Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού

Ημ/νία Δημοσίευσης : 3/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 11/11.06.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 240/2018
 
Θέμα 8ο Η.Δ.: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/07-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
8.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παππάς Αντώνιος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
12.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
13.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,αποχώρησε στο τέλος του 25ουΘΗΔ
18. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
19.    Πανταζής Βασίλειος,
20.    Κορδώσης Χρήστος
21. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΘΕΗΔ
22.  Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
23.  Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε πριν το τέλος του 4ουΘΕΗΔ
24.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
26.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο τέλος του 10ου ΘΗΔ
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ.
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.Βλάσσης Δημήτριος
4.Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 9ου ΗΔΘ
5.Καρασάββας Ιωάννης,
6.Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
1.       την αριθμ. 47/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού» προϋπολογισμού 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
2.       την αριθμ. 22/266/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.       την αριθμ. 26/333/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 12-09-2017 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,
4.       την αριθ. 31/448/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων,
5.       το υπ’ αριθ. πρωτ. 3435/2018 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 63.239,76 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
6.       την υπ’ αριθ. 215/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες,
7.       την από 23-05-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Η εργοληπτική επιχείρηση ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 3435/26-01-2018 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελέτης 47/2016 της Τ.Υ. του Δήμου, με προθεσμία εκτέλεσης του έργου τέσσερις (4) μήνες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων με την αριθμ. 215/2018 απόφασή του ενέκρινε παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου μέχρι 20-07-2018.
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ΄ όψιν:
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 147 παρ. 8α και το άρθρο 156 παρ. 5 και το γεγονός ότι εκκρεμεί η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την τακτοποίηση των μεταβολών στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν και πρόκειται να εκτελεσθούν.
β) Το γεγονός ότι επήλθαν διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών εν σχέσει με την αρχική μελέτη, που εκτελέσθηκαν μέχρι τώρα και πρόκειται να εκτελεσθούν χρειάστηκε να συνταχθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, για να τακτοποιηθούν, γεγονός που οφείλεται στην φύση των εργασιών της εργολαβίας, που ήταν αδύνατο να προβλεφθούν με ακρίβεια κατά την σύνταξη της μελέτης.
γ) Το έργο έχει εκτελεσθεί μέχρι σήμερα σε ποσοστό περίπου 80%.
Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό πίνακα προτείνεται η απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να γίνει λειτουργικό.
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 63.239,76€ εκ των οποίων 50.999,81€ για εργασίες, 0,00 για απρόβλεπτες δαπάνες και 12.239,95 € για Φ.Π.Α. .
Ως προς την συμβατική δαπάνη ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν παρουσιάζει καμία απολύτως μεταβολή.
Συνοπτικά ο 1ος Α.Π.Ε. αναλύεται ως εξής:
·         Συμβατικές εργασίες με ΕΟ κ’ έκπτωση                           50.999,81€
·         Απρόβλεπτη δαπάνη                                                                 0,00€
·         Αναθεώρηση                                                                                –   €
·         Φ.Π.Α. 24%                                                                      12.239,95€
               Σύνολο                                                                      63.239,76€
Μετά τα παραπάνω :
Προτείνεται :
Έχοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
1)       Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού» Αναδόχου της ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ συνολικής δαπάνης 63.239,76€
 Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο >>
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Γεωργίου Οικονόμου)
 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» ποσού 63.239,76€ με Φ.Π.Α., εργολαβίας της εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων, επειδή επήλθαν διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν μέχρι τώρα και πρόκειται να εκτελεσθούν εν σχέσει με την αρχική μελέτη 47/2016 μελέτη η οποία έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 240/ 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13 – 06 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment