφράγιση ψηφιακού ταχογράφου και οχήματος και πιστοποίηση, σωστή λειτουργία αναλογικού ταχογράφου» ποσού 49,60€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27898/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο επιχείρηση «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ»
·         το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους :
–           «Βαθμονόμηση, σφράγιση ταχογράφου και οχήματος και πιστοποίηση, σωστή λειτουργία αναλογικού ταχογράφου»
–          «Αλλαγή πόρτας σύστημα εισαγωγής – εξαγωγής κάρτας ταχογράφου»
συνολικού ποσού 99,20€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27838/2018 απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο επιχείρηση «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ».
·         το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους : «Βαθμονόμηση, σφράγιση ψηφιακού ταχογράφου και οχήματος και πιστοποίηση σωστής λειτουργίας ψηφιακού ταχογράφου» ποσού 89,28€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27932/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο επιχείρηση «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ»
·         το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους : «Αλλαγή μπαταρίας, Βαθμονόμηση, σφράγιση ψηφιακού ταχογράφου και οχήματος και πιστοποίηση σωστής λειτουργίας ψηφιακού ταχογράφου» ποσού 89,28€ € σύμφωνα με Απόφαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ»
·         το από 08/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους :
–           «Εξαέρωση υδροπνευματικής διάταξης»
–          «Βασική ρύθμιση συμπλέκτη (διενέργεια)»
συνολικού ποσού 99,20€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 31074/2018 απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο εταιρεία «HatKarServiceA.E.».
·         το από 08/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους :
–          «Καθαρισμός & ρύθμιση καμερών»
–          «Προγραμματισμός & Ρύθμιση καταγραφικού στο δίκτυο»
–          «Τοποθέτηση αισθητήρων στη σωστή θέση και ρύθμισή τους»
–          «Επαναπρογραμματισμός μονάδας & αναβάθμιση»
–          «Ετήσια συντήρηση»
συνολικού ποσού 365,98€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 29694/2018 απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο εταιρεία «ΞΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ».
·         το από 08/9/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους : «Διάφορες εργασίες (συντήρηση υφιστάμενου εξοπλισμού, πιστοποίηση από φορέα ελέγχου συντήρηση περίφραξης)» ποσού 225,46€ € σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 22263/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχη εταιρεία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ. Α.Ε.»
·         το από 08/9/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους : «Διάφορες εργασίες (συντήρηση υφιστάμενου εξοπλισμού, βάψιμο, τρίψιμο, βερνίκωμα, πιστοποίηση από φορέα ελέγχου και συντήρηση δαπέδου ασφαλείας)» ποσού 225,46€ € σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 22263/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχη εταιρεία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ. Α.Ε.»
·         το από 08/9/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους : «Διάφορες εργασίες (συντήρηση υφιστάμενων καθισμάτων πιστοποίηση από φορέα ελέγχου)» ποσού 225,46€ € σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 22263/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχη εταιρεία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ. Α.Ε.»
·         το από 08/9/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους : «Διάφορες εργασίες (συντήρηση υφιστάμενων καθισμάτων, αποξήλωση και επανατοποθέτηση οργάνων σε νέες θέσεις, συντήρηση οργάνων, βάψιμο, τρίψιμο, βερνίκωμα, πιστοποίηση από φορέα ελέγχου)» ποσού 225,46€ € σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 22263/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχη εταιρεία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ. Α.Ε.»
·         το από 08/9/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους : «Διάφορες εργασίες (συντήρησης υφιστάμενων καθισμάτων πιστοποίηση από φορέα ελέγχου επιδιόρθωση υφιστάμενης περίφραξης, πόρτας, τοποθέτηση προστατευτικού στην έξοδο» ποσού 225,46€ € σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 22263/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχη εταιρεία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ. Α.Ε.»
·         το από 16/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας» και «Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας (υπόλειμμα)» συνολικού ποσού 13.532,70€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 7151/2018 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο εταιρεία «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGOA.E.»
·         το από 07/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Παράθεση γεύματος για τα μέλη της Θεατρικής Κίνησης Κορίνθου ‘’ΠΥΞΙΔΑ’’ ήτοι 28 άτομα την Κυριακή 7.10.2018 στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της 1ηςΠαγκορινθιακής Συνάντησης Ερασιτεχνικού Θεάτρου με την θεατρική Κίνηση Κορίνθου ΠΥΞΙΔΑ» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 31874/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο εταιρεία «Εμμ. Μαυρατζιώτη & ΣΙΑ Ο.E.»
·         το από 05/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Παράθεση γεύματος για τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Κλένιας «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ήτοι 26 άτομα την Παρασκευή 5.10.2018 στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της 1ης Παγκορινθιακής Συνάντησης Ερασιτεχνικού Θεάτρου με την θεατρική Κίνηση Κορίνθου ΠΥΞΙΔΑ» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 31874/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο εταιρεία «Εμμ. Μαυρατζιώτη & ΣΙΑ Ο.E.»
·         το από 28/9/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Παράθεση γεύματος για τα μέλη της Θεατρικής Σκηνής Κορίνθου ‘’ΑΝΕΜΗ’’ ήτοι 18 άτομα την Παρασκευή 28.9.2018 στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της 1ηςΠαγκορινθιακής Συνάντησης Ερασιτεχνικού Θεάτρου με την θεατρική Κίνηση Κορίνθου ΠΥΞΙΔΑ» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 31874/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο εταιρεία «Εμμ. Μαυρατζιώτη & ΣΙΑ Ο.E.»
·         το από 27/9/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Παράθεση γεύματος για τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Περιγιαλίου ‘’ΑΠΟΛΛΩΝ’’ ήτοι 26 άτομα την Πέμπτη 27.9.2018 στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της 1ης Παγκορινθιακής Συνάντησης Ερασιτεχνικού Θεάτρου με την θεατρική Κίνηση Κορίνθου ΠΥΞΙΔΑ» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 31877/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο εταιρεία «ΑΦΟΙ Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.E.»
·         το από 01/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Παράθεση γεύματος για τα μέλη του Α.Π.Σ. ‘’Ο ΒΕΛΕΡΕΦΩΝ’’ Αρχαίας Κορίνθου ήτοι 21 άτομα την Δευτέρα 01.10.2018 στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της 1ηςΠαγκορινθιακής Συνάντησης Ερασιτεχνικού Θεάτρου με την θεατρική Κίνηση Κορίνθου ΠΥΞΙΔΑ» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 31860/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο εταιρεία «Φ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΩΤ. ΒΥΖΑΣ Ο.E.»
·         το από 02/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Παράθεση γεύματος για τα μέλη του Κορινθιακού Θεάτρου ‘’Β. ΡΩΤΑΣ’’ ήτοι 30 άτομα την Τρίτη 02.10.2018 στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της 1ηςΠαγκορινθιακής Συνάντησης Ερασιτεχνικού Θεάτρου με το Κορινθιακό Θέατρο Β. Ρώτας σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 31877/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο εταιρεία «ΑΦΟΙ Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.E.»
·         το από 06/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Παράθεση γεύματος για τα μέλη του Θεατρικού Συλλόγου Αγίου Βασιλείου ήτοι 17 άτομα το Σάββατο 06.10.2018 στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της 1ηςΠαγκορινθιακής Συνάντησης Ερασιτεχνικού Θεάτρου με την θεατρική Κίνηση Κορίνθου ΠΥΞΙΔΑ» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 31877/2018 Απόφαση του Δημάρχου με την ανάδοχο εταιρεία «ΑΦΟΙ Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.E.»
·         το από 04/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Παράθεση γεύματος για τα μέλη της Πανεπιστημιακής Ομάδας ‘’Τα ΠεΔία παίζει’’ ήτοι 16 άτομα την Πέμπτη 04.10.2018 στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της 1ηςΠαγκορινθιακής Συνάντησης Ερασιτεχνικού Θεάτρου με την θεατρική Κίνηση Κορίνθου ΠΥΞΙΔΑ» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 31860/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο εταιρεία «Φ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΩΤ. ΒΥΖΑΣ Ο.E.»
·         το από 07/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Ηχητική κάλυψη εκδήλωσης ‘’παραγωγής παραδοσιακής τσικουδιάς’’ την 7.10.2018» συνολικού ποσού 620,00€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 31396/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στον ανάδοχο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΡΤΣΗ.
·         το από 07/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Μουσική κάλυψη εκδήλωσης ‘’παραγωγής παραδοσιακής τσικουδιάς’’ την 7.10.2018» συνολικού ποσού 2.093,68€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 31399/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στον ανάδοχο κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ
·         το από 15/9/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Ηχητική – φωτιστική κάλυψη στα πλαίσια διοργάνωσης μουσικοδιαδραστικής εκδήλωσης στην Κλένια Κορινθίας την 15.9.2018» συνολικού ποσού 496,00€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 24141/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο κα ΑΝΝΑ ΔΑΜΑΛΑ
·         το από 07/10/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Ηχητική – φωτιστική κάλυψη των παραστάσεων της1ης Παγκορινθιακής Συνάντησης Ερασιτεχνικού Θεάτρου από 27.9.2018 έως 7.10.2018» συνολικού ποσού 2.046,00€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 31846/2018 Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση στην ανάδοχο κα ΑΝΝΑ ΔΑΜΑΛΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών από τις αρμόδιες επιτροπές, τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών, των επιτροπών παραλαβής του Δήμου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
                      Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 473 / 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                             Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment