Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση Σχολείων Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης (έτους 2017)

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 30/12.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 583/2018
 
Θέμα 4ο Ε.Η.Δ: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση Σχολείων Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης  (έτους 2017)»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 43003/07-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ  (18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
18.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.                   Οικονόμου Γεώργιος
5.            Λαμπρινός Παναγιώτης
6.            Μουρούτσος Γεώργιος
7.            Νανόπουλος Βασίλειος
8.            Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.            Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.        Καρασάββας Ιωάννης
11.   Δημητρόπουλος Κων/νος
12.   Σούκουλης Ανδρέας
13.   Κορδώσης Χρήστος
14.   Ζαχαριάς Σπυρίδων
15.   Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.                Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.                Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.     Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.      Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.                   Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.                   Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.                   Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.      Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.        Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση Σχολείων Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης (έτους 2017)». Η έγκριση κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον το ανωτέρω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
  1. την αριθμ. 28/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2017) », προϋπολογισμού 102.632,43 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
·         την αριθμ. 15/194/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού του όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
·         την αριθμ. 23/274/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 25-7-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού έργων για την εκτέλεση του έργου,
·         την αριθ. 26/331/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης του από 05-9-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού έργων για την εκτέλεση του έργου και ανακήρυξης αναδόχου,
·         το υπ’ αριθ. πρωτ. 60876/2017 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 46.184,59 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%
·         τον 1ο Α.Π.Ε.  του ανωτέρω έργου
·         την από 10-12-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κουίνη και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 <<Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Η ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε. δυνάμει της με Αριθ. Πρωτοκόλλου 60876/2017 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2017)» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ’ αριθ. 28/2017 μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαιτούμενες αυξομειώσεις των ποσοτήτων με διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων στο εν εξελίξει έργο που κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωση του, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν 4412/16 σε ότι αφορά την χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών και την απορρόφηση των απροβλέπτων.
Ο 1ος Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.
Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο >>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2017)», συνολικής δαπάνης 46.184,59€εργολαβίας «ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε.», που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 28/2017 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 583 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment