Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 25/1/2019
   
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 19/18.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 426/2018
 
Θέμα 7ο Η.Δ.: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 31205/14-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι  ένα (21) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘΗΔ
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
7.       Βλάσσης Δημήτριος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Ζήμος Κων/νος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
16.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
17.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘΗΔ
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘΗΔ
19.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘΗΔ
21.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
1.  Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
2. Δράκος Παναγιώτης
3.                  Παππάς Αντώνιος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Σταυρέλης Νικόλαος
6 Λαμπρινός Παναγιώτης
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καρασάββας Ιωάννης
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Ψηλογιαννόπουλος  Παναγιώτης
12. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά(7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
  1. την αριθμ. 69/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 65.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
2.       την αριθμ. 29/339/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.       την αριθμ. 35/506/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 30-11-2017 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,
4.       την αριθ. 8/106/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων ανακήρυξης αναδόχου,
5.       το υπ’ αριθ. πρωτ. 13542/24-04-2018 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 25.161,29 € (πλέον του ΦΠΑ 24%),
6.       την υπ’ αριθ. πρωτ. 23460/16-07-2018 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες,
7.       την αριθ. 398/2018 ΑΔΣ περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
8.       τον 1ο ΑΠΕ του ανωτέρω έργου
9.       την από 14-9-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
       <<Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Η εργοληπτική επιχείρηση ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Δ.Ε. δυνάμει της υπ’ αριθμ. 13542/24-4-2018 συμβάσεως ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελέτης 69/2017 της Τ.Υ. του Δήμου με προθεσμία εκτέλεσης του έργου τέσσερις (4) μήνες.
Το έργο εκτελείται κανονικά σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Με την αριθ. 17/398/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ΄ όψιν:
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 147 παρ. 8α και το αρθρ. 156 παρ. 5 και το γεγονός ότι το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη
β)Το γεγονός ότι επήλθαν μικρές διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών εν σχέσει με την αρχική μελέτη που εκτελέσθηκαν μέχρι τώρα και πρόκειται να εκτελεσθούν χρειάσθηκε να συνταχθεί 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας γεγονός που οφείλεται στην φύση των εργασιών της εργολαβίας που ήταν αδύνατο να προβλεφθούν με ακρίβεια κατά την σύνταξη της μελέτης.
Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ προτείνεται και η απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών για να καλυφθεί η δαπάνη των μικρών μεταβολών στις ποσότητες των εργασιών και να ολοκληρωθεί το έργο και να γίνει λειτουργικό.
Ο 1ος ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης 31.200,00 € εκ των οποίων 23.399,46€ για εργασίες, 1.761,83€ για απολογιστικά αναδόχου και 6.038,71€ για ΦΠΑ.
Ως προς τη συμβατική δαπάνη ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν παρουσιάζει καμία απολύτως μεταβολή .
Συνοπτικά ο 1ος ΑΠΕ αναλύεται ως εξής :
1ος Α.Π.Ε.
1.       Συμβατικές εργασίες με ΕΟ κ’ έκπτωση :    23.399,46€
2.       Απολογιστικά αναδόχου                                1.761,83€
3.       Αναθεώρηση                                                        –      €
4.       ΦΠΑ 23%                                                       6.038,71€
Σύνολο                                                         31.200,00€
Μετά τα παραπάνω :
Προτείνεται :
Έχοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
1)       Η έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου» αναδόχου τον κ. Γεώργιο Μουτάφη Ε.Δ.Ε. συνολικής δαπάνης 31.200,00€.
Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο>>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», συνολικής δαπάνης 31.200,00€εργολαβίας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Δ.Ε.», που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 69/2017 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19 / 426 / 2018.
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19 – 09 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment