Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/19.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 521/2018
 
Θέμα 12ο Η.Δ: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση Πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου –Λεχαίου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39981/15-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Δράκος Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 10ουΗΔΘ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Μπάκουλης Δημήτριος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.    Βλάσσης Δημήτριος
3.   Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
4.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.   Σούκουλης Ανδρέας
6.  Κορδώσης Χρήστος
7. Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλόύκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση Πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου –Λεχαίου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής στοιχεία:
1.       την αριθμ. 50/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΆΣΣΟΥ –ΛΕΧΑΙΟΥ», προϋπολογισμού 100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
1.       την αριθμ. 31/458/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
2.       την αριθμ. 5/65/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,
3.       την αριθ. 11/181/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων ανακήρυξης αναδόχου,
4.       το υπ’ αριθ. πρωτ. 17998/2018 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 37.897,81 € (πλέον του ΦΠΑ 24%),
5.       τον 1ο ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου
6.       την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου
7.       την από 1-11-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τηαν υπάλληλο κ. Αναστασία Θεοδοσίου και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
       <<Έχοντας υπ΄ όψιν:
-Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016
– Την υπ΄αριθμ. 17998/01-06-2018 σύμβαση βάσει της οποίας ο ανάδοχος Βασίλειος Τρίγκας εκτελεί τις εργασίες του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ», για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ΄ αριθμ. 50/2017 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
-Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση διάρκειας οχτώ (8) μηνών, ήτοι 01-02-2019.
– Την από 28-09-2018 αιτιολογική έκθεση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., που συντάχθηκε προκειμένου:
α) να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν από παραλείψεις ή σφάλματα προμέτρησης της μελέτης. Συγκεκριμένα κατόπιν νεότερης προμέτρησης της μελέτης κρίνεται απαραίτητη η αυξομείωση των ποσοτήτων της ομάδας ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
β) να συμπεριλάβει την σύνταξη νέων τιμών μονάδων (2 νέες τιμές) για εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη αλλά απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή και λειτουργία του έργου και δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την σύμβαση.
Το παρόν 1ο πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών μονάδος εργασιών που συντάχθηκε για να τιμολογηθούν νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για τη σωστή εκτέλεση του έργου και δεν περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου.
Για την τιμολόγηση των εργασιών λαμβάνονται υπόψη τα επίσημα αναλυτικά τιμολόγια,
Οι εργασίες είναι οι εξής:
Ν.Τ. 1 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου (Άρθρο 73.16)
Ν.Τ. 2 Φθορά ξυλείας ξυλοτύπων (Άρθρο σχ. ΑΤΟΕ 3801)
Οι ανωτέρω νέες τιμές έγιναν για την κάλυψη των καναλιών που θα διανοιχτούν στο πεζοδρόμιο της παραλιακής οδού του Λεχαίου για την αποχέτευση των όμβριων και για την κάλυψη της φθοράς ξυλείας που χρησιμοποιείται για ξυλότυπους υδραύλακα που λόγω των μικρών τους διαστάσεων δεν μπορούν να αφαιρεθούν για επαναχρησιμοποίησή τους.
Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 46.993,28 € με Φ.Π.Α. και δεν διαφοροποιείται από το εγκεκριμένο ποσό του συμφωνητικού.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχουν εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το 28/10-10-2018 πρακτικό (θέμα 1ο).
Παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΕ ΑΣΣΟΥ –ΛΕΧΑΙΟΥ» με αρ. μελ. 50/2017>>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των. Ν. 4412/2016 και 3463/2006 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου ««ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΕ ΑΣΣΟΥ –ΛΕΧΑΙΟΥ», συνολικής δαπάνης 46.993,28 € εργολαβίας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ του ΑΝΤΡΕΑ Ε.Δ.Ε.», που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 50/2017 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 521 / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22 – 11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                               Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment