Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, προμηθειών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/2/2019
 
                                                                                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 30/12.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 609/2018
 
Θέμα 26ο Η.Δ: «Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, προμηθειών»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 43003/07-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
18.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.                   Οικονόμου Γεώργιος
5.            Λαμπρινός Παναγιώτης
6.            Μουρούτσος Γεώργιος
7.            Νανόπουλος Βασίλειος
8.            Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.            Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.        Καρασάββας Ιωάννης
11.   Δημητρόπουλος Κων/νος
12.   Σούκουλης Ανδρέας
13.   Κορδώσης Χρήστος
14.   Ζαχαριάς Σπυρίδων
15.   Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.                Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.                Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.     Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.      Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.                   Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.                   Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.                   Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.      Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.        Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016:» το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια».
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα πρωτόκολλα παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί με την αριθ. 46/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω:
 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α/Α
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ -ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΠΟΣΟ
   1.
29-6-2018
Παροχή υπηρεσιών τεχνικών έργων για κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σολυγείας (ημερομίσθια )ως εξής:
1. Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο (17t) και άνω
2. Διαμορφωτήρας (ισοπεδωτής grader) 115 HP
3. Μηχανικός εκσκαφέας
4. Φορτωτής jcb
47681/2016
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.
300,00
315,00
270,00
190,00
   2.
31-10-2018
1.Συμβόλαιο υποστήριξης ACEERPEcm ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3-5us-ΠΑΠ_0235518
2.Συμβόλαιο υποστήριξης ACEERPEcm ΜΕΛΕΤΗ 3-5us-ΠΑΠ_0235518
3.Συμβόλαιο υποστήριξης ACEERPEcm ΣΑΥ/ΦΑΥ 3-5us-ΠΑΠ_0235518
4. Συμβόλαιο υποστήριξης ACEERPEcm ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 3-5us-ΠΑΠ_0235518
9016/2018
UNISYSTEMS συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εταιρεία
296,00
344,00
112,00
 112,00
   3.
30-11-2018
Εργατικά υδραυλικών δικτύων στα συντριβάνια του Δήμου Κορινθίων
Εργατικά ηλεκτρικών δικτύων στα συντριβάνια του Δήμου Κορινθίων
39102/2018
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3.100,00
4.
28-11-2018
Έλεγχος για βαθμολόγηση, σφράγιση ταχογράφου και οχήματος, σωστή λειτουργία αναλογικού ταχογράφου
39383/12-11-2018
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
49,60
5.
22-11-2018
Πλάνισμα καπακιου, φρεζάρισμα εδρών καπακιού, μποντάρισμα ρεγουλάρισμα καπακιού ΚΗΥ2184
34394/5-10-2018
ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΑΡΗΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ
520,80
6.
22-11-2018
Έλεγχος –πρεσάρισμα καπακιού – μοντάρισμα καπακιού ΚΗΥ2243
34395/5-10-2018
ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΑΡΗΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ
124,00
7.
22-11-2018
Κόλλημα βάσης φίλτρου λαδιού και κατασκευή τάπας ΚΗΥ5515
34396/5-10-2018
ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΑΡΗΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ
186,00
8.
30-11-2018
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
39486/12-11-2018
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
2.232,00
9.
30-9-2018
450 επιστροφές, 201 ΠΟΛΗ ΠΟΛΗ– ΠΠ- ΕΠΟΜΕΝΗ 101 ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ – ΠΠ- ΕΠΟΜΕΝΗ
60730/2017
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ
841,96
10.
31-10-2018
450 επιστροφές, 201 ΠΟΛΗ ΠΟΛΗ– ΠΠ- ΕΠΟΜΕΝΗ 101 ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ – ΠΠ- ΕΠΟΜΕΝΗ
60730/2017
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ
994,63
11.
29-11-2018
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΙΖΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ   BUTTON
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
39387/12-11-2018
ΧΡΙΣΤΟΣ Ν. ΒΑΚΑΛΗΣ
124,00
12.
24-11-2018
COFEEBREAK (καφές, τσάι, βουτήματα κ.λ.π.)
40876/2018
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ KORINTHIANPALACE
1.302,00
13.
31-10-2018
450 επιστροφές, 201 ΠΟΛΗ ΠΟΛΗ– ΠΠ- ΕΠΟΜΕΝΗ 101 ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ – ΠΠ- ΕΠΟΜΕΝΗ
60730/2017
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ
994,53
14.
30-9-2018
450 επιστροφές, 201 ΠΟΛΗ ΠΟΛΗ– ΠΠ- ΕΠΟΜΕΝΗ 101 ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ – ΠΠ- ΕΠΟΜΕΝΗ
60730/2017
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ
841,96
15.
24-11-2018
COFEEBREAK (καφές, τσάι, βουτήματα κ.λ.π.)
40876/2018
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ KORINTHIANPALACE
1.302,00
16.
24-11-2018
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ»
40779/2018
ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
340,209
17.
08-09-2018
Διάφορες εργασίες (συντήρηση υφιστάμενου εξοπλισμού, πιστοποίηση από φορέα ελέγχου συντήρηση περίφραξης (Παιδική χαρά Κόρφου)
22263/2018
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ –ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ. Α.Ε.
225,46
18.
20-10-2018
Διάφορες εργασίες (συντήρηση υφιστάμενου εξοπλισμού, πιστοποίηση από φορέα ελέγχου συντήρηση περίφραξης (Παιδική χαρά Αρχαίας Κορίνθου)
22263/2018
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ –ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ. Α.Ε.
225,46
19.
20-10-2018
Διάφορες εργασίες (συντήρηση υφιστάμενου εξοπλισμού, πιστοποίηση από φορέα ελέγχου συντήρηση περίφραξης (Παιδική χαρά Καλλιθέας)
22263/2018
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ –ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ. Α.Ε.
225,46
20.
20-10-2018
Διάφορες εργασίες (συντήρηση υφιστάμενου εξοπλισμού, πιστοποίηση από φορέα ελέγχου συντήρηση περίφραξης (Παιδική χαρά Αλμυρής)
22263/2018
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ –ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ. Α.Ε.
225,46
21.
20-10-2018
Διάφορες εργασίες (συντήρηση υφιστάμενου εξοπλισμού, πιστοποίηση από φορέα ελέγχου συντήρηση περίφραξης (Παιδική χαρά Λεχαίου)
22263/2018
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ –ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ. Α.Ε.
225,46
22.
20-10-2018
Διάφορες εργασίες (συντήρηση υφιστάμενου εξοπλισμού, πιστοποίηση από φορέα ελέγχου συντήρηση περίφραξης (Παιδική χαρά Χιλιομοδίου)
22263/2018
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ –ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ. Α.Ε.
225,46
23.
5-10-2018
Υπηρεσία για την τοποθέτηση λουκετών και κλειδαριών
25962/2018
ΞΥΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
567,92
24.
5-10-2018
Αλλαγή αντικατάσταση κλειδαριάς σε ερμάριο, κοπή κλειδιών
21736/2018
ΞΥΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
38,40
25.
04-12-2018
Λογισμικό Διακυβέρνησης …..
29696/2018
LOCALSERVERA.E.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
14.000,00
26.
07-12-2018
ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016
53046/2016
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΣΟΛ Α.Ε.
5.600,00
27.
28-11-2018
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ (εκτίμηση αγροτεμαχίου στην Αλμυρή Δ.Κ. Γαλατακίου)
11160/2018
ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
585,00 χωρίς ΦΠΑ
28.
30-11-2018
Μίσθωση μηχανήματος για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο Δήμο από έντονα καιρικά φαινόμενα (Μίσθωση πρωτογενή σπαστήρα)
37784/2018
Γ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
1.680,00 χωρίς ΦΠΑ
29.
23-11-2018
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ GRADER) Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
37586/2018
ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
7.000,00 χωρίς ΦΠΑ
30.
07-12-2018
–       Μίσθωση μικρού φορτωτή τουλάχιστον 45HP (με οδηγό)
–      Μίσθωση εκσκαφέα έως 120HP (με οδηγό)
–      Μίσθωση φορτηγού αυτοκινήτου 10Τ (με οδηγό) Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ
41145/2018
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.
———–
31.
10-11-2018
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ (GRADER) Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ
37781/2018
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.
3.472,00
32.
05-12-2018
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ (GRADER) Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ
37781/2018
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.
———–
33.
22-11-2018
Μηχανικός εκσκαφέας , ερπυστιοφόρος φορτωτής, ανατρεπόμενο φορτηγό. Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
37591/2018
ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9.450,00 χωρίς ΦΠΑ
34.
22-11-2018
Μηχανικός εκσκαφέας , ανατρεπόμενο φορτηγό. Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
37589/2018
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΖΑΝΤΡΙΜΑΣ
10.000,00 χωρίς ΦΠΑ
35.
21-11-2018
ΦΟΡΤΩΤΗΣ JSB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ (ΦΟΡΤΗΓΟ) Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ
37787/2018
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
13.500,00 χωρίς ΦΠΑ
36.
23-11-2018
ΦΟΡΤΩΤΗΣ JSB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
37588/2018
Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
———-
37.
10-12-2018
Πλήρης οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση στρατοπέδου Κορίνθου.
39564/2018
ΝΟΜΟΔΟΜΗ – ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΟΥΛΗΣ
3.720,00
38.
21-11-2018
ΦΟΡΤΩΤΗΣ JSB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ (ΦΟΡΤΗΓΟ) Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ
37586/2018
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΖΑΝΤΡΙΜΑΣ
12.500,00 χωρίς ΦΠΑ
39.
3-11-2018
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
41679/2018
TOPHOST- ΜΑΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
454,80 χωρίς ΦΠΑ
40.
30-11-2018
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπόνηση σχεδίου ανάπτυξης έξυπνων ανοικτών κέντρων εμπορίου
41520/2018
LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
24.800,00
41.
12-11-2018
Δημιουργία μακέτας προσκλήσεων και πιστοποιητικών σπουδών για τη Σχολή Επιμόρφωσης Γονέων
39270/2018
ΣΚΟΥΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
248
42.
14-11-2018
Παράθεση μπουφέ για τη Σχολή Επιμόρφωσης Γονέων
39405/2018
Korinthian Palace Catering A .E.
1.249,92
43.
2018
Φορτωτής, Αυτοκίνητο ανατρεπόμενη, Διαμορφωτήρας, Μηχανικός εκσκαφέας
37791/2018
Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ – Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε.
———-
44.
10-12-2108
Έλεγχος θερμοκρασίας κινητήρα ΜΕ 117488
36902/2018
ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. – ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε.
62,00
45.
10-12-2018
Έλεγχος βλάβες – έλεγχος φλας αλαρμ – όργανο θερμοκρασίας
Έλεγχος βλάβες PC/ βραχυκύκλωμα εγκεφάλου – επισκευή πλεξούδας εγκεφάλου κινητήρα ΚΗΙ 5514
36908/2018
ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. – ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε.
372,00
46.
10-12-2018
Αλλαγή αντλίας υψηλής πίεσης και ρεγουλατόρο πετρελαίου – αλλαγή αισθητήρα πίεσης εξαγωγής και επανατοποθέτηση μπεκ για επισκευή ΚΗΙ 5515
36910/2018
ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. – ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε.
620,00
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τα πρωτόκολλα παραλαβής των επιτροπών και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α,β του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4555/2018.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών, των επιτροπών παραλαβής του Δήμου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 609 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος