Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, προμηθειών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/ 04.01.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 5/2019
 
Θέμα 6ο Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, προμηθειών»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 4η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 13:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση για δεύτερη φορά σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 45992/31-12-2018 πρόσκληση σε ορθή επανάληψη (ως προς την ώρα συνεδρίασης) του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο ( 22 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Οικονόμου Γεώργιος,
8.        Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Βλάσσης Δημήτριος
12.    Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Κεφάλας Σταύρος
16.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
21.    Καρασάββας Ιωάννης,
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
1. Παππάς Αντώνιος
2,Χασικίδης Χρήστος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Λαμπρινός Παναγιώτης
5. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
6. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9 Κορδώσης Χρήστος
10. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
11.Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
9.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών , προμηθειών» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016:» το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια».
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα πρωτόκολλα παραλαβής προμηθειών, εργασιών, Υπηρεσιών από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί με την αριθ. 46/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω:
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α/Α
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
     ΣΥΜΒΑΣΗ-
   ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΠΟΣΟ
 1.
12-12-2018
Τεχνική κάλυψη για τη Σχολή Επιμόρφωσης Γονέων την 12.12.2018
43786/2018
ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΡΜΠΟΥ
599,98
 2.
21-12-2018
Τρόχισμα Κορδελών –Τρόχισμα Δίσκων Ζ36 –Τρόχισμα Δίσκων Ζ64 –Τρόχισμα Δίσκων Ζ80 – Τρόχισμα Μαχαιριών Πλάνης –Τρόχισμα Τετράφτερων –Τρόχισμα Τετράφτερων –Τρόχισμα ρούτερ – Τρόχισμα σιδηρόδισκοι –Αλλαγή πλάκας και διακόπτη σε τριβείο – Αλλαγή ρουλεμάν, καρβουνάκια και ασφάλειας- Αλλαγή Βύντια σε τετράφτερο με cm βύντι –Αλλαγή Βύντια σε τετράφτερο με 7 cm βύντι
45024/2018
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –ΗΣΑΪΔΟΥ Γ. ΑΝΝΙΤΑ
1141,40
 3.
21-12-2018
Εργασίες για το ΚΗΗ 2940 και εργασίες για το ΚΗΗ 5452
44432/2018
Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
5090,20
 4.
23-12-2018
Ηχητική κάλυψη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαίας Κορίνθου «Ο ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ» την 23.12.2018
44223/2018
ΑΝΝΑ ΔΑΜΑΛΑ
372,00
 5.
27-12-2018
Επισκευή –Συντήρηση αυτ/των του Δήμου με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 2202, ΚΗΗ 2950, ΚΗΥ 2102, ΚΗΥ 2209, ΚΗΗ 2931, ΚΗΙ 5490, ΚΗΥ 2184, ΚΗΥ 5514, ΚΗΙ 5516, ΚΗΙ 5501, ΚΗΙ 5499, ΚΗΗ 5467, ΚΗΗ 5465, ΚΗΗ 5452, ΚΗΥ 5136, ΚΗΙ 5112, ΚΗΗ 2940, ΚΗΗ 2947,ΚΗΥ 2244, ΚΗΥ 2243, ΚΗΥ 2219, ΚΗΥ 2192, ΚΗΥ 2191 &
ΥΟΧ 1104
45095/2018
ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ
4709,39
 6.
28-11-2018
Μίσθωση ταξί για μετακίνηση διαδρομής από Αθήνα –Κόρινθος και επιστροφή συμμετεχόντων στη Σχολή Γονέων
39402/2018
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 240,00
 7.
12-12-2018
Μίσθωση ταξί για μετακίνηση διαδρομής από Αθήνα –Κόρινθος και επιστροφή συμμετεχόντων στη Σχολή Γονέων 12.12.2018
39402/2018
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 240,00
 8.
Εργασία Σασμάν και ηλεκτρολόγου για το αρ.
107063
45092/2018
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΝΙΚ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
992,00
 9.
Για το ΚΗΗ 5452
1. Έλεγχος συστήματος Adblue –Εξαγωγή Μπεκ Adblue    και καθάρισμα –έλεγχος αισθητήρα –έλεγχος καπέτο
2. Εξαγωγή φλοτερ για καθαρισμα –αλλαγή φίλτρων πετρελαίου – αλλαγή τάπα αντεπιστροφή – αλλαγή βαλβίδα πίεσης πετρελαίου  μπεκιέρας Αλλαγή τρομπάκι πετρελαίου – αλλαγή βαλβίδας πετρελαίου
45094/2018
ISTHMOS TRUCKS SERVICE
ΠΙΤΣΑΚΗΣΠ.-ΠΙΤΣΑΚΗΣΣ. Ο.Ε.
496,00
10.
31-12-2018
Μίσθωση μηχανήματος για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο Δήμο από έντονα καιρικά φαινόμενα  (Μίσθωση πρωτογενή σπαστήρα)
37784/2018
Γ.ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
11.200,00
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τα πρωτόκολλα παραλαβής των επιτροπών και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α,β του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4555/2018.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Προμηθειών, Εργασιών , Υπηρεσιών, των επιτροπών παραλαβής του Δήμου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1 / 5 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07- 01- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment