Έκδοση κανονιστικής απόφασης καθορισμού άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – καντίνες

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/22.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 451/2018
 
Θέμα 4ο Η.Δ: «Έκδοση κανονιστικής απόφασης καθορισμού άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – καντίνες σε δημοτικούς χώρους για έως τέσσερις μήνες»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36183/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
7.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘ
8.       Ζήμος Κων/νος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘκαι επέστρεψε στο 2ο ΗΔΘ
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
20.    Πανταζής Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
24.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΗΔΘ
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.       Σούκουλης Ανδρέας
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
9.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έκδοση κανονιστικής απόφασης καθορισμού άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – καντίνες σε δημοτικούς χώρους για έως τέσσερις μήνες», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
1. Τις διατάξεις του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων….»
2.Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2007, σύμφωνα με τις οποίες οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας κανονιστικές αποφάσεις.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 Β (ν) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ΔΚΚ.
4. Τις αποφάσεις των Δημοτικών /Τοπικών Κοινοτήτων: Κορίνθου, Γαλατακίου και Κατακαλίου.
6. Την αριθμ. 4/5/13-8-2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
7. Την αριθμ. 7/40/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο καθορισμού άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – καντίνες σε δημοτικούς χώρους του Δήμου Κορινθίων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τ’ ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εκδίδει Κανονισμό καθορισμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – καντίνες σε δημοτικούς χώρους – για έως τέσσερις μήνες, ο οποίος καθ’ όλο το περιεχόμενό του έχει ως εξής:
 
ΓΕΝΙΚΑ:
Σύμφωνα με τις περιπτ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’):
1. «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο εμπόριο.
2.«Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.
Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’):
«1. Για την άσκηση κάθε υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας απαιτείται άδεια, η οποία δίδεται με τους όρους και τη διαδικασία του παρόντος.
2. Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, σταθμών για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και των υπεραστικών λεωφορείων, των οργανωμένων και επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Δεν επιτρέπεται, λόγω του προσδιορισμού των ανωτέρω θέσεων να εμποδίζεται η ομαλή πρόσβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις καθώς και η διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα.
3. Δεν επιτρέπεται, να καθορίζονται θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των δημοτικών και λαϊκών αγορών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.
4. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους κατόχους παραγωγικών αδειών με αντικείμενο πώλησης καλλιτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης κ.λπ..
5. Για τον καθορισμό των θέσεων του παρόντος είναι απαραίτητη η γνώμη της οικείας Αστυνομικής Αρχής σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τον ορισμό των συγκεκριμένων θέσεων.
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τις καντίνες που δραστηριοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α’ 285).
Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’):
“ΣΤ. Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από κατόχους καντινών και φορητών εγκαταστάσεων έψησης για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, καθώς και πώλησης ειδών κυλικείου. Οι αδειούχοι της κατηγορίας αυτής δεν μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα και για τη χορήγηση άδειας είναι απαραίτητη η βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι δυνατό να τροποποιούνται (αφαιρούνται ή προστίθενται) τα πωλούμενα είδη καθώς και να τροποποιούνται τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται ανά τομέα δραστηριοποίησης (λαϊκή αγορά, στάσιμο εμπόριο, πλανόδιο εμπόριο).
Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας ….. τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου …..»
 
Α. ΘΕΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ
Προτείνουμε τον καθορισμό τεσσάρων (4) θέσεων για καντίνες σε δημοτικούς χώρους:
 
α/α
Δ.Κ. / Τ.Κ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1
 Δημοτική     Κοινότητα Κορίνθου
ΑΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/12/2018 (σύμφωνα με 30/2017)
1
Τέρμα περιοχής Καλάμια
2
Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου
ΑΔΚ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ 09/2018 (σύμφωνα με 13/2017
από 06-06-2017)
1
Οικισμός Λουτρών Ωρ. Ελένης στη θέση «Πηγή»
3
Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου
ΑΔΚ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ 09/2018 (σύμφωνα με 13/2017
από 06-06-2017)
1
Οικισμός Γαλατακίου
4
Τοπική Κοινότητα Κατακαλίου
ΑΤΚ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ01/2018 (σύμφωνα με 02/2017
από 11-06-2017)
1
στη θέση Λυχνάρι
                   ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
4
 
 
Β. Δικαίωμα συμμετοχής για θέση καντίνας
15.     Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα .
Η δραστηριοποίηση με αντικείμενο καντίνα σε δημόσιους και δημοτικούς χώρους , καθώς και ως υπαίθρια πλανόδια δραστηριότητα εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4497/2017, σύμφωνα με τις οποίες εκδίδεται και θεωρείται η σχετική άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου.
 
Γ. Τρόπος Χορήγησης Θέσης για καντίνα
 
“ Κατ’ εξαίρεση και για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να χορηγούνται εγκρίσεις για δραστηριοποίηση σε υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα με διάρκεια ισχύος επίσης μέχρι τέσσερις (4) μήνες .Για τις εγκρίσεις αυτές εκδίδεται από το δήμο, στον οποίο βρίσκεται το σημείο δραστηριοποίησης, βεβαίωση, με την οποία επιτρέπεται η αλλαγή του χώρου δραστηριοποίησης για τους επιλεγέντες. Οι άδειες χορηγούνται με κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων, η διαδικασία της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.”
9. Για τη χορήγηση των αδειών για καντίνα λαμβάνεται απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006, στην οποία προβλέπονται ειδικά οι παραχωρούμενες θέσεις, οι χρόνοι για τους οποίους αυτές παραχωρούνται εντός του έτους, τα αναλογούντα τέληκαι κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υποβολή αιτήσεων και τη διενέργεια της διαδικασίας επιλογής αν δεν είναι δυνατή η έγκριση όλων των υποβαλλόμενων αιτήσεων.»
Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων  Αδειούχων πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα, θα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης ύστερα από την Ανακοίνωση μεκαταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτήν που θα ορίζεται στην Ανακοίνωση-Πρόσκληση που θα εκδίδει η Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης και θα δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο (, καταστήματα Δήμου, ηλεκτρονική ανάρτηση κ.α). Στην ανακοίνωση αναφέρονται ο συνολικός αριθμός των παραχωρούμενων θέσεων, όπως γραμμογραφούνται και αριθμούνται οι θέσεις, βάσει των κατ΄ έτος συνθηκών τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται κάθε φορά από την ισχύουσα Νομοθεσία και τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις . Η ανακοίνωση θα συνοδεύεται και με σχεδιάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας. Η ανακοίνωση δύναται να είναι μια συνολική ετησίως.
0Ο αιτών στην αίτησή του θα συνυποβάλλει τα ζητηθέντα με την ανακοίνωση δικαιολογητικά.
1Μια θέση θα δοθεί σε έναν δικαιούχο.
2Σε περίπτωση που την ίδια θέση έχουν αιτηθεί δύο δικαιούχοι ,τότε θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση.
Δ. Διαδικασία κλήρωσης
 Η κλήρωση θα πραγματοποιείται μετά από ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του Δήμου και την ενημέρωση των αιτούντων από την Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης.
Η κλήρωση θα διενεργηθεί από τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Κλήρωσης που θα αποτελείται :
·       από τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την χορήγηση των αδειών αναπληρούμενο από τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την χωροθέτηση ,
 
·       τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης αναπληρούμενο από έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης
·       και από έναν υπάλληλο του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών κατά τις κείμενες διατάξεις
Το αποτέλεσμα της κλήρωσης και θα δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο , πρόγραμμα Διαύγεια, καταστήματα Δήμου, ηλεκτρονική ανάρτηση κ.λπ
Ε. Για την Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας καντίνας
 Για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας (καντίνα) εφαρμόζεται ο Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α’230), η υπ’ αριθμ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ Β’1723) κοινή υπουργική απόφαση, η υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ Β’2161) απόφαση του υπουργού Υγείας, καθώς και διατάξεις άλλων νομοθετημάτων που την διέπουν. (Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης εγκ.1/37698/03.04.2018)
 
ΣΤ . ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΤΕΛΗ
Το ύψος και ο τρόπος καταβολής και είσπραξης των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι πωλητές θα τροποποιείται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Για ότι δεν προβλέπει με την παρούσα απόφαση, ισχύουν όσα προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία και τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις.
                     Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 451/ 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 31- 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                 Αναστάσιος Κοντογιώργος
 

Leave a Comment