Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 24/1/2019
                                                                                                                                 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 17/10.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 397/2018
 
Θέμα 5o Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 29954/06-9-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος
8.       Οικονόμου Γεώργιος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία αποχώρησε με την έναρξη του 10ου Θ.Η.Δ.
26.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.       Παππάς Αντώνιος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
3.       Δράκος Παναγιώτης προσήλθε με την έναρξη του 2ου Θ.Ε.Η.Δ.
4.       Μουρούτσος Γεώργιος
5.       Βλάσσης Δημήτριος.
6.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οχτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
4.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
5.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
12.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών». Στην συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια».
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα πρωτόκολλα παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί με την αριθ. 46/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω:
1.       το από 08/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών με Περιγραφή Είδους «Παροχή δείπνου στα μέλη της θεατρικής ομάδας της Σαλαμίνας ήτοι 20 άτομα την 08.8.2018 στα πλαίσια του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου «Κόρινθος 2018» που διοργανώνει ο Δήμος από 30 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου 2018, σε συνεργασία με το Κορινθιακό Θέατρο «Βασίλης Ρώτας» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 25543/2018 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο κ. Κονδύλη Αναστάσιο.
2.       το από 09/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Παράθεση δείπνου στα μέλη του θεατρικού εργαστηρίου Διστόμου ήτοι 21 άτομα την 09.8.2018 στα πλαίσια του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου που διοργανώνει από 30 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου 2018» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 25545/2018 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο κ. Κυριακόπουλο Στυλιανό.
3.       το από 13/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Παράθεση γεύματος από 2 έως 10 Αυγούστου 2018 στα μέλη της κριτικής επιτροπής ήτοι 5 άτομα στα πλαίσια του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου «ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2018» που συνδιοργανώνει από 30 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου 2018 σε συνεργασία με το Κορινθιακό Θέατρο «ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 25538/2018 σύμβαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο κ Μαυρατζιώτη Εμμανουήλ.
4.       το από 11/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Ηχητική κάλυψη στα πλαίσια εκδήλωσης που διοργανώνει ο Δήμος για τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Νικηταρά την 28.7.2018» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 24023/2018 Απόφαση του Δημάρχου με την ανάδοχο κα Δαμαλά Άννα.
5.       το από 10/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Ηχητική – φωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Αλβανών μεταναστών την 25.7.2018» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 21175/2018 Απόφαση του Δημάρχου με την ανάδοχο κα Δαμαλά Άννα.
6.       το από 11/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Ηχητική – φωτιστική κάλυψη στα πλαίσια του 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου «Κόρινθος 2018» από 30.7.2018 έως 10.08.2018» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 25538/2018 Απόφαση του Δημάρχου με την ανάδοχο κα Δαμαλά Άννα.
7.       το από 10/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Παροχή δείπνου στα μέλη της θεατρικής ομάδας του Κορινθιακού Θεάτρου Β. Ρώτα και στις αντιπροσωπείες των θιάσων (τελετή λήξης) ήτοι 75 άτομα την 10.8.2018 στα πλαίσια του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου «ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2018» που συνδιοργανώνει ο Δήμος από 30 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου 2018 σε συνεργασία με το Κορινθιακό Θέατρο «ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 24167/2018 Απόφαση του Δημάρχου με τον κ. Γδύση Νικόλαο
8.       το από 22/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Κατασκευή εξέδρας στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Εξωραϊστικός κα Πολιτιστικός Σύλλογος Αλμυρής στην Αλμυρή Κορινθίας την 22.8.2018» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27288/2018 Απόφαση του Δημάρχου με τον κ. Πρωτόπαππα Εμμανουήλ.
9.       το από 24/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Ηχητική – φωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου στην συναυλία του Σωματείου των ΑΜΕΑ Νομού Κορινθίας την 24.8.2018» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27295/2018 Απόφαση του Δημάρχου με τον ανάδοχο κ. Παναγιώτη Τσίρτση.
10.    το από 22/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Εξωραϊστικός κα Πολιτιστικός Σύλλογος Αλμυρής στην Αλμυρή Κορινθίας την 22.8.2018» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27286/2018 Απόφαση του Δημάρχου με τον κ. Παναγιώτη Τσίρτση.
11.    το από 18/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Παράθεση μπουφέ στα πλαίσια της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Δήμος στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Ιωάννη την 18.8.2018» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27156/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την ανάδοχο κα Ευαγγελία Ζώγαλη.
12.    το από 03/9/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Μουσική κάλυψη στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου στην συναυλία του Σωματείου των ΑΜΕΑ του Νομού Κορινθίας την 24.8.2018» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27297/2018 Απόφαση του Δημάρχου με τον κ. Νικόλαο Μερτίκα.
13.    το από 29/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Κατασκευή εξέδρας στα πλαίσια της εκδήλωσης στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Ιωάννη την 18.8.2018» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27154/2018 απόφαση Δημάρχου με την ανάδοχο Άννα Δαμαλά.
14.    το από 29/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Ηχητική – φωτιστική κάλυψη στα πλαίσια εκδήλωσης στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Ιωάννη την 18.8.2018» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 27158/2018 απόφαση Δημάρχου με την ανάδοχο Άννα Δαμαλά.
15.    το από 21/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Παροχή υπηρεσιών κατασκευής εξέδρας και σκηνικών στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Ανοικτό Θέατρο Σολυγείας την 15.7.2018 κα ι21.8.2018» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 21757/2018 απόφαση Δημάρχου με τον ανάδοχο κ Νικόλαο Διάρο.
16.    το από 01/9/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Ηχητική – φωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου στην θεατρική παράσταση που διοργανώνει ο Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχ. Κορίνθου «Ο ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ» την 01.9.2018» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 22823/2018 απόφαση Δημάρχου με την ανάδοχο Άννα Δαμαλά.
17.    το από 01/9/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Ηχητική – φωτιστική κάλυψη στα πλαίσια των εκδηλώσεων στο Ανοικτό Θέατρο Σολυγείας στις 15.7.2018 και 21.8.2018» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 21745/2018 απόφαση Δημάρχου με την ανάδοχο Άννα Δαμαλά.
18.    το από 28/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Παράθεση μπουφέ στα πλαίσια εκδηλώσεων στο Ανοικτό Θέατρο Σολυγείας την 15.7.2018» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 21756/2018 απόφαση Δημάρχου με την ανάδοχο Άννα Δαμαλά.
19.    το από 28/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «Παράθεση μπουφέ στα πλαίσια εκδηλώσεων στο Ανοικτό Θέατρο Σολυγείας την 08.7.2018» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 21756/2018 απόφαση Δημάρχου με την ανάδοχο Άννα Δαμαλά.
20.    το από 23/8/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες με Περιγραφή Είδους «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 28345/2018 σύμβαση του Δημάρχου με την πάροχο «INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών από τις αρμόδιες επιτροπές, τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών, των επιτροπών παραλαβής του Δήμου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17 / 397 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14 – 09 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment