Έγκριση του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2019 του ν.π. ΚΕΠΑΠ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 31/21.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 631/2018
 
Θέμα 6ο Η.Δ: «Έγκριση του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2019 του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44301/17-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Ζήμος Κων/νος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων, αποχώρησε στο τέλος του 6ουΗΔΘ
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
16.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 4ουΗΔΘ
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
18.     Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
20.    Πιέτρης Τιμολέων
1.     Μελέτης Χρήστος, Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Οικονόμου Γεώργιος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης
6.       Δράκος Παναγιώτης
7.       Παρτσινέβελος Κων/νος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
8.       Παππάς Αντώνιος
9.      Καρασάββας Ιωάννης
10.       Δημητρόπουλος Κων/νος
11.       Σούκουλης Ανδρέας
12.       Κορδώσης Χρήστος
13.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
2. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
4.             Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5. Παπαϊωάννου Κων/νος– Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4 Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
6. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9. Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2019 του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»,  ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 § 3 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των Νομικών Προσώπων του Δήμου που αφορούν τον προϋπολογισμό, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 41/161/17-12-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», περί ψήφισης προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΚΕ.Π.Α.Π. του Δήμου Κορινθίων έτους 2019 και κάλεσε το Συμβούλιο να την εγκρίνει.
Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος αφού πήρε το λόγο μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι είναι πάγια η θέση μας να καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό. Πρέπει να υπάρχουν στόχοι σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, θα το καταψηφίσουμε.
Ο κ  Σπυρίδων Ζαχαριάς κατά την ψήφιση του θέματος είναι εκτός αιθούσης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις διατάξεις του άρθρου 234 § 3 του Ν.3463/2006 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ.: 1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Μαρίας (Ερικας) Καραμαλίκη, και
3) Αλέξανδρου Γκουργιώτη).
Εγκρίνει την αριθμ. 41/161/17-12-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου “ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ” περί ψήφισης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΚΕ.Π.Α.Π. του Δήμου Κορινθίων έτους 2019.
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου τα έσοδα και έξοδα έχουν ως εξής:
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ   (0)
1.080.937,88 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ   (1)
1.029,52 €
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ (2)
 0,00 €
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ (3)
13.455,83 €
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (4)
283.200,00 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (5)
817.812,05 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
2.196.435,28 €
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   (6)
1.407.698,33 €
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7)
342.100,00 €
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ   (8)
442.208,02 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (9)
4.428,93 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
2.196.435,28 €
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31 / 631 / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment