Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 1/4/2019
 
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 6/04.03.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 92/2019
 
Θέμα 6ο Η.Δ.: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου Προσθήκη Αίθουσας στο 6ο   Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7436/28-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ ( 18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Παρτσινέβελος Κων/νος, Αντιδήμαχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Βλάσσης Δημήτριος
8.       Κεφάλας Σταύρος
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
18.    Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
1. Παππάς Αντώνιος
2. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
3. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος προσήλθε στο τέλος του 27ου ΗΔΘ
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Φαρμάκης Γεώργιος
6. Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
7. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Σούκουλης Ανδρέας
10. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
11. Λαμπρινός Παναγιώτης
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
13. Κορδώσης Χρήστος
14. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
15. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου Προσθήκη Αίθουσας στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
1.       την υπ’ αριθμ. 19/2018 μελέτη με τίτλο Προσθήκη Αίθουσας στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου προϋπολογισμού 12.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
2.       την υπ΄ αριθμ. 10/129/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμού όρων διενέργειας διαγωνισμού,
3.       την υπ΄ αριθμ. 15/247/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του από 18/05/2018 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,
4.       την υπ΄ αριθμ. 21/346/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί ανακήρυξης αναδόχου,
5.       την με αριθμ. πρωτ. 27862/20-08-2018 σύμβαση εκτέλεσης του εν θέματι έργου μεταξύ του Δήμου και του Ε.Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ αντί ποσού 9.387,10 € (πλέον ΦΠΑ) με προθεσμία εκτέλεσης του έργου έξι (6) μήνες από της υπογραφής του συμφωνητικού,
6.       τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου (πρακτικό 2/07-02-2019),
7.       την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου Προσθήκη Αίθουσας στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου”,
8.       Την από 25-02-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει συνταχθεί από τον δημοτικό υπάλληλο Κουίνη Νικόλαο και έχει θεωρηθεί από τον Δ/ντή Ιωάννη Καραίσκο και καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Ο Αλέξανδρος Λαμπρινάκος,   δυνάμει της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 27862/20-08-2018 συμβάσεως, ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου Προσθήκη Αίθουσας στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου για την οποία έχει συνταχθεί η υπ΄ αριθμ. 19/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαιτούμενες αυξομειώσεις των ποσοτήτων με διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων στο εν εξελίξει έργο, που κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 σε ότι αφορά την χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών και την απορρόφηση των απρόβλεπτων, καθώς και το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. που περιλαμβάνει 3 νέες τιμές εργασιών που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή του έργου.
 Ο 1ος  Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.
Παρακαλούμε, για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. από το Δημοτικό Συμβούλιο>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4412/2016
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου “Προσθήκη Αίθουσας στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου” ποσού 11.640,00 € (με Φ.Π.Α.), εργολαβίας “Ε.Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ”,  ο οποίος έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την αριθμ. 19/2018 μελέτη και έχει θεωρηθεί από το Διευθυντή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.
                           Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 92 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12- 03- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment