Έγκριση της μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Παρτσινέβελου Κων/νου στην Αθήνα για συμμετοχή σε Συνέδρι

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/19.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 567/2018
 
Θέμα 58ο Η.Δ: «Έγκριση της μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Παρτσινέβελου Κων/νου στην Αθήνα για συμμετοχή στο Συνέδριο με θέμα «Πρόληψη των διακρίσεων κατά των Ρομά μέσω της παροχής εργαλείων κοινωνικής διαμεσολάβησης σε αστυνομικούς» την 9/11/2018 και έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39981/15-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Δράκος Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 10ουΗΔΘ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Μπάκουλης Δημήτριος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.    Βλάσσης Δημήτριος
3.   Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
4.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.   Σούκουλης Ανδρέας
6.  Κορδώσης Χρήστος
7. Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλόύκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση της μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Παρτσινέβελου Κων/νου στην Αθήνα για συμμετοχή στο Συνέδριο με θέμα «Πρόληψη των διακρίσεων κατά των Ρομά μέσω της παροχής εργαλείων κοινωνικής διαμεσολάβησης σε αστυνομικούς» την 9/11/2018 και έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης» έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα εξής:
Α.  τις διατάξεις του άρθρου 140 § 1 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες: “Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι μπορούν να μετακινούνται εκτός της έδρας του Δήμου ή της Κοινότητας για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι”.
Β. το γεγονός ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παρτσινέβελος Κων/νος μετακινήθηκε στην Αθήνα στις 03/11/2018 για συμμετοχή του στην 1η συνάντηση του υπό ίδρυση δικτύου για την Δια Βίου Μάθηση και στις 09/11/2018 για τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου λήξης του συγχρηματοτοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου με τίτλο : PROACTIVE: Πρόληψη των διακρίσεων κατά των Ρομά μέσω της παροχής εργαλείων κοινωνικής διαμεσολάβησης σε αστυνομικούς. Οι ανωτέρω μετακινήσεις ήταν επιβεβλημένες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου
Γ. το γεγονός ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή συνεδρίασης κάθε φορά με ένα και μοναδικό θέμα επιβαρύνει οικονομικά τον Δήμο και αντιτίθεται στην προσπάθεια για περιορισμό των δαπανών, δεδομένου βέβαια ότι ο Νόμος επιτρέπει την εκ των υστέρων έγκριση των μετακινήσεων ως επιβεβλημένες.
Δ. το γεγονός ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν προσκομίστηκε εισήγηση εγκαίρως για την έγκριση των ανωτέρω μετακινήσεων του κ. Δημοτικού Συμβούλου κ. Παρτσινέβελου Κων/νου.
Ε. την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< «Έγκριση μετακίνησης, οδοιπορικών εξόδων & ημερήσιας αποζημίωσης αντιδημάρχου για μετακινήσεις του στην Αθήνα στις 3 & 9/11/2018 για υπηρεσιακούς λόγους».
Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής πολιτικής του Δήμου Κορινθίων Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος μετακινήθηκε εκτός έδρας ως εξής:
α) Στις 3/11/2018 στην Αθήνα για συμμετοχή στην 1η συνάντηση του υπό ίδρυση δικτύου για την δια   βίου μάθηση
β) Στις 9/11/2018 στην Αθήνα για συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου λήξης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου με τίτλο: «PROACTIVE:Πρόληψη των διακρίσεων κατά των Ρομά μέσω της παροχής εργαλείων κοινωνικής διαμεσολάβησης σε αστυνομικούς».
Η μετάβασή του πραγματοποιήθηκε οδικώς (Ιδιόκτητο Όχημα) με αυθημερόν επιστροφή.
Εσείς θα πρέπει να εγκρίνετε τις μετακινήσεις καθώς και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5, άρθρο 7 & 8, άρθρο 10 & άρθρο 11 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.9 του Ν. 4336/2015 τις δαπάνες για τη καταβολή εξόδων: α) οδοιπορικά έξοδα και β) ημερήσια αποζημίωση:
 – ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (Αντιδήμαρχος)                       ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ : 56 € 
                                                                                     ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Α) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
      Ολόκληρη αποζημίωση : 40 € / ημέρα  
Αναλυτικά:
 2 ημέρες (Αυθημερόν επιστροφή ) Χ 40 € * ¼ = 20 €
                      Συνολικό ποσό ημερήσιας αποζημίωσης = 20 €
Β) ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Αντίτιμο Εισιτηρίου ΚΤΕΛ : Κόρινθος – Αθήνα (9 * 2)/ημέρα * (2 ημέρες) = 36 €
                      Συνολικό ποσό οδοιπορικών εξόδων = 36 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ : 20 € + 36 € =  56 €   
Η ημερήσια αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα του Αντιδημάρχου Παρτσινέβελου Κωνσταντίνου ποσού 56 € θα βαρύνουν την πίστωση του προϋ/σμού με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000 €.
Ζητάμε την έγκριση μετακίνησης και της δαπάνης για οδοιπορικά έξοδα & καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης στον Αντιδήμαρχο Παρτσινέβελο Κωνσταντίνο >>
ΣΤ. Την αριθ. πρωτ. 39716/14.11.2018  πρόσκληση του κ. Ιωακειμίδη Γεωργίου, προέδρου της Π.Ε.Δ.Α. Δημάρχου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη στα εγκαίνια ενός νέου θεσμού του 1ου Θεματικού Συνεδρίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής «Αυτοδιοικητικές Εκλογές ’19 : Η επικοινωνία στο νέο εκλογικό περιβάλλον». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens City Centre και σκοπός του είναι η συνεχή και τακτική ενημέρωση των αιρετών σε θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου Βαθμού. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παρτσινέβελος εξέφρασε την επιθυμία να παρακολουθήσει το Συνέδριο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 140 § 1 του Ν. 3463/2006, τις εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Κρίνει επιβεβλημένες λόγω κατεπείγοντος και προς το συμφέρον του Δήμου και εγκρίνει τις πραγματοποιθείσες εκτός έδρας μετακινήσεις οδικός του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παρτσινέβελου Κωνσταντίνουστην Αθήνα στις 03/11/2018 για συμμετοχή του στην 1η συνάντηση του υπό ίδρυση δικτύου για την Δια Βίου Μάθηση και στις 09/11/2018 για τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου λήξης του συγχρηματοτοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου με τίτλο : PROACTIVE: Πρόληψη των διακρίσεων κατά των Ρομά μέσω της παροχής εργαλείων κοινωνικής διαμεσολάβησης σε αστυνομικούς.
 
Β. Εγκρίνει τις δαπάνες των εκτός έδρας μετακινήσεων και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παρτσινέβελου Κωνσταντίνου, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 56,00 € και αναλύονται ως εξής:
 – Συνολικό ποσό ημερήσιας αποζημίωσης = 20,00 €
 Συνολικό ποσό οδοιπορικών εξόδων = 36,00 €
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ :    20 € + 36,00 € = 56,00 €
Η ημερήσια αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παρτσινέβελου Κωνσταντίνου ποσού 56,00€ θα βαρύνουν την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00 €.
 
Γ.  Εγκρίνει τη μετάβαση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παρτσινέβελου Κωνσταντίνου στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο CrownePlazaAthensCityCentre, την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου προκειμένου να συμμετάσχει στα εγκαίνια ενός νέου θεσμού του 1ουΘεματικού Συνεδρίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής «Αυτοδιοικητικές Εκλογές ’19 : Η επικοινωνία στο νέο εκλογικό περιβάλλον»
Η εκτιμώμενη δαπάνη για τη μετακίνηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παρτσινέβελου Κωνσταντίνου, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 30,00 € .
Οι δαπάνες μετακίνησης του ανωτέρω και η ημερήσια αποζημίωσή του θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με Κ.Α. 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00 €.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 567 / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28 – 11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος