Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών , προμηθειών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 31/21.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 639/2018
 
Θέμα 14ο Η.Δ: «Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών , προμηθειών»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44301/17-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Ζήμος Κων/νος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων, αποχώρησε στο τέλος του 6ουΗΔΘ
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
16.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 4ουΗΔΘ
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
18.     Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
20.    Πιέτρης Τιμολέων
1.          Μελέτης Χρήστος, Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.        Οικονόμου Γεώργιος
5.        Λαμπρινός Παναγιώτης
6.        Δράκος Παναγιώτης
7.        Παρτσινέβελος Κων/νος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
8.        Παππάς Αντώνιος
9.       Καρασάββας Ιωάννης
10.     Δημητρόπουλος Κων/νος
11.     Σούκουλης Ανδρέας
12.     Κορδώσης Χρήστος
13.     Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
2. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
4.Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5. Παπαϊωάννου Κων/νος– Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4 Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
6. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9. Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 14οθέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016:» το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια».
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα πρωτόκολλα παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί με την αριθ. 46/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω:
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α/Α
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ -ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΠΟΣΟ
   1.
22-11-2018
Αποστολή φακέλων διαστάσεων 19Χ26 εκ. χωρίς διεύθυνση παραλήπτη, βάρους 0,46γρ.
Αποστολή φακέλων διαστάσεων 19Χ26 εκ. χωρίς διεύθυνση παραλήπτη, βάρους 0,46γρ.
39629/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
302,40
4.103,52
2.
17-12-2018
Επισκευή υδραυλικής μπουκάλας, ξεμοντάρισμα, αντικατάσταση κυλίνδρου, αλλαγή σετ στεγανών, λείανση βάκτρου μοντάρισμα.
Επισκευή υδραυλικής μπουκάλας, ξεμοντάρισμα, αλλαγή σετ στεγανών λείανση κυλίνδρου και βάκτρου, μοντάρισμα.
42916/2018
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΙΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
682,00
520,80
3.
30-11-2018
Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας μηνός Οκτωβρίου 2018
60645/2017
ΡΗΤΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
610,00
4.
14-12-2018
Υπηρεσίες Συμβούλου σχετικά με τη διατύπωση προτάσεων ενεργειακής και βιοκλιματικής αναβάθμισης του υπό μελέτη νέου κλειστού γυμναστηρίου Κορίνθου
43729/2018
ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.
24.800,00
5.
18-12-2018
Επισκευή μπουκάλας , αλλαγή στεγανών επισκευή ρήγματος σε σωλήνα μπουκάλας για ΚΗΗ 5467
42887/2018
Β. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
248,00
6.
18-12-2018
Επισκευή μπουκάλας ανατροπής για το ΚΗΗ 2931
42877/2018
Β. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
148,00
7.
18-12-2018
Επισκευή Σαλιγκαρου-Λάμα Σαλιγκαρου-Επισκευή Καπακίου για το ΚΗΥ 2184
42890/2018
Β. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
892,80
8.
18-12-2018
Εξάρμοση κινητήρα –εξάρμοση δοχείου καυσίμου-καθαρισμός –άρμοση –άρμοση κινητήρα για το ΜΕ 117492
43966/2018
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
756,40
9.
12-12-2018
1.Αμοιβή εργατικών υδραυλικών συνδέσεων αντλιών συντριβανιών πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου και
2.Αμοιβή εργατικών ηλεκτρολογικών συνδέσεων αντλιών συντριβανιών πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου
43110/2018
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
930,00
10.
17-12-2018
Μεταφορά με λεωφορείο παλαίμαχων ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ από Αθήνα στο Σοφικό με επιστροφή
44036/2018
ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
434,00
11.
17-12-2018
Ηχητική κάλυψη εκδήλωσης εγκαινίων γηπέδου Σοφικού
44038/2018
ΔΑΜΑΛΑ ΑΝΝΑ
496,00
12.
18-12-2018
Τοποθέτηση ανταλλακτικών
41860/2018
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΝΙΚ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
1922,00
13.
30-11-2018
Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας μηνός Νοεμβρίου 2018
60645/2017
ΡΗΤΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
610,00
14.
13-12-2018
Επιτύπωση (των φακέλλων με α/α 1,2 και 3 της ομάδας Α)
35869/2018
ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.
2380,80
15.
15-12-2018
Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής χρονομέτρησης του νυχτερινού αγώνα δρόμου από το Τριαθλητικό Σύλλογο του Ισθμού Κορίνθου την 15-12-2018
44045/2018
PORTELLIG. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ο.Ε.
2170,00
16.
18-12-2018
Ηχητική –Φωτιστική κάλυψη της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης από το Μουσικό Σχολείο Κορίνθου την 18.12.2018
42053/2018
ΔΑΜΑΛΑ ΑΝΝΑ
744,00
17.
14-12-2018
Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας και υπόλειμμα
7151/2018
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGOA.E.
7168.59
18.
18-12-2018
Επισκευή και τοποθέτηση ανταλλακτικών (ΕΗΜ 1231)
43965/2018
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΟΡΔΑΛΗΣ
124,00
19.
18-12-2018
Επισκευή και τοποθέτηση ανταλλακτικών (ΕΗΜ 1494)
43961/2018
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΟΡΔΑΛΗΣ
37,20
20.
20-12-2018
·         Μελέτη σκοπιμότητας για τη χωροθέτηση χρήσεων πολιτιστικού χαρακτήρα και επαναλειτουργίας του Τουριστικού περιπτέρου στο λόφο ΞΕΝΙΑ
·         Τεχνική έκθεση υφιστάμενης κατάστασης προδιαγραφών συντήρησης και αποκατάστασης τουριστικού περιπτέρου
·         Τεχνική έκθεση προδιαγραφών μελέτης για την κατασκευή ανοικτού θεάτρου και υπαιθρίων υποδομών πολιτιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες δεσμεύσεις που ισχύουν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία
43165/2018
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι ΜΠΑΡΤΖΗΣ
4900,00
21.
20-12-2018
Συντήρηση επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων στην Δ.Ε. Κορίνθου
44646/2018
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
4032,00
22.
20-12-2018
Εξαγωγή τοποθέτηση αντλίας για το ΚΗΙ 5501
Εξαγωγή –Τοποθέτηση αντλίας πετρελαίου για το ΚΗΥ 2229
44807/2018
ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
434,00
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τα πρωτόκολλα παραλαβής των επιτροπών και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α,β του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4555/2018.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών, των επιτροπών παραλαβής του Δήμου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31 / 639 / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment