Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 15/09.08.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 351/2018
 
Θέμα 6o Η.Δ.: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου <<Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άσσου -Λεχαίου »
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26307/03-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Σούκουλης Ανδρέας
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.        Χασικίδης Χρήστος
2.        Παππάς Αντώνιος
3.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
4.        Οικονόμου Γεώργιος
5.        Δράκος Παναγιώτης,
6.        Βλάσσης Δημήτριος.
7.        Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
8.         Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.        Καρασάββας Ιωάννης
10.       Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
11.      Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
9.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
4.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άσσου -Λεχαίου»,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
1.       την αριθμ. 33/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άσσου -Λεχαίου» προϋπολογισμού 70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
2.       την αριθμ. 16/206/13-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.       την αριθμ. 25/305/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 24-08-2017 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,
4.       την αριθ. 29/395/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων,
5.       το υπ’ αριθ. πρωτ. 4719/06-02-2018 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 36.309,99 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
6.       την υπ΄ αριθμ. 211/2018 απόφαση δημοτικού συμβουλίου περί παράτασης της προθεσμίας,
7.       την υπ’ αριθ. πρωτ. 22122/06-07-2018 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες,
την από 11-07-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο κα. Αναστασία Θεοδοσίου και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Έχοντας υπ΄ όψιν:
–   τις διατάξεις του έρθρου 156 του Ν. 4412/2016
–   Την υπ΄ αριθμ. 4719/06-02-2018 σύμβαση βάση της οποίας ο ανάδοχος Γιάπρος Ιωάννης εκτελεί τις εργασίες του έργου «Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άσσου -Λεχαίου», για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ΄ αριθμ. 33/2017 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
–   Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι 06-02-2018
–   Την υπ΄ αριθμ. 211/2018 απόφαση του Δ.Σ., με την οποία καθορίστηκε παράταση της προθεσμίας μέχρι τις 04-08-2018
–   Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 22122/06-07-2018 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για διάστημα εξήντα (60) ημερών, ήτοι έως τις 03-10-2018.
–   Τις συχνές βροχοπτώσεις κατά τον μήνα Ιούνιο και Ιούλιο του 2018 που κατέστησαν αδύνατη την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών, ειδικότερα των εργασιών ασφαλτόστρωσης
–    Το γεγονός ότι κατά την κατασκευή του έργου λόγω των σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης και για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του κρίθηκαν απαραίτητες οι μεταβολές ποσοτήτων εργασιών και αναγκαία η σύνταξη του παρόντα 1ουΑ.Π.Ε. ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 29.346,46 €Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (24%), και παρουσιάζει μείωση 1,11 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ σε σχέση με το συμφωνητικό που ανέρχεται στο ποσό 29.347,57 € Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (24%).
Παρακαλούμε,
Για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άσσου –Λεχαίου, αριθμ. μελέτης 33/2017 και για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου εξήντα (60) ημερών, ήτοι έως τις 03-10-2018, με αναθεώρηση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ -ΛΕΧΑΙΟΥ» ποσού 29.346,46 € χωρίς Φ.Π.Α., εργολαβίας του Γιάπρου Ιωάννη ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων, επειδή κατά την κατασκευή του έργου λόγω των σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης και για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του κρίθηκαν απαραίτητες οι μεταβολές ποσοτήτων εργασιών εν σχέση με την 33/2017 μελέτη η οποία έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
Β. Παρατείνει τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ -ΛΕΧΑΙΟΥ», εργολαβίας Γιάπρου Ιωάννη, κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 03-10-2018 με αναθεώρηση τιμών.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 351 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  16 – 08 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment