Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 26/3/2019
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 5/20.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 66/2019
 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου <<Ανάπλαση Πλατείας Π. Τσαλδάρη>>»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5756/15-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά ( 17 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Χασικίδης Χρήστος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Βλάσσης Δημήτριος
7.       Κεφάλας Σταύρος
8.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
11.    Νανόπουλος Βασίλειος
12.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
13.    Πανταζής Βασίλειος
14.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
17.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1. Παππάς Αντώνιος
2. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
3. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Οικονόμου Γεώργιος
6.Παρτσινέβελος Κων/νος– Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
7. Σταυρέλης Νικόλαος
8. Μουρούτσος Γεώργιος
9. Δράκος Παναγιώτης
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11. Σούκουλης Ανδρέας
12. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
13. Λαμπρινός Παναγιώτης
14.Καρασάββας Ιωάννης,
15. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία,
16. Κορδώσης Χρήστος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, τέσσερις (04) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
17.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
18.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου <<Ανάπλαση Πλατείας Π. Τσαλδάρη>>»,  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
1.       την υπ’ αριθμ. 71/2017 μελέτη με τίτλο Ανάπλαση Πλατείας Π. Τσαλδάρη προϋπολογισμού 4.150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
2.       την υπ΄ αριθμ. 30/411/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , περί έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμού όρων διενέργειας διαγωνισμού
3.       Τις αποφάσεις 36/525/2017 και 6/76/2018 της Οικονομικής Επιτροπής
4.       την υπ΄ αριθμ. 10/135/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί ανάδειξης αναδόχου και την αριθμ. 70833/4-5-2018 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Υ.&Ι περί ελέγχου νομιμότητας
5.       την με αριθμ. πρωτ. 20276/20-06-2018 σύμβαση εκτέλεσης του εν θέματι έργου μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου “MA. CON. STRUCTIONTAEAE”, αντί ποσού 1.232.626,29 € (πλέον ΦΠΑ) με προθεσμία εκτέλεσης του έργου δώδεκα (12) μηνών από της υπογραφής του συμφωνητικού.
6.       την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Π. Τσαλδάρη»
7.       Την από 12-02-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει συνταχθεί από τους δημοτικούς υπάλληλους: Κακάβα Νικόλαο, Τσολάκη Ιωάννη, Σαββανού Ελένη και Σούκουλη Ουρανία και έχει θεωρηθεί από τον Δ/ντή Ιωάννη Καραίσκο και καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Η Εργοληπτική Επιχείρηση “MA. CON. STRUCTIONTAEAE”, δυνάμει της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 20276/20-06-2018 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελ. 71/2017 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.
Από την Δ/νση Τ.Υ. συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου ο οποίος δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την σύμβαση. Συντάχθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατόν να συμπεριληφθούν αυξήσεις και μειώσεις σε ποσότητες εργασιών, καθώς και εργασίες πρόσθετες από τις συμβατικές χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, βάσει του άρθρου 1567 του Ν. 4412/2016 από τη χρήση των απρόβλεπτων και των επί έλλατον δαπανών.
Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. ανέρχεται σε 1.528.522,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ίσο με τη σύμβαση.
Παρακαλούμε, για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. από το Δημοτικό Συμβούλιο>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την με αριθμ. 71/2017 μελέτη του ανωτέρω έργου προϋπολογισμού 4.150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), τον 1ο Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.  του εν λόγω έργου, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4412/2016
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου <<Ανάπλαση Πλατείας Π. Τσαλδάρη>>, ποσού 1.528.522,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), εργολαβίας της “MA. CON. STRUCTIONTAEAE”,  ο οποίος έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την αριθμ. 71/2017 μελέτη και έχει θεωρηθεί από το Διευθυντή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/ 66 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22- 02- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος