Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 3/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 11/11.06.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 243/2018
 
Θέμα 12ο Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/07-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
8.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παππάς Αντώνιος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
12.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
13.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,αποχώρησε στο τέλος του 25ουΘΗΔ
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
19.    Πανταζής Βασίλειος,
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΘΕΗΔ
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
23.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε πριν το τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
24.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
26.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο τέλος του 10ου ΘΗΔ
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.Βλάσσης Δημήτριος
4.Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 9ου ΗΔΘ
5.Καρασάββας Ιωάννης,
6.Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών». Στην συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016:» το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια».
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα πρωτόκολλα παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί με την αριθ. 46/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω:
 1. το από 19/4/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση με ηλεκτρονική επεξεργασία, επιμέλεια κειμένου, εκτύπωση 2 τευχών και 1 cd/ συνεδριάσεων έτους 2017-2018 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων» ποσού 930,00€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 10754/2018 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.»
 2. το από 27/4/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση με ηλεκτρονική επεξεργασία, επιμέλεια κειμένου, εκτύπωση 2 τευχών και 1 cd/ συνεδριάσεων έτους 2017-2018 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων» ποσού 1.116,00€ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 10754/2018 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.»
 3. το από 10/5/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασίας με Περιγραφή Είδους «Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση με ηλεκτρονική επεξεργασία, επιμέλεια κειμένου, εκτύπωση 2 τευχών και 1 cd/ συνεδριάσεων έτους 2017-2018 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων» ποσού 1.116,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 10754/2018 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.»
 4. το από 16/5/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Ηχητική –φωτιστική κάλυψη των παραστάσεων στα πλαίσια του 11ου Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου Κόρινθος 2018 από 18 έως 23 Απριλίου 2018» ποσού 1.215,20€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 12397/2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην ανάδοχο κα Δαμαλά Άννα «ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΓΚ/ΣΕΙΣ».
 5. το από 16/5/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Ηχητική κάλυψη στα πλαίσια εκδήλωσης που διοργανώνει το Μουσικό Σχολείο Κορίνθου την 08.05.2018» ποσού 471,20€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 15185/2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην ανάδοχο κα Άννα Ι. Δαμαλά «ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΓΚ/ΣΕΙΣ».
 6. το από 16/5/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Ηχητική κάλυψη στα πλαίσια του 9ου Αγώνα δρόμου «Διδασκάλεια 2018» την 12.05.2018 στα Αθίκια ΔΕ Σαρωνικού» ποσού 248,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 15352/2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην ανάδοχο κα Άννα Ι. Δαμαλά «ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΓΚ/ΣΕΙΣ».
 7. το από 12/5/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Παροχή υπηρεσιών catering στα πλαίσια του 9ου Αγώνα δρόμου «Διδασκάλεια 2018» την 12.05.2018 στη ΔΕ Σαρωνικού» ποσού 1.178,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 15350/2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην ανάδοχο εταιρεία  «KORINTHIANPALACECATERINGA.E.».
 8. το από 30/5/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Ηλεκτρονική χρονομέτρηση αθλητών στα πλαίσια του 9ου Αγώνα δρόμου «Διδασκάλεια 2018» την 12.05.2018 στα Αθίκια ΔΕ Σαρωνικού» ποσού 496,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 15392/2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην ανάδοχο εταιρεία Αναστάσιο Πολίτη & ΣΙΑ Ο.Ε.».
 9. το από 04/06/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους :
  • «Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας» ποσού 6.260,74€ συν ΦΠΑ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 7151/2018σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο εταιρεία «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGOA.E.»
  • «Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας (υπόλειμμα)» ποσού 2.917,63€ € χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 7151/2018σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο εταιρεία «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGOA.E.»
 10. το από 22/05/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους :
  • «Υπηρεσία μεταφοράς οχημάτων και Μ.Ε. εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων» ποσού 3.600,00€ € συν ΦΠΑ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 11309/2018σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο εταιρεία «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGOA.E.»
  • «Υπηρεσία μεταφορά οχημάτων και Μ.Ε. εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων (διαδρομές με υψηλό βαθμό δυσκολίας και για μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις)» ποσού 12.000,00€ € συν ΦΠΑ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 11309/2018σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο εταιρεία «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGOA.E.»
 11. το από 18/5/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσίας με Περιγραφή Είδους «Συντήρηση Υπαρχουσών Εφαρμογών Λογισμικού Δήμου Κορινθίων» ποσού 37.014,00€ € σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 12986/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο εταιρεία «NEUROPUBLICA.E.».
 12. το από 25/5/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους
  • «Εργασία επισκευής Γεννήτριας» ποσού 28,22€ € συν ΦΠΑ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 12532/2018σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο εταιρεία «ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
  • «Εργασία επισκευής πιστολέτου makita» ποσού 8,06€ € συν ΦΠΑ σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 12532/2018σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο εταιρεία «ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών από τις αρμόδιες επιτροπές, τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντος του κ. Γεωργίου Οικονόμου)
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών, των επιτροπών παραλαβής του Δήμου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 243/ 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14 – 06 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment