Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 12/02.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 286/2018
 
Θέμα 8ο Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 02α του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21216/28-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΘΗΔ
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3. Χασικίδης Χρήστος
4. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
7.Καρασάββας Ιωάννης
8. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
9. Κορδώσης Χρήστος
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.Σούκουλης Ανδρέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών». Στην συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016:» το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια».
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα πρωτόκολλα παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί με την αριθ. 46/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω:
1.        το από 11/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση με ηλεκτρονική επεξεργασία, επιμέλεια κειμένου, εκτύπωση 2 τευχών και 1 cd/ συνεδρίαση – αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων στις 07-5-2018» ποσού 230,64€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 10754/2018 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.»
2.        το από 11/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση με ηλεκτρονική επεξεργασία, επιμέλεια κειμένου, εκτύπωση 2 τευχών και 1 cd/ συνεδρίαση – αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων στις 19-12-2017», ποσού 230,64€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 10754/2018 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.»
3.        το από 11/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση με ηλεκτρονική επεξεργασία, επιμέλεια κειμένου, εκτύπωση 2 τευχών και 1 cd/ συνεδρίαση – αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων στις 06-7-2016», ποσού 230,64€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 60735/2017 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.»
4.        το από 18/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Υπηρεσία εκτελεστή μουσικού έργου για την μουσική κάλυψη της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Χορευτικός Όμιλος Κορινθίας την 16.6.2018» ποσού 806,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 19506/2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στον ανάδοχο κ. Αδαμάντιο Παπαναστασίου.
5.        το από 18/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Υπηρεσία εκτελεστή μουσικού έργου για την μουσική κάλυψη της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Χορευτικός Όμιλος Κορινθίας την 16.6.2018» ποσού 700,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 19514/2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στον ανάδοχο κ. Κωνσταντίνο Φιλιππίδη.
6.        το από 18/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Υπηρεσία εκτελεστή μουσικού έργου για την μουσική κάλυψη της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Χορευτικός Όμιλος Κορινθίας την 16.6.2018» ποσού 600,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 19513/2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην ανάδοχο κα. Λευκοθέα Μαρία Φιλιππίδη.
7.        το από 18/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Υπηρεσία εκτελεστή μουσικού έργου για την μουσική κάλυψη της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Χορευτικός Όμιλος Κορινθίας την 16.6.2018» ποσού 700,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 19511/2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στον ανάδοχο κ. Νικόλαο Φιλιππίδη.
8.        το από 18/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Ηχητική – φωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει το Δημοτικό Σχολείο Αθικίων την 16.6.2018» ποσού 434,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 19192/2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην ανάδοχο επιχείρηση «ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ».
9.        το από 20/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Εργασία Επισκευής Φωτοτυπικού» ποσού 74,40€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 16780/2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην ανάδοχο «ΤΥΠΟΦΩΤ – ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».
10.      το από 19/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους «Συντήρηση Υπαρχουσών Εφαρμογών Λογισμικού Δήμου Κορινθίων» ποσού 37.014,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 12986/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο εταιρεία «NEUROPUBLICA.E.».
11.      το από 01/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2947)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2202)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-5112)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-5452)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5501)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2209)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-5467)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-5136)»
Συνολικού ποσού 466,24€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
12.      το από 02/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5494)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2931)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2243)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5483)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-5108)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2160)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2919)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5506)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2949)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5487)»
Συνολικού ποσού 582,80€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
13.      το από 04/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-107063)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-92449)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-37392)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-70089)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-92404)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-117488)»
Συνολικού ποσού 349,68€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
14.      το από 05/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-117487)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-68280)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-68558)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-95964)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-122529)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-26846)»
Συνολικού ποσού 349,68€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
15.      το από 06/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-117492)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-80518)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-88755)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-45017)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-128150)»
Συνολικού ποσού 291,40€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
16.      το από 07/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5487)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2949)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5506)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2919)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2160)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-5108)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5483)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2243)»
Συνολικού ποσού 466,24€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
17.      το από 08/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2931)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5494)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-5136)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-5467)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2902)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2950)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-5465)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5513)»
Συνολικού ποσού 466,24€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
18.      το από 09/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2209)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5501)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-5452)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-5112)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2202)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2947)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5516)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5515)»
Συνολικού ποσού 466,24€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
19.      το από 11/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5514)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΑΑΚ-4)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΥΟΧ-1104)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2192)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5499)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5490)»
Συνολικού ποσού 349€,68 € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
20.      το από 12/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2940)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2244)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2219)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2184)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2102)»
Συνολικού ποσού 291,40€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
21.      το από 13/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-107063)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-92449)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-37392)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-70089)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-92404)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-117488)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-117487)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-68280)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-68558)»
Συνολικού ποσού 524,52€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
22.      το από 14/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-95964)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-122529)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-26846)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-117492)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-80518)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-88755)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-45017)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-128150)»
Συνολικού ποσού 466,24€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
23.      το από 15/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5487)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2949)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5506)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2919)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2160)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-5108)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5483)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2243)»
Συνολικού ποσού 466,24€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
24.      το από 16/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2931)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5494)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-5136)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-5467)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2902)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2950)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-5465)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5513)»
Συνολικού ποσού 466,24€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
25.      το από 18/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2209)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5501)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-5452)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-5112)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2202)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2947)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5516)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5515)»
Συνολικού ποσού 466,24€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
26.      το από 19/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5514)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΑΑΚ-4)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΥΟΧ-1104)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2192)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5499)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5490)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2940)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2244)»
Συνολικού ποσού 466,24€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
27.      το από 20/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2219)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2184)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2102)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5487)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2949)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5506)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2919)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2160)»
Συνολικού ποσού 466,24€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
28.      το από 21/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-107063)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-92449)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-37392)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-70089)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-92404)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-117488)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-117487)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-68280)»
Συνολικού ποσού 466,24€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
29.      το από 22/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-68558)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-95964)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-122529)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-26846)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-117492)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-80518)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-88755)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-45017»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ-128150)»
Συνολικού ποσού 524,52€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
30.      το από 23/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2909)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-5467)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗY-5136)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗI-5494)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2931)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗY-5108)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗI-5483)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗY-2243)»
Συνολικού ποσού 466,24€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
31.      το από 25/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2950)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-5465)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5513)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2209)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5501)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-5452)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-5112)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2202)»
Συνολικού ποσού 466,24€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
32.      το από 26/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2947)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5516)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5515)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5514)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΑΑΚ-4)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2192)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΥΟΧ-1104)»
Συνολικού ποσού 407,96 € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
33.      το από 27/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους :
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5499)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΙ-5490)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΗ-2940)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2244)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2219)»
·          «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2184)»
·         «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΗΥ-2102)»
Συνολικού ποσού 407,96 € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 14095/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ».
34.      το από 15/6/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Μίσθωση φορτηγού (με οδηγό)» ποσού 15.000,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 10432/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών από τις αρμόδιες επιτροπές, τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντος του κ. Γεωργίου Οικονόμου)
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών, των επιτροπών παραλαβής του Δήμου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 286/ 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment