Έγκριση της αριθμ. 72/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έγκριση της αριθμ. 72/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/1/2019
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 15/09.08.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 348/2018
Θέμα 3o Η.Δ.: «Έγκριση της αριθμ. 72/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. <<ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ>> περί έγκρισης απολογισμού έτους 2017»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26307/03-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Σταυρέλης Νικόλαος
 5. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 6. Ζήμος Κωνσταντίνος
 7. Φαρμάκης Γεώργιος
 8. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
 9. Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
 10. Λαμπρινός Παναγιώτης
 11. Κεφάλας Σταύρος
 12. Μουρούτσος Γεώργιος
 13. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 14. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
 15. Νανόπουλος Βασίλειος
 16. Πανταζής Βασίλειος
 17. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 18. Κορδώσης Χρήστος
 19. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 20. Σούκουλης Ανδρέας
 21. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
 22. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 1. Χασικίδης Χρήστος
 2. Παππάς Αντώνιος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
 4. Οικονόμου Γεώργιος
 5. Δράκος Παναγιώτης,
 6. Βλάσσης Δημήτριος.
 7. Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
 8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 9. Καρασάββας Ιωάννης
 10. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 11. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 4. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 5. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
 6. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 7. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 8. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 9. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 1. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 2. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 3. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 4. Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 5. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 6. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 8. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 9. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 10. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 11. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 12. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 13. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση της αριθμ. 72/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. <<ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ>> περί έγκρισης απολογισμού έτους 2017»,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. 19/72/03-07-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» που αφορά την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2017 ο οποίος παρουσιάζει έσοδα και έξοδα ως κατωτέρω:
ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων
13.215,96 €
Τροφεία παιδικών σταθμών
85.141,50 €
Εισφορές μελών ΚΑΠΗ
7.734,00 €
ΚΑΠ Τακτική οικονομική ενίσχυση Υπουργ. Εσωτερικών
933.990,65 €
Τακτική Επιχορήγηση Δήμου ΦΕΚ
424.000,00 €
Σύνολο τακτικών εσόδων
1.464.082,11 €
ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ
Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ (εναρμόνιση οικ. κ επαγγ. ζωής)
466.594,28 €
Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ (βοήθεια στο σπίτι )
187.257,47 €
Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ (ΚΗΦΗ )
103.602,19 €
Σύνολο εκτάκτων εσόδων
757.453,94 €
Φόροι- εισφορές – κρατήσεις
622.655,11 €
Χρηματικό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2016
1.078.647,50 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2017
3.922.838,66 €
ΕΞΟΔΑ
Δαπάνες 2017
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
1.546.675,23 €
Παροχές αιρετών και τρίτων
25.584,31 €
Παροχές τρίτων
203.944,27 €
Διάφοροι φόροι τέλη
1.157,40 €
Λοιπά γενικά έξοδα
242.062,12 €
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης
184,18 €
Δαπάνες Προμήθειας αναλωσίμων
93.108,52€
Επενδύσεις
22.791,92 €
Πληρωμές ΠΟΕ
46.602,23 €
Λοιπές αποδόσεις – κρατήσεις
626.773,23 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
2.808.883,41 €
Χρηματικό υπόλοιπο 2017
1.113.955,25 €
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, την αριθμ. 19/72/2018 απόφαση του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» και τις διατάξεις των άρθρων 234 παρ. 3 και 240 παρ. 2 του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την με αριθ. 19/72/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» που αφορά την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2017 ως εξής:
ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων
13.215,96 €
Τροφεία παιδικών σταθμών
85.141,50 €
Εισφορές μελών ΚΑΠΗ
7.734,00 €
ΚΑΠ Τακτική οικονομική ενίσχυση Υπουργ. Εσωτερικών
933.990,65 €
Τακτική Επιχορήγηση Δήμου ΦΕΚ
424.000,00 €
Σύνολο τακτικών εσόδων
1.464.082,11 €
ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ
Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ (εναρμόνιση οικ. κ επαγγ. ζωής)
466.594,28 €
Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ (βοήθεια στο σπίτι )
187.257,47 €
Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ (ΚΗΦΗ )
103.602,19 €
Σύνολο εκτάκτων εσόδων
757.453,94 €
Φόροι- εισφορές – κρατήσεις
622.655,11 €
Χρηματικό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2016
1.078.647,50 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2017
3.922.838,66 €
ΕΞΟΔΑ
Δαπάνες 2017
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
1.546.675,23 €
Παροχές αιρετών και τρίτων
25.584,31 €
Παροχές τρίτων
203.944,27 €
Διάφοροι φόροι τέλη
1.157,40 €
Λοιπά γενικά έξοδα
242.062,12 €
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης
184,18 €
Δαπάνες Προμήθειας αναλωσίμων
93.108,52€
Επενδύσεις
22.791,92 €
Πληρωμές ΠΟΕ
46.602,23 €
Λοιπές αποδόσεις – κρατήσεις
626.773,23 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
2.808.883,41 €
Χρηματικό υπόλοιπο 2017
1.113.955,25 €
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 348 / 2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 16 – 08 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος