Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κορινθίων στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής WiFi4EU

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κορινθίων στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής WiFi4EU

Ημ/νία Δημοσίευσης : 24/1/2019
                                                                                                                                 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 17/10.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 396/2018
 
Θέμα 4o Η.Δ.: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κορινθίων στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής WiFi4EU και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει τη σχετική Προγραμματική Σύμβαση»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 29954/06-9-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος
8.       Οικονόμου Γεώργιος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία αποχώρησε με την έναρξη του 10ου Θ.Η.Δ.
26.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.       Παππάς Αντώνιος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
3.       Δράκος Παναγιώτης προσήλθε με την έναρξη του 2ου Θ.Ε.Η.Δ.
4.       Μουρούτσος Γεώργιος
5.       Βλάσσης Δημήτριος.
6.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οχτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
4.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
5.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
12.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κορινθίων στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής WiFi4EU και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει τη σχετική Προγραμματική Σύμβαση», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτην από 20.7.2018 εισήγηση του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως κατωτέρω:
<<Παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Κορινθίων στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής WiFi4EU / Δωρεάν συνδεσιμότητα για τους Ευρωπαίους. Παρακαλούμε επίσης για την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο, κο Αλέξανδρο Πνευματικό, για να υπογράψει τη σχετική «Προγραμματική Σύμβαση για τη συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος WiFi4EU» και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα χρειαστούν μεταξύ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου (ΠΕΔ) και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ).
Αναλυτικά το έργο WiFi4EU απευθύνεται στους πολίτες και στους επισκέπτες της ΕΕ, οι οποίοι θα μπορούν να έχουν δωρεάν ασύρματη διαδικτυακή πρόσβαση (Wi-Fi) σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας στην ΕΕ. Η εγκατάσταση των σημείων πρόσβασης Wi-Fi θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας το δελτίο που παρέχει η ΕΕ. Κάθε Δήμος μπορεί να λάβει μόνο ένα δελτίο καθ’ όλη τη διάρκεια της πρωτοβουλίας. Η χρηματική αξία του δελτίου ανέρχεται στο ποσό των 15.000 EUR.
Η ΠΕΔ επιθυμεί να προχωρήσει στην υποβολή αιτημάτων εκ μέρους των Δήμων μελών της, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi4EU, αλλά και να διασφαλίσει την ορθή υλοποίηση των έργων που θα εγκριθούν. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή χρηματοδότησης, μέχρι 15.000 ευρώ ανά δήμο, για τη δημιουργία δημόσιων σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Για το σκοπό αυτό και εξαιτίας της τεχνικής πολυπλοκότητας του αντικειμένου του προγράμματος, τόσο η ΠΕΔ, όσο και οι Δήμοι, προτίθενται να συνεργαστούν με το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, το οποίο διαθέτει όλο το απαραίτητο προσωπικό, εμπειρία και τεχνογνωσία για την επιτυχή παρακολούθηση, υλοποίηση και παραλαβή των έργων που θα εγκριθούν.
Το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ θα εκτελέσει εκ μέρους της ΠΕΔ και των Δήμων τις κάτωθι ενέργειες:
1.       Υποστήριξη των Δήμων κατά τη διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2.       Υποστήριξη των Δήμων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.
3.       Μελέτη κάλυψης δικτύου (site survey) και μελέτη εφαρμογής κατά περίπτωση.
4.       Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού κατά περίπτωση.
5.       Πιλοτική λειτουργία και τελικές ρυθμίσεις συστήματος κατά περίπτωση.
6.       Τελική παράδοση/παραλαβή κατά περίπτωση.
Η αμοιβή του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ θα προκύψει απευθείας από το πρόγραμμα WiFi4EU και δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε επιβάρυνση για την ΠΕΔ ή για οποιονδήποτε από τους συμβαλλόμενους Δήμους.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου, με αρχή μέτρησης την υπογραφή της Σύμβασης, ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες. Διευκρινίζεται ότι στο προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα δεν περιλαμβάνονται χρόνοι τυχόν εγκρίσεων από αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίοι θα επιμηκύνουν ανάλογα την διάρκεια της Σύμβασης.
Ο επιλεγμένος Δήμος είναι υπεύθυνος για την πληρωμή της συνδεσιμότητας (συνδρομή στο Διαδίκτυο), της συντήρησης και της λειτουργίας του εξοπλισμού για τουλάχιστον 3 έτη >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη, την εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής WiFi4EU / Δωρεάν συνδεσιμότητα για τους Ευρωπαίους. Tο έργο WiFi4EU απευθύνεται στους πολίτες και στους επισκέπτες της ΕΕ, οι οποίοι θα μπορούν να έχουν δωρεάν ασύρματη διαδικτυακή πρόσβαση (Wi-Fi) σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας στην ΕΕ. Η εγκατάσταση των σημείων πρόσβασης Wi-Fi θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας το δελτίο που παρέχει η ΕΕ. Κάθε Δήμος μπορεί να λάβει μόνο ένα δελτίο καθ’ όλη τη διάρκεια της πρωτοβουλίας. Η χρηματική αξία του δελτίου ανέρχεται στο ποσό των 15.000 EUR.
Β. Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη συνεργασία του Δήμου Κορινθίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος WiFi4EU» μεταξύ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου (ΠΕΔ) και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ με την οποία καθορίζονται οι όροι συνεργασίας και κατ΄ άρθρον έχει ως εξής:
<< Στην Τρίπολη, σήμερα ………………………….., οι παρακάτω φορείς:
1.      Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου, αναφερόμενη εφεξής για χάριν ευκολίας ως “ΠΕΔ” που εδρεύει στην Τρίπολη, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 18, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δημήτριο Καμπόσο, Πρόεδρο Δ.Σ.
2.      Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (αναφερόμενο εφεξής για χάριν ευκολίας ως “ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ”) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, (099785242, ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Δημήτριο Τζοβάρα, Διευθυντή αυτού
3.     Οι Δήμοι:
1.       Δήμος Άργους-Μυκηνών, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δημήτριο Καμπόσο, Δήμαρχο
2.       Δήμος Ανατολικής Μάνης, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Πέτρο Ανδρεάκο, Δήμαρχο
3.       Δήμος Βέλου-Βόχας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αννίβα Παπακυριακού, Δήμαρχο
4.       Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Παναγιώτη Μαντά, Δήμαρχο
5.       Δήμος Δυτικής Μάνης, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωάννη Μαραμπέα, Δήμαρχο
6.       Δήμος Επιδαύρου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κωνσταντίνο Γκάτζιο, Δήμαρχο
7.       Δήμος Ερμιονίδας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δημήτριο Σφυρή, Δήμαρχο
8.       Δήμος Ελαφονήσου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κα Ευσταθία Λιάρου, Δήμαρχο
9.       Δήμος Ευρώτα, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δήμο Βέρδο, Δήμαρχο
10.   Δήμος Κορινθίων, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, Δήμαρχο
11.   Δήμος Μεγαλόπολης, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Διονύσιο Παπαδόπουλο, Δήμαρχο
12.   Δήμος Μεσσήνης, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γεώργιο Τσώνη, Δήμαρχο
13.   Δήμος Μονεμβάσιας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ηρακλή Τριχείλη, Δήμαρχο
14.   Δήμος Νότιας Κυνουρίας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Χαράλαμπο Λυσίκατο, Δήμαρχο
15.   Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ηλία Ανδρικόπουλο, Δήμαρχο
16.   Δήμος Οιχαλίας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αριστείδη Σταθόπουλο, Δήμαρχο
17.   Δήμος Πύλου-Νέστορος, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δημήτριο Καφαντάρη, Δήμαρχο
18.   Δήμος Σικυωνίων, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο, Δήμαρχο
19.   Δήμος Σπάρτης, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ευάγγελο Βαλιώτη, Δήμαρχο
20.   Δήμος Τρίπολης, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δημήτριο Παυλή, Δήμαρχο
21.   Δήμος Τριφυλίας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Παναγιώτη Κατσίβελα, Δήμαρχο
Οι παραπάνω Δήμοι στο εξής θα αναφέρονται ως οι “Δήμοι”.
Έχοντας υπόψη:
1.       Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 («Προγραμματικές Συμβάσεις»).
2.       Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του ν. 4071/12 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012)
3.       Την υπ’ αριθ. 31/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ Πελοποννήσου.
4.       Την αδυναμία κάλυψης του αντικειμένου της παρεχόμενης υποστήριξης με ιδία μέσα και προσωπικό των Δήμων ή της ΠΕΔ Πελοποννήσου, λόγω του πολυσχιδούς και καινοτόμου χαρακτήρα του περιεχομένου της συνεργασίας.
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η παρούσα Σύμβαση περιέχει :
1.      Περιεχόμενα
2.      Προοίμιο
3.      Αντικείμενο της Σύμβασης
4.      Σκοπός της Σύμβασης
5.      Προϋπολογισμός – Πόροι – Ποσό Χρηματοδότησης
6.      Κοινή Επιτροπή
7.      Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
8.      Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα της σύμβασης
9.     Τελικές Διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η ΠΕΔ επιθυμεί να προχωρήσει στην υποβολή αιτημάτων εκ μέρους των Δήμων μελών της, οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα (“Δήμοι”), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi4EU, αλλά και να διασφαλίσει την ορθή υλοποίηση των έργων που θα εγκριθούν. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή χρηματοδότησης, μέχρι 15.000 ευρώ ανά δήμο, για τη δημιουργία δημόσιων σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Για το σκοπό αυτό και εξαιτίας της τεχνικής πολυπλοκότητας του αντικειμένου του προγράμματος, τόσο η ΠΕΔ, όσο και οι Δήμοι, προτίθενται να συνεργαστούν με το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, το οποίο διαθέτει όλο το απαραίτητο προσωπικό, εμπειρία και τεχνογνωσία για την επιτυχή παρακολούθηση, υλοποίηση και παραλαβή των έργων που θα εγκριθούν.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ θα εκτελέσει εκ μέρους της ΠΕΔ και των Δήμων τις κάτωθι ενέργειες:
1.      Υποστήριξη των Δήμων κατά τη διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2.      Υποστήριξη των Δήμων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.
3.      Μελέτη κάλυψης δικτύου (site survey) και μελέτη εφαρμογής κατά περίπτωση.
4.      Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού κατά περίπτωση.
5.      Πιλοτική λειτουργία και τελικές ρυθμίσεις συστήματος κατά περίπτωση.
6.     Τελική παράδοση/παραλαβή κατά περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σκοπός της σύμβασης είναι η συνεργασία της ΠΕΔ και των Δήμων με το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, όπως αυτή περιγράφεται στα λοιπά άρθρα της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ – ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η αμοιβή του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ θα προκύψει απευθείας από το πρόγραμμα WiFi4EU και δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε επιβάρυνση για την ΠΕΔ ή για οποιονδήποτε από τους συμβαλλόμενους Δήμους.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης ορίζεται κοινή Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται: α) Καμπόσο Δημήτριο, Δήμαρχο Άργους- Μυκηνών, εκπρόσωπο της ΠΕΔ, β) τον καθηγητή Γεώργιο Σταμούλη, επιστημονικά υπεύθυνο του έργου και τον Σπυρίδωνα Κοψιδά, τεχνικά υπεύθυνο του έργου, εκπροσώπους του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ και από γ) εκπροσώπους των συμβαλλόμενων ΟΤΑ, οι οποίοι θα οριστούν μετά την υπογραφή της παρούσας.
Έργο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης του αναφερόμενου έργου στο άρθρο 3, γενικά δε η εποπτεία για την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της παρούσας Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
1) Η ΠΕΔ αναλαμβάνει την υποχρέωση:
α) Να επικοινωνήσει με τους Δήμους μέλη της, να ελέγξει το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα WiFi4EU και να λειτουργεί συντονιστικά ως προς την επικοινωνία του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ με τους Δήμους.
β) Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 6.
2) Το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκπλήρωσης των παρακάτω ενεργειών:
1.      Υποστήριξη των Δήμων κατά τη διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2.      Υποστήριξη των Δήμων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.
3.      Μελέτη κάλυψης δικτύου (site survey) και μελέτη εφαρμογής κατά περίπτωση.
4.      Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού κατά περίπτωση.
5.      Πιλοτική λειτουργία και τελικές ρυθμίσεις συστήματος κατά περίπτωση.
6.      Τελική παράδοση/παραλαβή κατά περίπτωση.
Επίσης, θα συμμετέχει στη Κοινή Επιτροπή του άρθρου 6 και θα παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.
3) Καθένας εκ των Δήμων αναλαμβάνει την υποχρέωση:
α) Να παρέχει, αφενός στο ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, αφετέρου στον επιστημονικά και στον τεχνικά υπεύθυνο όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, που είναι αναγκαία για τη υλοποίηση του Αντικειμένου (έγγραφα, μελέτες, δεδομένα, χάρτες, μετρήσεις, αναλύσεις κ.λπ.) και να συνδράμει στη συλλογή των λοιπών στοιχείων που θα κριθούν απαραίτητα για την άρτια ολοκλήρωση του Αντικειμένου της σύμβασης.
β) Να συμμετέχει στη Κοινή Επιτροπή του άρθρου 6 και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.
Ρητά συμφωνείται ότι τα μέρη δεν θα ευθύνονται για την καθυστέρηση ή παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από το παρόν, εφ’ όσον η καθυστέρηση ή μη εκπλήρωση οφείλεται σε επέλευση γεγονότος ανωτέρας βίας. Ανωτέρα βία θεωρείται κάθε γεγονός ανεξάρτητο από τη βούληση του συμβαλλομένου, που είναι αντικειμενικά απρόβλεπτο και δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Αντικειμένου, με αρχή μέτρησης την υπογραφή της Σύμβασης, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Διευκρινίζεται ότι στο προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα δεν περιλαμβάνονται χρόνοι τυχόν εγκρίσεων από αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίοι θα επιμηκύνουν ανάλογα την διάρκεια της Σύμβασης.
Με την παραλαβή του Αντικειμένου θα συνταχθεί κατά περίπτωση πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής και από την υπογραφή αυτού η παρούσα σύμβαση λύνεται και δεν έχει ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ έναντι της ΠΕΔ ή των Δήμων.
Σε περίπτωση που δεν υπογραφεί αυτό για οποιοδήποτε λόγο, το έργο θεωρείται αποπερατωμένο, εάν παρέλθει ένας μήνας, από την παράδοση από το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ του τελευταίου παραδοτέου, χωρίς να έχει προβληθεί από την ΠΕΔ ή των Δήμων οποιαδήποτε αντίρρηση ή ένσταση ως προς το παρασχεθέν έργο ή από τότε που ο φορέας νέμεται και χρησιμοποιεί το έργο εξ’ ολοκλήρου. Σε αυτήν την περίπτωση, θεωρείται ότι από την χρονική στιγμή αυτή η παρούσα σύμβαση λύνεται και δεν έχει ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ έναντι της ΠΕΔ ή των Δήμων.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.      Καμία τροποποίηση της σύμβασης αυτής δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.
2.      Η μη άσκηση των δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από τα δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του, ή αναγνώριση των δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζεται από αυτή τη σύμβαση.
3.      Σε περίπτωση μη πιστής εφαρμογής της παρούσας σύμβασης με υπαιτιότητα του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ ή του επιστημονικού υπευθύνου, η ΠΕΔ και ο καθένας εκ των Δήμων, αποκτά μονομερώς της υπαναχώρησης. Αναλόγως, στην περίπτωση υπαιτιότητας της ΠΕΔΠ ή κάποιου Δήμου, το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ δύναται μονομερώς να διακόψει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3, δικαιούται δε το μέρος της χρηματοδότησης του έργου που θα ανταποκρίνεται στις μέχρι τότε παρασχεθείσες υπηρεσίες του.
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση συντάχθηκε σε 23 αντίτυπα, ένα για κάθε φορέα, τα οποία υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους των φορέων. Αποκτά δε πλήρη ισχύ μετά την υπογραφή της. Οι συλλογικές αποφάσεις των δύο φορέων οι οποίες ενέκριναν την παρούσα συμφωνία αποτελούν συμπληρωματικά έγγραφα της.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1. Για την ΠΕΔ
Δημήτριος Καμπόσος
Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Για το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ
Δημήτριος Τζοβάρας
Διευθυντής
3. Για τους Δήμους
Επωνυμία
1.      Άργους- Μυκηνών
2.      Ανατολικής Μάνης
3.      Βέλου- Βόχας
4.      Βόρειας Κυνουρίας
5.      Δυτικής Μάνης
6.      Επιδαύρου
7.      Ερμιονίδας
8.      Ελαφονήσου
9.      Ευρώτα
10. Κορινθίων
11. Μεγαλόπολης
12. Μεσσήνης
13. Μονεμβάσιας
14. Νότιας Κυνουρίας
15. Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης
16. Οιχαλίας
17. Πύλου- Νέστορος
18. Σικυωνίων
19. Σπάρτης
20. Τρίπολης
21.                        Τριφυλίας
 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Υπογραφή
 
Γ. Εξουσιοδοτείτον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, να υπογράψει τη σχετική «Προγραμματική Σύμβαση για τη συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος WiFi4EU» και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα χρειαστούν μεταξύ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου (ΠΕΔ) και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ).
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17 / 396 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 09 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος