Έγκριση της διενέργειας της προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και δέσμευση εγγραφής πιστώσεων στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
Από το Πρακτικό 26/19.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 553/2018
 
 Θέμα 44ο Η.Δ: «Έγκριση της διενέργειας της προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και δέσμευση εγγραφής πιστώσεων στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39981/15-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Δράκος Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 10ουΗΔΘ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Μπάκουλης Δημήτριος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.    Βλάσσης Δημήτριος
3.   Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
4.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.   Σούκουλης Ανδρέας
6.  Κορδώσης Χρήστος
7. Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλόύκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση της διενέργειας της προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και δέσμευση εγγραφής πιστώσεων στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019» έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 38615/05-11-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Έχοντας υπόψη :
1)       Το άρθρο 65, παρ. 1 του N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄ : ΄΄Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο εκτός από κείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του΄΄
2)       Την παρ. 2, του άρθρου 67, του ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν.4337/15 :΄΄Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος και δεν υπερβαίνουν τα ποσά της προηγούμενης παραγράφου, η έγκριση παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη……….3. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών που συμπεριλαμβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η έγκριση παρέχεται με την απόφαση του από το νόμο οριζόμενου αρμόδιου οργάνου τους, με την οποία αναλαμβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους’’….
3)       την υπ’ αρίθμ. 49/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 43.223,86 , που συντάχθηκε από την υπάλληλο των Τεχνικών Υπηρεσιών του τμήματος Προμηθειών κι Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων Παναγοπούλου Φωτεινή, εγκρίθηκε από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Προμηθειών κι Υπηρεσιών, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ5, Καμτσιώρα Έλλη, και θεωρήθηκε από τον αναπλ. Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων Πολ/κό Μηχ/κό ΠΕ3, Καραΐσκο Ιωάννη.
4)       Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2018 με τις εγγεγραμμένες πιστώσεις με τους εξής ΚΑ και ποσά ως κάτωθι, και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης έτους 2019 :
1. Ο Δήμος Κορινθίων.
Α/Α
ΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ
Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2018
Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2019
ΣΥΝΟΛΟ 208+2019
1
10/6631.0001
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
442,20
442,2
884,40
2
10/6681.0001
ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
704,00
364,37
1068,37
3
20/6681.0001
ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
191,45
588,47
779,92
4
30/6681.0001
ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
170,66
122,25
292,91
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(με ΦΠΑ)
1.508,31
1.517,29
3.025,60
 
2. το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ) :
Α/Α
ΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ
Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2018
Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2019
ΣΥΝΟΛΟ 2018+2019
1
15/6681.001
ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
621,70
621,70
1.243,40
3. το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής :
Α/Α
ΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ
Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2018
Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2019
ΣΥΝΟΛΟ 2018+2019
1
15/6681.001
ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
383,19
668,60
1.051,79
4. τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2018
Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2019
ΣΥΝΟΛΟ 2018+2019
1
ΦΑΡΜΑΚΑ
6.366,05
23.120,92
29.486,97
 
5. τις Σχολικές Επιτροπές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2018
Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2019
ΣΥΝΟΛΟ 2018+2019
1
ΦΑΡΜΑΚΑ
4.160,40
4.255,70
8.416,10
Η ενδεικτική δαπάνη, η οποία ανέρχεται στα 29.486,97€ (με ΦΠΑ) για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 8.416,10€ (με ΦΠΑ)για τη δευτεροβάθμια, θα καλυφθεί με τις επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Παρακαλούμε
1)      Για τη λήψη απόφασης δέσμευσης για την εγγραφή των πιστώσεων οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κορινθίων, όπως αναφέρεται στον πρώτο πίνακα της παρούσας και
2)     όπως εγκρίνετε τη διενέργεια της ΄΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΄΄, προϋπολογισμού 43.223,86 € (με ΦΠΑ) με συνοπτικό διαγωνισμό.
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 του Ν. 4337/2015, του Ν. 4412/2016 και του Ν 4555/2018
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Δεσμεύεται για την εγγραφή των πιστώσεων στον Δημοτικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κορινθίων, όπως αναφέρεται στον πίνακα του ιστορικού της παρούσας απόφασης.
Β) Εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 43.223,86 € (με ΦΠΑ) με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την αριθμ. 49/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών.
Ο τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 553 / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28 – 11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                             Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment