Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/19.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 528/2018
 
Θέμα 19ο Η.Δ: «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39981/15-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Δράκος Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 10ουΗΔΘ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Μπάκουλης Δημήτριος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.    Βλάσσης Δημήτριος
3.   Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
4.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.   Σούκουλης Ανδρέας
6.  Κορδώσης Χρήστος
7. Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλόύκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.      Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών». Στην συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016:» το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια».
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα πρωτόκολλα παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί με την αριθ. 46/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω:
        ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α/Α
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ -ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΠΟΣΟ
1.
23-10-2018
Επισκευή πατώματος – επισκευή πόρτας ΚΗΗ 5467
34392/
5-10-2018
Β. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
930,00€
2.
23-10-2018
Επισκευή σαλίγκαρου – επισκευή καπακιού σαλίγκαρου- τοποθέτηση λάστιχου στεγανοποίησης –επισκευή σκάφης.
34389/
5-10-2018
Β. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
868,00 €
3.
26-10-2018
Α)ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ, ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ Β)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕΤ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΓΡΑΦΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΕΑ ΓΡΑΦΙΔΩΝ ΜΕ 80518
35566/2018
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
148,80 €
4.
26-10-2018
Α)ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ, ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ.
Β) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΟΤΗ ΣΑΣΜΑΝ. ΜΕ 113702
35564/2018
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
138,88 €
5.
26-10-2018
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ, ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ. ΚΗΗ 294 ΜΕ 1174887
35563/2018
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
89,28 €
6.
26-10-2018
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ, ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ. ΜΕ 129346
33565/2018
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
89,28 €
7.
26-10-2018
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ, ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ. ΜΕ 70089
35562/2018
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
49,60 €
8.
25-10-2018
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
12986/2018
NEUROPUBLIC A.E.
9.
26-10-2018
 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
35568/2018
 ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ
191,20 €
10.
26-10-2018
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΖΑΝΤΑΣ
35567/2018
ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ
638,60 €
11.
26-10-2018
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
35569/2018
ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ
18,60€
12.
5-11-2018
Συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων
37878/2018
ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 170,00 €
13.
2-11-2018
Επισκευή του οχήματος με αριθμ. ΚΗΙ 5483
37775/2018
Β. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
2.542,00 €
14.
14-10-2018
Ενοικίαση χημικών τουαλετών για 1ο αγώνα δρόμου «ΔΙΟΓΕΝΕΙΑ»
34513/2018
Γ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
434,00 €
15.
14-10-2018
Chip ηλεκτρονικής χρονομέτρησης
Υπηρεσία χρονομέτρησης 600 αθλητών του 1ου αγώνα δρόμου «Διογένεια»
34530/2018
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
260,40 €
620,00 €
16.
14-10-2018
Ηχητική κάλυψη στα πλαίσια του 1ου αγώνα δρόμου «Διογένεια»
34292/2018
ΔΑΜΑΛΑ ΑΝΝΑ
372,00 €
17.
26-10-2018
Ηχητική –Φωτιστική κάλυψη στα πλαίσια της εκδήλωσης του 3ουΓυμνασίου Κορίνθου για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου
37232/2018
ΑΝΝΑ ΔΑΜΑΛΑ
372,00 €
18.
28-10-2018
Α)Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων 28ης Οκτωβρίου στη Δ.Κ. Σοφικού
Β) Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων 28ης Οκτωβρίου στη Δ.Κ. Λεχαίου
Γ) Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων 28ης Οκτωβρίου στη Τ.Κ. Περιγιαλίου
32892/2018
ΑΝΝΑ ΔΑΜΑΛΑ
558,00 €
434.00€
434,00 €
19.
28-10-2018
Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου στη Δ.Κ.Αθικίων
32890/2018
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ
607,60 €
20.
28-10-2018
Α) Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου στην Τ.Κ. Χιλιομοδίου
Β) Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου στην Τ.Κ. Κλένιας
32891/2018
ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΡΜΠΟΥ
465,00 €
434,00 €
21.
7-11-2018
1. Τοποθέτηση λαμπών, κρυστάλλων, φανού –σύνδεση καλωδίων οπισθίων φανών και έλεγχος
2. Εξαγωγή καντράν και επισκευή –έλεγχος διάγνωση μηχανής – Αλλαγή βαλβίδων πιέσεως λαδιού και ρατερ μηχανής–Ρύθμιση/ καλιμπράρισμα εγκεφάλου με το διαγνωστικό για το όχημα με αριθμ. ΚΗΗ 2940
34397/2018
ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚ. ΒΑΚΑΛΗΣ
248,00 €
22.
15-6-2018
Παροχή υπηρεσιών τεχνικών έργων για κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σολυγείας (ημερομίσθια )ως εξής:
1.        Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο (17t) και άνω
2.            Διαμορφωτήρας (ισοπεδωτής grader) 115 HP
3.            Μηχανικός εκσκαφέας
4.            Φορτωτής jcb
47681/2016
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.
300,00€
315,00€
270,00€
190,00€
23.
7-11-2018
Α. Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας
Β. Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας (υπόλειμμα)
7151/2018
“ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGOA.E.”
 6.834,81
24.
01-11-2018
Υπηρεσία οχημάτων του Δήμου Κορινθίων
45930/08-11-2016
LinkTechnologies Α.Ε.
25.
13-11-2018
Εξαγωγή – τοποθέτηση και επισκευή αντλίας
37476/29-10-2018
ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
434,00
26.
19-10-2018
Δημιουργία ηλεκτρονικού τουριστικού οδηγού
26984/2018
ΠΟΠΗ ΣΩΤ. ΚΟΥΛΟΥΚΗ
1000,00
27.
30-09-2018
Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας μηνός Σεπτεμβρίου 2018
60645/2017
ΡΗΤΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
488,00
28.
5-11-2018
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας μηνών Σεπτεμβρίου 2018 (53,277 ώρες)
14570/2018
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
525,20
29.
24-10-2018
Φορτωτής jcb και Διαμορφωτήρας (ισοπεδωτής grader)
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.
11.990,80
30.
31-10-2018
Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας μηνός Οκτωβρίου 2018
60645/2017
ΡΗΤΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
488,00
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α,β του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4555/2018.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών, των επιτροπών παραλαβής του Δήμου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 528 / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27 – 11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                               Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment