Έγκριση της διενέργειας της προμήθειας πετρελαιοειδών έτους 2019 και δέσμευση εγγραφής πιστώσεων στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/19.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 554/2018
 
Θέμα 45ο Η.Δ: «Έγκριση της διενέργειας της προμήθειας πετρελαιοειδών έτους 2019 και δέσμευση εγγραφής πιστώσεων στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39981/15-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Δράκος Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 10ουΗΔΘ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Μπάκουλης Δημήτριος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.    Βλάσσης Δημήτριος
3.   Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
4.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.   Σούκουλης Ανδρέας
6.  Κορδώσης Χρήστος
7. Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλόύκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση της διενέργειας της προμήθειας πετρελαιοειδών έτους 2019 και δέσμευση εγγραφής πιστώσεων στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019» έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 39226/09-11-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Έχοντας υπόψη :
1)       Το άρθρο 65, παρ. 1 του N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄ : ΄΄Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο εκτός από κείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του΄΄ και
2)       Το ΠΝΠ 12/12-12-12 (ΦΕΚ 240 Α/12-12-2012) με τίτλο :΄΄Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις΄΄, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/25-01-2013 (ΦΕΚ 18 Α’).
3)       Την εγκύκλιο 3/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών περί ΄΄ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού΄΄.
4)       την υπ’ αρίθμ. 62/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, προϋπολογισμού 875.648,11€, που συντάχθηκε από τη Μηχανολόγο Μηχανικό, Καμτσιώρα Έλλη, και θεωρήθηκε από τον αναπλ. Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, Καραϊσκο Ιωάννη,
5)       Τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της εν λόγω μελέτης για το έτος 2019 με τους εξής ΚΑ και ποσά:
Β1. Ο Δήμος Κορινθίων.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις με τους Κ.Α.:
Α/Α
ΚΑ
ΕΙΔΟΣ
Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2019
ΣΥΝΟΛΟ 2019
1
10/6641.0001
ΚΑΥΣΙΜΑ
3.378,00
5.596,11
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
2.218,11
2
20/6641.0001
ΚΑΥΣΙΜΑ
247.168,12
263.221,41
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
16.053,29
3
30/6641.0001
ΚΑΥΣΙΜΑ
20.595,60
27.662,60
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
7.067,00
4
35/6641.0001
ΚΑΥΣΙΜΑ
17.665,20
21.572,68
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
3.907,48
5
45/6641.0001
ΚΑΥΣΙΜΑ
14.424,00
14.424,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
0,00
6
20/6644.0001
ΚΑΥΣΙΜΑ
118.094,40
130.668,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
12.573,60
7
30/6644.0001
ΚΑΥΣΙΜΑ
56.929,20
66.124,04
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
9.194,84
8
35/6644.0001
ΚΑΥΣΙΜΑ
38.041,20
43.023,52
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
4.982,32
9
10/6643.0001
ΚΑΥΣΙΜΑ
11.762,64
11.762,64
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(με ΦΠΑ)
584.055,00
584.055,00
 
Β2. το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής :
Α/Α
ΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΙΔΟΣ
Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2019
ΣΥΝΟΛΟ 2019
1
60/6643.001
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
25.000,00
25.000,00
2
15/6641
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
4.000,00
5.000,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
1.000,00
 
ΣΥΝΟΛΟ
30.000,00
30.000,00
 
Β3. το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ) :
Α/Α
ΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΙΔΟΣ
Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2019
1
15/6641.002
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
922,56
2
15-6643.001
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
103.788,00
3
15-6644.001
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
1.199,66
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
3.373,05
4
15-6644.002
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
918,00
5
15-6641.001
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
1.500,00
 
Β4. τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2019
1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
80.724,00
 
Β5. τις Σχολικές Επιτροπές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
Ποσό σε €
έτους 2019
1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
69.192,00
 
Η ενδεικτική δαπάνη για την πρωτοβάθμια και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα καλυφθεί με τις επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Παρακαλούμε
1)      Για τη λήψη απόφασης δέσμευσης για την εγγραφή των πιστώσεων οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κορινθίων, όπως αναφέρεται στον πρώτο πίνακα της παρούσας και
2)      όπως εγκρίνετε τη διενέργεια της ΄΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ  (2019)΄΄, προϋπολογισμού 875.648,11€ (με ΦΠΑ) με ηλεκτρονικό, διεθνή και μειοδοτικό διαγωνισμό.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 του Ν. 4337/2015, του Ν. 4412/2016 και του Ν 4555/2018
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Δεσμεύεται για την εγγραφή των πιστώσεων στον Δημοτικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κορινθίων, όπως αναφέρεται στον πρώτο πίνακα του ιστορικού της παρούσας απόφασης.
Β) Εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ  (2019)» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 875.648,11€ (με ΦΠΑ) με ηλεκτρονικό, διεθνή και μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την αριθμ. 62/2018μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών.
Ο τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 554 / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28 – 11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                             Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment