Έγκριση του 1ου ΑΠΕ έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
Από το Πρακτικό 30/12.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 590/2018
 
Θέμα 7ο Η.Δ: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 43003/07-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
18.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.                   Οικονόμου Γεώργιος
5.            Λαμπρινός Παναγιώτης
6.            Μουρούτσος Γεώργιος
7.            Νανόπουλος Βασίλειος
8.            Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.            Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.        Καρασάββας Ιωάννης
11.   Δημητρόπουλος Κων/νος
12.   Σούκουλης Ανδρέας
13.   Κορδώσης Χρήστος
14.   Ζαχαριάς Σπυρίδων
15.   Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.                Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.                Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.     Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.      Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.                   Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.                   Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.                   Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.      Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.        Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας», έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου, ως εξής:
·         την αριθμ. 5/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας» προϋπολογισμού 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
·         την αριθμ. 4/22/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
·         την αριθμ. 13/168/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 25-04-2017 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,
·         την αριθ. 21/248/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων,
·         το υπ’ αριθ. πρωτ. 60878/2017 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 20.967,67 € (πλέον του ΦΠΑ 24%),
·         την υπ’ αριθ. πρωτ. 17311/25-05-2018 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-10-2018
·         την αριθ. 465/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκριση παράταση περαίωσης του έργου μέχρι 30-10-2018
·         την αριθ. 526/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκριση παράταση περαίωσης του έργου μέχρι 15-12-2018
·         την από 30-11-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Η εργοληπτική επιχείρηση «Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ – Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε.»,» με την αριθμ. πρωτοκόλλου 60878/29-12-2017 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελέτης 5/2017 της Τ.Υ. του Δήμου, με προθεσμία εκτέλεσης του έργου έξι (6) μήνες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων με τις αριθμ. 465/22-10-2018 και 526/19-11-2018 αποφάσεις του ενέκρινε παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου μέχρι 15-12-2018.
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ΄ όψιν:
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 147 παρ. 8α και το άρθρο 156 παρ. 5 και το γεγονός ότι εκκρεμεί ή έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την τακτοποίηση των μεταβολών στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν και πρόκειται να εκτελεσθούν.
β) το γεγονός ότι επήλθαν μικρές διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών εν σχέσει με την αρχική μελέτη, που εκτελέσθηκαν μέχρι τώρα και πρόκειται να εκτελεσθούν χρειάσθηκε να συνταχθεί 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας για να τακτοποιηθούν, γεγονός που οφείλεται στην φύση των εργασιών της εργολαβίας, που ήταν αδύνατο να προβλεφθούν με ακρίβεια κατά την σύνταξη της μελέτης.
γ) Στο έργο έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα εργασίες σε ποσοστό περίπου 60%.
Με τον ανακεφαλαιωτικό αυτό πίνακα προτείνεται η απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να γίνει λειτουργικό.
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 25.999,91 € εκ των οποίων 20.967,76€ για εργασίες, 0,28€ για απρόβλεπτες δαπάνες και 5.032,24€ για Φ.Π.Α.
Ως προς την συμβατική δαπάνη ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν παρουσιάζει καμία απολύτως μεταβολή.
Συνοπτικά ο 1ος Α.Π.Ε. αναλύεται ως εξής:
1ος Α.Π.Ε.
1. Συμβατικές εργασίες με ΕΟ και έκπτωση                                    20.967,67 €
2. Απρόβλεπτη δαπάνη                                                                                                                0,28 €
3. Αναθεώρηση                                                                                                                                     ——————
4. Φ.Π.Α. 23%                                                                                                                                         5.032.24 €
Σύνολο                                                                                                                                                                   25.999,91 €
Μετά τα παραπάνω:
Προτείνεται:
Έχοντας υπ΄ όψη το γεγονός ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
1)       Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας Αναδόχου της Εταιρείας Α. Μπακλώρης – Α. Πίπιλος Ο. Ε. συνολικής δαπάνης 25.999,91 €.
Παρακαλούμε, για την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ««Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας», συνολικής δαπάνης 25.999,91 € εργολαβίας «Α. Μπακλώρης – Α. Πίπιλος Ο. Ε..», που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 5/2017 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 590/ 2018.
                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                            Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment