Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 31/21.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 634/2018
 
Θέμα 9ο Η.Δ: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου <<ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ>>»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44301/17-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Ζήμος Κων/νος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων, αποχώρησε στο τέλος του 6ουΗΔΘ
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
16.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 4ουΗΔΘ
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
18.     Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
20.    Πιέτρης Τιμολέων
1.          Μελέτης Χρήστος, Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.        Οικονόμου Γεώργιος
5.        Λαμπρινός Παναγιώτης
6.        Δράκος Παναγιώτης
7.        Παρτσινέβελος Κων/νος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
8.        Παππάς Αντώνιος
9.       Καρασάββας Ιωάννης
10.     Δημητρόπουλος Κων/νος
11.     Σούκουλης Ανδρέας
12.     Κορδώσης Χρήστος
13.     Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
2. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
4.Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5. Παπαϊωάννου Κων/νος– Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4 Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
6. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9. Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου <<ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ>>», έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:
1. Την αριθμ. 65/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» προϋπολογισμού 74.000,00 €.
2. Την αριθμ. 31/455/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου
3. Την αριθμ. 3/19/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου.
4. Την αριθμ. 11/183/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί κατακύρωσης του διαγωνισμού υπέρ της εταιρείας «ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε» .
5. Την με αριθμ. πρωτ. 19728/15-6-2018 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» ποσού 42.179,88 €. με το ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης τέσσερις (4) μήνες.
7. την αριθ. 522/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκριση παράταση περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2018
την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία έχει συνταχθεί από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της ίδιας διεύθυνσης και αναφέρει τα εξής:
«Η εργοληπτική επιχείρηση «ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε.» δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 19728/2018 συμβάσεων, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελέτης 65/2017 της  Τ.Υ. του Δήμου, με προθεσμία εκτέλεσης του έργου τέσσερις (4) μήνες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων με την αριθμ. 522/19-11-2018 απόφαση του ενέκρινε παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου μέχρι 31-12-2018.
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ΄ όψιν:
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 147 παρ. 8α και το άρθρο 156 παρ. 5 και το γεγονός ότι εκκρεμεί ή έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την τακτοποίηση των μεταβολών στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν και πρόκειται να εκτελεσθούν.
β) το γεγονός ότι επήλθαν μικρές διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών εν σχέσει με την αρχική μελέτη, που εκτελέσθηκαν μέχρι τώρα και πρόκειται να εκτελεσθούν χρειάσθηκε να συνταχθεί 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας για να τακτοποιηθούν, γεγονός που οφείλεται στην φύση των εργασιών της εργολαβίας, που ήταν αδύνατο να προβλεφθούν με ακρίβεια κατά την σύνταξη της μελέτης.
γ) Στο έργο έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα εργασίες σε ποσοστό περίπου 70%.
Με τον ανακεφαλαιωτικό αυτό πίνακα προτείνεται η απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να γίνει λειτουργικό.
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 42.179,88 € εκ των οποίων 34.016,03 € για εργασίες, 0,00€ για απρόβλεπτες δαπάνες και 8.163,85 € για Φ.Π.Α.
Ως προς την συμβατική δαπάνη ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν παρουσιάζει καμία απολύτως μεταβολή.
Συνοπτικά ο 1ος Α.Π.Ε. αναλύεται ως εξής:
1ος Α.Π.Ε.
1. Συμβατικές εργασίες με ΕΟ και έκπτωση                                    34.016,03 €
2. Απρόβλεπτη δαπάνη                                                                                                                0,00 €
3. Αναθεώρηση                                                                                                                                     ——————
4. Φ.Π.Α. 24%                                                                                                                                         8.163,85 €
Σύνολο                                                                                                                                                                   42.179,88 €
Μετά τα παραπάνω:
Προτείνεται:
Έχοντας υπ΄ όψη το γεγονός ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
1)       Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση Κ.Χ. Αγίου Ιωάννη» Αναδόχου της Εταιρείας ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ συνολικής δαπάνης 42.179,88 €.
Παρακαλούμε, για την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», συνολικής δαπάνης 42.179,88 € εργολαβίας «ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε.», που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 65/2017 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31 / 634 / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                            Αναστάσιος Κοντογιώργος