Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 20/2/2019
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4/12.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 38/2019
 
Θέμα 12ο Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4706/08-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά ( 17 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε με την έναρξη του 1ου ΕΗΔΘ
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 5ουΗΔΘ
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
1. Παππάς Αντώνιος
2. Χασικίδης Χρήστος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5. Βλάσσης Δημήτριος
6. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Δράκος Παναγιώτης
9.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
13. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
14. Κορδώσης Χρήστος
15. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
16. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω 6οθέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών , προμηθειών» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016:» το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια».
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα πρωτόκολλα παραλαβής προμηθειών, εργασιών, Υπηρεσιών από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί με την αριθ. 46/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω:
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α/Α
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ -ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΠΟΣΟ
1.
24-1-2019
1.Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας και Β. 2.Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας (υπόλειμμα)
7151/2018
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGOA.E.
10.769,31
2.
27-7-2018
Παραχώρηση φωτοτυπικού μηχανήματος Παραγωγή 54.351 αντιγράφων Χ 0,015 €
30627/2016
COPYPRINT ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
815,28
3.
25-1-2019
Υπηρεσία on-lineδιαχείρισης του στόλου οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων για χρονικό διάστημα 18/11/2017 – 17/11/2018
45930/2016
LINKTECHOLOGIESS.A.
 
4.
3-12-2018
Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας μηνός Νοεμβρίου 2018 (53,277 ώρες)
14570/2018
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΡ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ
525,20
5.
3-1-2019
Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας μηνός Δεκεμβρίου 2018 (53,277 ώρες)
14570/2018
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΡ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ
525,20
6.
29-01-2019
Υπηρεσία on-lineδιαχείρισης του στόλου οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων
45930/2016
LinkTechnologiesS.A.
1.964,16
7.
11-02-2-19
Διαμορφωτήρας
(ισοπεδωτής GRADER)
37590/2018
ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2.100,00
χωρίς ΦΠΑ
8.
11-02-2019
1.Αμοιβή εργατικών για υδραυλικές εργασίες στα συντριβάνια της πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου
2. Αμοιβή εργατικών για ηλεκτρολογικές εργασίες στα συντριβάνια της πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου
43166/2018
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1.364,00
9.
31-12-2019
1.Φορτωτής jcb
2.Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο
3.Διαμορφωτήρας
4.Μηχανικός εκσκαφέας
37791/2018
Α.ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ –Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε.
28Χ250,00
68Χ250,00
50Χ350,00
10Χ320,00
44.700,00 € πλέον ΦΠΑ
10.
13-01-2019
1.Φορτωτής jcb
2.Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο
3.Διαμορφωτήρας
37791/2018
Α.ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ –Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε.
2Χ250,00
12Χ250,00
10Χ350,00
7.000,00 € πλέον ΦΠΑ
11.
24-01-2019
Μετάφραση επιστολής και τριών τιμολογίων από την Ιταλική στην Ελληνική γλώσσα
60706/2017
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
145,00 χωρίς ΦΠΑ
12.
31-12-2018
Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας μηνός Δεκεμβρίου 2018
60645/2017
ΡΗΤΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
243,70 χωρίς ΦΠΑ
13.
30-01-2019
Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας μηνός Ιανουαρίου 2019
45776/2018
ΡΗΤΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
556,91 χωρίς ΦΠΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τα πρωτόκολλα παραλαβής των επιτροπών και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α,β του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4555/2018.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Προμηθειών, Εργασιών, Υπηρεσιών, των επιτροπών παραλαβής του Δήμου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 38 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14- 02- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment