Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 19/3/2019
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4/12.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 35/2019
 
Θέμα 9ο Η.Δ.: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου ΄΄Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Τενέας΄΄»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4706/08-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά ( 17 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε με την έναρξη του 1ου ΕΗΔΘ
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 5ουΗΔΘ
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
1. Παππάς Αντώνιος
2. Χασικίδης Χρήστος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5. Βλάσσης Δημήτριος
6. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Δράκος Παναγιώτης
9.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
13. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
14. Κορδώσης Χρήστος
15. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
16. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω  9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου ΄΄Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Τενέας΄΄» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
1.       την υπ’ αριθμ. 30/2017 μελέτη με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ προϋπολογισμού 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
2.       την υπ΄ αριθμ. 208/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , περί καθορισμού όρων διενέργειας διαγωνισμού
3.       την υπ΄ αριθμ. 394/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ΓΙΑΠΡΟ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗ, Ε.Δ.Ε.
4.       την με αριθμ. πρωτ. 4715/2018 σύμβαση εκτέλεσης του εν θέματι έργου μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΓΙΑΠΡΟΥ, αντί ποσού 22.494,32 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με προθεσμία εκτέλεσης του έργου (4) μηνών από της υπογραφής του συμφωνητικού.
5.       την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Τενέας»
6.       Την από 24-1-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου , η οποία έχει συνταχθεί από τον  δημοτικό υπάλληλο Νικόλαο Κουϊνη και έχει θεωρηθεί από τον Δ/ντή Ιωάννη Καραίσκο και καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Ο Ιωάννης  Γιάπρος Ε.Δ.Ε. δυνάμει της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 4715/2018 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ΄ αριθμ. 30/2017 μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαιτούμενες αυξομειώσεις των ποσοτήτων με διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων στο εν εξελίξει έργο, που κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 σε ότι αφορά την χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών και την απορρόφηση των απροβλέπτων. Ο 1ος Α..Π.Ε. δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.
Παρακαλούμε, για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. από το Δημοτικό Συμβούλιο>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την με αριθμ. 30/2017 μελέτη του ανωτέρω έργου προϋπολογισμού 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), τον 1ο ΑΠΕ του εν λόγω έργου, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4412/2016
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε Τενέας» ποσού 22.494,32 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), εργολαβίας Ιωάννη Γιάπρου, ο οποίος έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την αριθμ. 30/2017 μελέτη και έχει θεωρηθεί από το Διευθυντή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 35 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 18- 02- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment