Έκδοση κανονιστικής απόφασης καθορισμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
Από το Πρακτικό 23/22.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 450/2018
 
Θέμα 3ο Η.Δ: «Έκδοση κανονιστικής απόφασης καθορισμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δημοτικούς χώρους για έως τέσσερις μήνες»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36183/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
7.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘ
8.       Ζήμος Κων/νος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘκαι επέστρεψε στο 2ο ΗΔΘ
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
20.    Πανταζής Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
24.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΗΔΘ
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.       Σούκουλης Ανδρέας
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
9.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έκδοση κανονιστικής απόφασης καθορισμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δημοτικούς χώρους για έως τέσσερις μήνες», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
1. Τις διατάξεις του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων….»
2.Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2007, σύμφωνα με τις οποίες οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας κανονιστικές αποφάσεις.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 Β (ν) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ΔΚΚ.
4. Τις αποφάσεις των Δημοτικών /Τοπικών Κοινοτήτων: Κορίνθου, Αρχαίας Κορίνθου, Εξαμιλίων, Αγ. Ιωάννου, Αθικίων,Γαλατακίου, Λεχαίου, Κάτω Άσσου,Περιγιαλίου, Άσσου, Ξυλοκέριζας,Αγγελοκάστρου, Σοφικού, Κατακαλίου, Αγιονορίου, Κόρφου, Σολομου, Κουταλά, Κλένιας, Στεφανίου,Αγ. Βασιλείου και Χιλιομοδίου.
5. Την αριθμ. 4/3/13-8-2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
6. Την αριθμ. 7/39/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο καθορισμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δημοτικούς χώρους του Δήμου Κορινθίων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τ’ ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εκδίδει Κανονισμό καθορισμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου –σε δημοτικούς χώρους – για έως τέσσερις μήνες, ο οποίος καθ’ όλο το περιεχόμενό του έχει ως εξής:
1. Γενικά:
Σύμφωνα με τις περιπτ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’):
1. «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο εμπόριο.
2.«Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.
Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’):
«1. Για την άσκηση κάθε υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας απαιτείται άδεια, η οποία δίδεται με τους όρους και τη διαδικασία του παρόντος.
2. Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου απόοργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, σταθμών για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακούσιδηρόδρομου και των υπεραστικώνλεωφορείων, των οργανωμένων και επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Δεν επιτρέπεται, λόγω του προσδιορισμού των ανωτέρω θέσεων να εμποδίζεται η ομαλή πρόσβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις καθώς και η διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα.
3. Δεν επιτρέπεται, να καθορίζονται θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των δημοτικών και λαϊκών αγορών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.
4. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους κατόχους παραγωγικών αδειών με αντικείμενο πώλησης καλλιτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης κ.λπ..
5. Για τον καθορισμό των θέσεων του παρόντος είναι απαραίτητη η γνώμητης οικείας Αστυνομικής Αρχής σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τον ορισμό των συγκεκριμένων θέσεων.
2. Κριτήρια επιλογής δικαιούχων
παρ.7 του άρθρου 40 του Ν.4497
“α) Κατ’ εξαίρεση και για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να χορηγούνται: α) μία (1) φορά το χρόνο άδειες σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες. Οι αδειούχοι καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος για τη συγκεκριμένη θέση που καταλαμβάνουν,
β) εγκρίσεις για δραστηριοποίηση σε υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης με διάρκεια ισχύος επίσης μέχρι τέσσερις (4) μήνες. “
Για τη διάθεση των αδειών της περίπτωσης Ανέργων προηγείται δημόσια πρόσκληση του δήμου, στην οποία ανακοινώνονται οι θέσεις, ο αριθμός και λεπτομέρειες της διαδικασίας. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Για την επιλογή των υποψηφίων πωλητών χρησιμοποιείται ως κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα, όπως εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΓΓΔΕ του τελευταίου οικονομικού έτους. Ο υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα προηγείται. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. 
Για τις εγκρίσεις της περίπτωσης υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου ( καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης ) εκδίδεται από το δήμο, στον οποίο βρίσκεται το σημείο δραστηριοποίησης, βεβαίωση, με την οποία επιτρέπεται η αλλαγή του χώρου δραστηριοποίησης για τους επιλεγέντες. Οι άδειες χορηγούνται με κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων, η διαδικασία της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε περίπτωση που τη συγκεκριμένη θέση τη ζητούν πλέον του ενός δικαιούχου .
γ)παρ.12 του άρθρου 40 του Ν.4497 “Οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών στάσιμου εμπορίου, πέραν των προβλεπόμενων , μπορεί να αδειοδοτούνται για την πώληση πρόχειρων γευμάτων, όπως κουλούρια, λουκουμάδες, κάστανα, καλαμπόκια.”
γ. Προθεσμίες αιτήσεων για θέση βραχυχρόνιας χρήσης
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα κατατίθενται ύστερα από δημόσια πρόσκληση της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης .Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χωρίς να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που θα αναγράφονται στην δημόσια πρόσκληση της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης
3. Διαδικασία κλήρωσης
Η κλήρωση θα πραγματοποιείται μετά από ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του Δήμου και την ενημέρωση των αιτούντων από την Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης.
Η κλήρωση θα διενεργηθεί από τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Κλήρωσης που θα αποτελείται :
0από τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την χορήγηση των αδειών αναπληρούμενο από τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
1τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης αναπληρούμενο από έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης
2και από έναν υπάλληλο του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών κατά τις κείμενες διατάξεις
Το αποτέλεσμα της κλήρωσης θα δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο, πρόγραμμα Διαύγεια, καταστήματα Δήμου, ηλεκτρονική ανάρτηση κ.λπ
ε. Καθορισμός Τελών
Ε. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής και είσπραξης των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων,που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι πωλητές Θα καθορίζονται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
4. ΆΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
 Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι δήμοι της χώρας προκαθορίζουν τα σημεία όπου μπορεί να δραστηριοποιείται στάσιμα ένας παραγωγός, είτε εντός του αστικού ιστού είτε σε σημείο του ευρύτερου οδικού δικτύου, με βάση τους περιορισμούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Τα σημεία αυτά διατίθενται με βάση τα αιτήματα των παραγωγών. Αν η θέση αφορά σημείο σε χώρο παρακείμενο του οδικού δικτύου απαιτείται έγκριση της Τροχαίας, η οποία περιέχει και τις απαιτήσεις – προδιαγραφές του χώρου προκειμένου να καταστεί ασφαλής για τους διερχόμενους οδηγούς και καταναλωτές. Κάθε σημείο μπορεί να διατίθενται σε διαφορετικούς παραγωγούς ανάλογα με τις ημέρες δραστηριοποίησης και το χρονικό διάστημα του έτους για το οποίο ζητούν την άδεια οι τελευταίοι. Το οφειλόμενο τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου υπολογίζεται ανάλογα με τις μέρες κατάληψης εντός του έτους σύμφωνα με την άδεια και καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα και μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα αυτού που αφορά.
Οι παραγωγοί μπορούν να ζητήσουν θέσεις στάσιμου εμπορίου, σε δήμους που υπάγονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων που βρίσκονται οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, καθορίζονται τα είδη που πωλούν οι τυφλοί.»
Τα είδη πώλησης καθορίζονται με το άρθρο 7 και το άρθρο 17του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’)
ΣΤ. Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από κατόχους καντινών και φορητών εγκαταστάσεων έψησης για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, καθώς και πώλησης ειδών κυλικείου. Οι αδειούχοι της κατηγορίας αυτής δεν μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα και για τη χορήγηση άδειας είναι απαραίτητη η βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.
15.    Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι δυνατό να τροποποιούνται (αφαιρούνται ή προστίθενται) τα πωλούμενα είδη, πέραν των προαναφερομένων, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης προϊόντων, ανεπάρκειας αγοράς και παραγωγής νέων προϊόντων, καθώς και να τροποποιούνται τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται ανά τομέα δραστηριοποίησης (λαϊκή αγορά, στάσιμο εμπόριο, πλανόδιο εμπόριο).
5. Ολιγόωρη Άδεια θέσης καντίνας και φορητών εγκαταστάσεων έψησης στα πλαίσια Διοργάνωσης εκθέσεων, αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
Κατ’ εξαίρεση, με την αφορμή διοργάνωσης εκθέσεων, αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ο Δήμος Κορινθίων μπορεί να χορηγεί σε κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης, άδεια κατάληψης χώρου για τη διάθεση τροφίμων και ποτών στο πλαίσιο της εκδήλωσης.
Τα σημεία διάθεσης θέσεων και ο αριθμός τους καθορίζονται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
 Για την παροχή της άδειας κατάληψης θέσης για την εκδήλωση θα προηγείται έκτακτη δημόσια πρόσκληση της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης για έως
α) τρεις θέσεις για φορητές μονάδες έψησης.
β)και μία θέση για καντίνα
Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση αδειών που έχουν οριστεί με την πρόσκληση, διενεργείται με ευθύνη της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης δημόσια κλήρωση.
Η Κλήρωση διενεργείται και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα καταλάβει ο κάθε αδειούχος.
 Η επιτροπή της κλήρωσης θα αποτελείται από τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο ,την Διευθύντρια Τοπικής Ανάπτυξης αναπληρούμενη από έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης και έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης.
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα ανακοινώνονται στον πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν την άδεια για την κατάληψη της θέσης από την Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης εφόσον διαθέτουν ,πλέον των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία λοιπών δικαιολογητικών, 
·         βεβαίωση εξόφλησης των αναλογούντων τελών από την Αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
·         και Δημοτική Ενημερότητα.
Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να γίνεται μια φορά το χρόνο αν οι εκδηλώσεις έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή, όταν κριθεί με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την κάλυψη εκδηλώσεων έκτακτου χαρακτήρα.
Οι ημέρες δραστηριοποίησης των εν λόγω πωλητών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των ημερών διεξαγωγής της εκδήλωσης και σε κάθε περίπτωση η διάθεση πρέπει να γίνεται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από δύο (2) ώρες πριν την έναρξη και δύο (2) ώρες μετά τη λήξη της εκδήλωσης.
Σε περίπτωση που υπάρχουν επιχειρήσεις που με αντικείμενο δραστηριότητας την πώληση συναφών ειδών πλησίον του χώρου της εκδήλωσης δεν θα παραχωρούνται θέσεις.
Ο αριθμός των θέσεων που θα διατεθούν στις περιπτώσεις εκδηλώσεων έκτακτου χαρακτήρα θα καθορίζονται λαμβάνοντας υπ’ όψη την Γνώμη του Οικείου Τοπικού Συμβουλίου ή της Δημοτικής Κοινότητας που θα συμπεριλαμβάνει:
Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης
Την Απόφαση για την διάθεση του κοινόχρηστου χώρου για την συγκεκριμένη εκδήλωση.
Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για τον κοινόχρηστο χώρο που δύναται να διατεθούν θέσεις καντίνας και φορητών εγκαταστάσεων έψησης
Την γνώμη του Οικείου Τοπικού Συμβουλίου ή της Δημοτικής Κοινότητας εφόσον ο χώρος δεν έχει γνωμοδοτήσει σχετικά με προηγούμενη Απόφασή της.
 
Για τη χορήγηση των αδειών των παραπάνω περιπτώσεων α. Και β λαμβάνεται απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006, στην οποία προβλέπονται ειδικά οι παραχωρούμενες θέσεις, οι χρόνοι για τους οποίους αυτές παραχωρούνται εντός του έτους, τα αναλογούντα τέληκαι κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υποβολή αιτήσεων και τη διενέργεια της διαδικασίας επιλογής αν δεν είναι δυνατή η έγκριση όλων των υποβαλλόμενων αιτήσεων.
 
6α. Καθορισμός θέσεων για βραχυχρόνια χρήση και ολιγοήμερη χρήση
 
Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίουκαι τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, ….»
 
Οι προτεινόμενοι χώροι είναι οι εξής:
 
Δ.Κ. / Δ.Ε.
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 
Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου
 
ΑΔΚ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3/24-02-2018
 
(σύμφωνα με 2/2017
από 26-06-2017)
 
Δεν έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες θέσεις υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου σε κοινόχρηστους χώρους
 
Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων
ΑΔΚ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ 1/2/2018
Δεν έχουν καθοριστεί θέσεις υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου.
 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου του Δήμου Κορινθίων
 
ΑΤΚ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ
01/29-03-2018
 
(σύμφωνα με
01/20-07-2017)
 
Δεν έχουν καθοριστεί θέσεις υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου.
 
Δημοτική Κοινότητα Αθικίων
ΑΔΚ ΑΘΙΚΙΩΝ
02/28-03-2018
 
(σύμφωνα με
05/2017
από 21-07-2017)
Δεν έχουν καθοριστεί θέσεις υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου.
 
Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου
 
ΑΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
2/12/2018
 
(σύμφωνα με 30/2017
από 13-06-2017 )
 
Έχουν προταθεί οι θέσεις:
Κάρβουνα. Δύο (2) θέσεις για (τρεις ημέρες το έτος)
προτεινόμενο από την υπηρεσία μας μέγεθος έως 8 τ.μ.   Η μία
1) Γ.Παπανδρέου μετά τον κυκλικό κόμβο, μία (1) θέση (σχέδιο 1 Μ.Αλεξάνδρου & Γ.Παπανδρέου).
2) Πλατεία Παναγή Τσαλδάρη – Εθνικής Αντίστασης, μία (1) θέση (σχέδιο 2)
Καλαμπόκι – κάστανα.για 4 μήνες  Οκτώ (8) θέσεις προτεινόμενο από την υπηρεσία μας μέγεθος έως 3τ.μ. Η μια
1) Μ.Αλεξάνδρου, δύο (2) θέσεις (σχέδιο 1 Μ.Αλεξάνδρου & Γ.Παπανδρέου),
2) Πλατεία Παναγή Τσαλδάρη, μία (1) θέση (σχέδιο 2),
3) Άγιος Νικόλαος, μία (1) θέση (σχέδιο 3),
4) Πλατεία Ηλιοπούλου, Συνοικισμός, μία (1) θέση (σχέδιο 4),
5) Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, δύο (2) θέσεις (σχέδιο 5),
6) Εθνικής Αντίστασης και Πυλαρινού, μία (1) θέση (σχέδιο 6)
Λουκουμάδες. Για 4 μήνες Δύο (2) θέσεις προτεινόμενο από την υπηρεσία μας μέγεθος έως 8 τ.μ. Η μία
1)      Πλατεία Παναγή Τσαλδάρη, μία (1) θέση (σχέδιο 2),
2)      Πλατεία Ηλιοπούλου, Συνοικισμός, μία (1) θέση (σχέδιο
Μπιζού για τεσσερις μήνες τρεις (3) θέσεις προτεινόμενο από την υπηρεσία μας μέγεθος 3 τ.μ. Η μια
Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου μία (1) θέση
Μεγάλου Αλεξάνδρου δύο (2) θέσεις
Χαρταετούς δύο (2) θέσεις προτεινόμενο από την υπηρεσία μας μέγεθος 4 τ.μ. Η μία ( για δύο ημέρες )
1) Ποσειδωνία, μία (1) θέση (σχέδιο 7 Ποσειδωνίας Κορίνθου),
2) Νεκροταφείο Ζωοδόχου Πηγής, μία (1) θέση (σχέδιο 8)
Είδη λαϊκής τέχνης – Ξύλινα βαρέλια μία (1) θέση προτεινόμενο από την υπηρεσία μας μέγεθος 8τ.μ. Η μία Για τρεις μήνες
Στο 80 χλμ Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου, (σχέδιο 10).
Πρωτογενή προϊόντα οπωροκηπευτικά 3 μήνες
1) Άγιος Νικόλαος, μία (1)  θέση (σχέδιο 3)
Λουλούδια : 2 μέρες έως 3 τ.μ η μία
2) Νεκροταφείο Ζωοδόχου Πηγής, μία (1)  θέση για άνθη την Μεγάλη εβδομάδα (σχέδιο 8),
3) Νεκροταφείο Αγίου Σπυρίδωνα, μία (1)  θέση για άνθη την Μεγάλη εβδομάδα (σχέδιο 11).
Πώληση βιβλίων για 4 μήνες 6 τ.μ. Η μία
1) Μ.Αλεξάνδρου, μία (1) θέση (σχέδιο 1 Μ.Αλεξάνδρου & Γ.Παπανδρέου).
 
 
Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου
 
ΑΔΚ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ Πρακτικό απόφασης 04/29-03-2018
 
(σύμφωνα με 13/2017
από 06-06-2017)
5 Θέσεις στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου:
Καλαμπόκι – κάστανα. , Για 4 μήνες, μέγεθος   έως 3τ.μ η μία
9.        Mία (1) θέση μεταξύ καταστημάτων Πράγια και Γευστικόν (Αλμυρή)
Λουκουμάδες. Για 4 μήνες,μέγεθος έως 8 τ. μ. η μια
 • Μία (1) θέση :σε δημοτικό χώρο πλατεία Αλμυρής.
Μπιζού   Για 4 μήνες μέγεθος έως 3 τ.μ η μία
1.      μία (1) θέση σε δημοτικό χώρο πλατεία Αλμυρής.
Πώληση βιβλίων για 4 μήνες 6 τ.μ. Η μία
2.      μία (1) θέση μεταξύ καταστημάτων Πράγια και Γευστικόν (Αλμυρή)
Παραδοσιακά χειροποίητα προϊόντα :Για 4 μήνες μέγεθος έως 3 τ.μ η μία
3.      μία (1) θέση μεταξύ καταστημάτων Πράγια και Γευστικόν (Αλμυρή)
 
Δημοτική Κοινότητα Λεχαίου
 
αρ. πρωτ. 11129/28-03-2018 ΔΚ Λεχαίου
 
 
(σύμφωνα με 18/2014
από 24-11-2014)
Καλαμπόκι – κάστανα -ζαχαρώδη .για 4 μήνες  ,4 (4) θέσεις μέγεθος έως 3τ.μ η μία
 • Μία θέση (1) (4.α )στο πάρκινγκ του Δημοτικού Σχολείου Λεχαίου
 • μία (1) θέση (4.β ) στο πεζοδρόμιο στην είσοδο του Αγ.Γερασίμου και βόρεια της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών,
 • μία (1) θέση (4.β ) στο πεζοδρόμιο οδ. Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών & Κολοκοτρώνη)
 • Μία (1) θέση 4.γ στην παραλία του Λεχαίου
 
 
Τοπική Κοινότητα Κάτω Άσσου
                 ΑΤΚ
ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ
1/27-03-2018
 
(σύμφωνα με 5/2017
από 06-06-2017
Καλαμπόκι .για 2 μήνες  ,δύο (2) θέσεις μέγεθος έως 3τ.μ η μία
 • Δύο (2) θέσεις στα πεζοδρόμια της παιδικής χαράς Κάτω Άσσου
 
 
 
Τοπική Κοινότητα Περιγιαλίου
       ΑΤΚ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ
2/27-03-2018
 
(σύμφωνα με 1/2017
από 01-06-2017
Καλαμπόκι .για 2 μήνες  ,μία (1) θέση μέγεθος έως 3τ.μ :η μία
 • Μία (1) θέση στην γωνία των οδών Ιωάννη Καραντάνη και Μάρκου Μπότσαρη, στη παραλία,
 
 
Δημοτική Κοινότητα Άσσου
 ΑΔΚ ΑΣΣΟΥ
01/27-03-2018
 
(σύμφωνα με
2/2017
από 06-06-2017
Καλαμπόκια καστανα ζαχαρώδη .για 2 μήνες  ,δύο (2) θέσεις μέγεθος έως 3τ.μη μία
 • Μία (1) θέση στην Πλατεία Λαζανά για καλαμπόκια, κάστανα, ζαχαρώδη,
 • Μία (1) θέση στην Πλατεία Ηρώων *
ή
Βιβλία   .για 2 μήνες  ,δύο (2) θέσεις μέγεθος της μίας έως 6τ.μ 
 • Μία (1) θέση στην Πλατεία Λαζανά 
 • Μία (1) θέση στην Πλατεία Ηρώων *
ή
κοσμήματα .για 2 μήνες  ,δύο (2) θέσεις μέγεθος έως 3τ.μη μία
 • Μία (1) θέση στην Πλατεία Λαζανά για καλαμπόκια, κάστανα, ζαχαρώδη,
 • Μία (1) θέση στην Πλατεία Ηρώων *
 
Τοπική Κοινότητα Ξυλοκέριζας
 
ΑΤΚ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ 1/3/02.04.2018
 
(σύμφωνα με 1/1/20.07.2017)
Καλαμπόκια καστανα ζαχαρώδη τέσσερις (4) θέσεις ημερήσιες για τρεις μήνες :
 • τέσσερις (4/) θέσεις μέγεθος έως 3τ.μη μία ,ημερήσιες στα πλαίσια εκδηλώσεων , στον Κοινόχρηστο πέριξ του Πολιτιστικού Κέντρου Ξυλοκέριζας
 • Μία (1) θέση  3 μήνες στην Πλατεία Ξυλοκέριζας    έως 3τ.μη μία 
 
 
Τοπική Κοινότητα Αγγελοκάστρου
       ΑΤΚ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
01/2/2018
(σύμφωνα με 2/2017
από 15-07-2017)
Καλαμπόκια καστανα ζαχαρώδη τρεις (3) θέσεις για δύο ημερες  έως 3τ.μ η μία
 • για τον εορτασμό του Αγ. Παντελεήμονα, σε δημοτικό χώρο απέναντι του παντοπωλείου Κουστούκου
 
Δημοτική Κοινότητα Σοφικού
 
ΑΔΚ ΣΟΦΙΚΟΥ 1/1/2018
 
(σύμφωνα με 2/2017
από 07-07-2017)
Καλαμπόκια καστανα ζαχαρώδη πέντε (5) θέσεις  έως 3τ.μ η μία
1) Δύο (2) θέσεις μικροπωλητών (καλαμπόκι-λουκουμάδες – ποπ κορν – ζαχαρωτά) για δέκα (10) ημέρες τους θερινούς μήνες σε δημοτικό χώρο πλησίον της Εκκλησίας Ευαγγελίστριας.
2) Μία (1) θέση μικροπωλητή (καλαμπόκι-λουκουμάδες – ποπ κορν – ζαχαρωτά) για δύο (2) ημέρες εντός του έτους σε δημοτικό χώρο πλησίον της μάντρας Αγ. Τριάδας.
3) Δύο (2) θέσεις μικροπωλητών (καλαμπόκι-λουκουμάδες – ποπ κορν – ζαχαρωτά) σε χώρο προς ανοιχτό θέατρο Σολυγείας για τις ημέρες των παραστάσεων (θερινούς μήνες).
 
 
Τοπική Κοινότητα Κατακαλίου
 
ΑΤΚ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ 01/2018 (σύμφωνα με 02/2017
από 11-06-2017)
Οπωροκηπευτικά   δύο (2) βραχυχρόνιας διάρκειας έως 3 τ.μ. Η μία
 • Δύο (2) θέσεις στον οικισμό Κατακαλίου (μικροπωλητή). Χρονικής βραχυχρόνιας διάρκειας, σε δημοτικό χώρο πλησίον και απέναντι του Δημοτικού Καταστήματος.
 
 
Τοπική Κοινότητα Αγιονορίου
Τοπική Κοινότητα Αγιονορίου
 
ΑΤΚ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ 85/3/2018
(σύμφωνα με 80/2017
από 09-06-2017
 
Καλαμπόκια καστανα ζαχαρώδη, βιβλία οκτώ θέσεις   (8) θέσεις  έως 3τ.μ η μία, για τρεις ημέρες (ο διαθέσιμος χώρος δεν θα ξεπερνά τα 50 μέτρα
Οκτώ (8) θέσεις μικροπωλητών (καλαμπόκι-λουκουμάδες – ποπ κορν – ζαχαρωτά, βιβλία για τρεις (3) ημέρες   στα πλαίσια εκδηλώσεων στον πλακόστρωτο χώρο κάτω από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής
 
μπορεί να αναπτυχθεί και καντίνα για τρεις ημέρες στα πλαίσια της εκδήλωσης
 
 
Τοπική Κοινότητα Κόρφου
 
ΑΤΚ ΚΟΡΦΟΥ
1/1/2018
(σύμφωνα με 1/2017
από 07-07-2017)
Καλαμπόκια καστανα ζαχαρώδη, βιβλία δύο (2) θέσεις  έως 3τ.μ η μία, για δέκα (10) ημέρες
Δύο (2) θέσεις μικροπωλητών (καλαμπόκι, ποπ κορν, ζαχαρώδη κ.α.) για δέκα (10) ημέρες κατά τους θερινούς μήνες σε δημοτικό χώρο εντός της πλατείας
Δημοτική Κοινότητα Σολομου
 
ΑΔΚ ΣΟΛΟΜΟΥ 042018
 
Δεν έχουν καθοριστεί θέσεις υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου.
Δημοτική Κοινότητα Κουταλά
 
ΑΔΚ Κουταλά 1/2018
 
Δεν έχουν καθοριστεί θέσεις υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου.
 
Δημοτική Κοινότητα Κλένιας
 
ΑΔΚ Κλένιας /12018
 
Δεν έχουν καθοριστεί θέσεις υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου.
Δημοτική Κοινότητα Στεφανίου
 
ΑΔΚ Στεφάνι 1/2018
 
Δεν έχουν καθοριστεί θέσεις υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου.
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου
 
ΑΔΚ Αγίου Βασιλείου 2018
 
Δεν έχουν καθοριστεί θέσεις υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου.
Δημοτική Κοινότητα Χιλιομοδίου
ΑΔΚ Χιλιομοδίου 1/2018
Δεν έχουν καθοριστεί θέσεις υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου.
 
Το προτεινόμενο μέγεθος κάθε πάγκου ή φορητής μονάδας έψησης είναι πρόταση της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης.
 
6.β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ Αριθμός βραχυχρόνιων Θέσεων Στάσιμων Μικροπωλητών
 Όπου υπάρχει στους παρακάτω πίνακες η επισήμανση “εναλλακτικά” στην στήλη “αριθμός θέσεων” οι θέσεις αριθμούνται μία φορά
 
.Α. ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ, ΚΑΣΤΑΝΑ,   ΚΛΠ έως 3 τ.μ. θέσεις βραχυχρόνιες
α/α
Δ.Κ. / Τ.Κ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
1
Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου
 
ΑΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/12/2018
2
Μ.Αλεξάνδρου (Μ.Αλεξάνδρου & Γ.Παπανδρέου)
καλαμπόκι – κάστανα
2
Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου
 
ΑΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/12/2018
1
Πλατεία Παναγή Τσαλδάρη
καλαμπόκι – κάστανα
3
Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου
 
ΑΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/12/2018
1
Άγιος Νικόλαος
καλαμπόκι – κάστανα
4
Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου
 
ΑΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/12/2018
1
Πλατεία Ηλιοπούλου, Συνοικισμός
καλαμπόκι – κάστανα
5
Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου
 
ΑΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/12/2018 )
2
Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου
καλαμπόκι – κάστανα
6
Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου
 
ΑΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/12/2018
1
Εθνικής Αντίστασης και Πυλαρινού
καλαμπόκι – κάστανα
7
Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου
 
ΑΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/12/2018
1
Ποσειδωνία
(Ποσειδωνίας Κορίνθου)
καλαμπόκι – κάστανα
8
Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου
ΑΔΚ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ 09/2018
1
Οικισμός Αλμυρής μεταξύ καταστημάτων Πράγια Γευστικόν
Καλαμπόκι καστανα
9
Δημοτική Κοινότητα Λεχαίου
αρ. πρωτ. 11129/28-03-2018 ΔΚ Λεχαίου
(σύμφωνα με 18/2014από 24-11-2014)
1
στο πάρκινγκ του Δημοτικού Σχολείου Λεχαίου
καλαμπόκια, κάστανα, ζαχαρώδη
10
Δημοτική Κοινότητα Λεχαίου
αρ. πρωτ. 11129/28-03-2018 ΔΚ Λεχαίου
(σύμφωνα με 18/2014
από 24-11-2014)
1
στο πάρκινγκ του Δημοτικού Σχολείου Λεχαίου
καλαμπόκια, κάστανα, ζαχαρώδη
11
Δημοτική Κοινότητα Λεχαίου
αρ. πρωτ. 11129/28-03-2018 ΔΚ Λεχαίου
(σύμφωνα με 18/2014
από 24-11-2014)
2
στα πεζοδρόμια (είσοδος του Αγ.Γερασίμου και βόρεια της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών, και οδ. Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών & Κολοκοτρώνη)
καλαμπόκια, κάστανα, ζαχαρώδη
12
Δημοτική Κοινότητα Λεχαίου
αρ. πρωτ. 11129/28-03-2018 ΔΚ Λεχαίου (σύμφωνα με 18/2014 από 24-11-2014)
1
παραλία Λεχαίου
καλαμπόκια, κάστανα, ζαχαρώδη
13
Τοπική Κοινότητα Κάτω Άσσου
ΑΤΚ                    ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ 1/28-03-2018 (σύμφωνα με 5/2017)
2
στα πεζοδρόμια της παιδικής χαράς Κάτω Άσσου
καλαμπόκια
14
Τοπική Κοινότητα Περιγιαλίου
ΑΤΚ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ 2/27-03-2018 (σύμφωνα με 1/2017)
1
στην γωνία των οδών Ιωάννη Καραντάνη και Μάρκου Μπότσαρη, στη παραλία
καλαμπόκια
15
Δημοτική Κοινότητα Άσσου
ΑΔΚ ΑΣΣΟΥ 01/27-03-2018 (σύμφωνα με 2/2017)
1
 
στην Πλατεία Λαζανά
καλαμπόκια, κάστανα, ζαχαρώδη
16
Δημοτική Κοινότητα Άσσου
ΑΔΚ ΑΣΣΟΥ 01/27-03-2018
1
 
στην Πλατεία Ηρώων
καλαμπόκια, κάστανα, ζαχαρώδη
17
Τοπική Κοινότητα Ξυλοκέριζας
ΑΤΚ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ 1/3/02.04.2018 (σύμφωνα με 1/1/20.07.2017
1
στην πλατεία Ξυλοκέριζας
κάστανα – καλαμπόκι
                   ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
21
 
 
 
Β. ΕΙΔΗ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (1 )μία θέση έως 8 τ.μ. ,βραχυχρόνιες
α/α
Δ.Κ. / Τ.Κ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
1
Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου
ΑΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/12/2018 (
1
80 χλμ Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου
είδη λαϊκής τέχνης – Ξύλινα βαρέλια
 
Σύνολο Θέσεων
 
1
 
 
 
Γ.Παραδοσιακά χειροποίητα προϊόντα (1) μία θέση έως 3 τ.μ. Βραχυχρόνιες
α/α
Δ.Κ. / Τ.Κ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
1
Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου
ΑΔΚ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ 09/2018 (σύμφωνα με 13/2017από 06-06-2017)
1
Οικισμός Αλμυρής μεταξύ καταστημάτων Πράγια Γευστικόν
Παραδοσιακά χειροποίητα προϊόντα
 
Σύνολο Θέσεων
 
1
 
 
 
Δ. Οπωροκηπευτικά μία (1) έως 3 τ.μ. Βραχυχρόνιες
α/α
Δ.Κ. / Τ.Κ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
1
Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου
ΑΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/12/2018 )
1
Άγιος Νικόλαος
 οπωροκηπευτικά,
2
Τοπική Κοινότητα Κατακαλίου
ΑΤΚ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ01/2018 (σύμφωνα με 02/2017
από 11-06-2017)
2
οικισμός Κατακαλίου
οπωροκηπευτικά
 
Σύνολο θέσεων
 
3
 
 
 
Ε. Βιβλία έως 6 τ.μ. Η μία , κοσμήματα έως 3 τ.μ. Η μία, για (4) τέσσερις μήνες , (6)έξι θέσεις
α/α
Δ.Κ. / Τ.Κ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
1
Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου
ΑΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/12/2018
1
Μ.Αλεξάνδρου
(Μ.Αλεξάνδρου & Γ.Παπανδρέου).
Βιβλία
2
Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου
ΑΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/12/2018
2
Μ.Αλεξάνδρου
 
μπιζού
3
Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου
ΑΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/12/2018
1
Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου
 
μπιζού
4
Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου
ΑΔΚ Γαλατακίου
Πρακτικό απόφασης 04/29-03-2018
1
Πλατεία Αλμυρής
μπιζού
5
Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου
ΑΔΚ Γαλατακίου
Πρακτικό απόφασης 04/29-03-2018
1
Παραλιακή ζώνη Αλμυρής μεταξύ των καταστημάτων Πράγια Γευστικόν
βιβλία
6
Δημοτική Κοινότητα Άσσου
ΑΔΚ ΑΣΣΟΥ 01/27-03-2018 (σύμφωνα με 2/2017)
(εναλλακτικά με Α.15)
στην Πλατεία Λαζανά
Βιβλία ή κοσμήματα
7
Δημοτική Κοινότητα Άσσου
ΑΔΚ ΑΣΣΟΥ 01/27-03-2018 (σύμφωνα με 2/2017)
 
(εναλλακτικά με Α.16)
στην Πλατεία Ηρώων
Βιβλία ή κοσμήματα
                   ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
6
 
 
ΣΤ. ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ (3) τρεις θέσεις βραχυχρόνιες Ως 8 τ.μ. Η μία
α/α
Δ.Κ. / Τ.Κ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1
Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου
ΑΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/12/2018
1
Πλατεία Παναγή Τσαλδάρη
2
Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου
ΑΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/12/2018
1
Πλατεία Ηλιοπούλου Συνοικισμός
 
Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου
ΑΔΚ Γαλατακίου
Πρακτικό απόφασης 04/29-03-2018
1
Δημοτικός χώρος Πλατεία Αλμυρής
                 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
3
 
 
7. Ειδικές ολιγοήμερες θέσεις
α.  Ειδικές ολιγοήμερες στα πλαίσια εκδηλώσεων το μέγεθος κάθε πάγκου είναι όμοιο με τις βραχυχρόνιες
Δ.Κ. / Τ.Κ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
Τοπική Κοινότητα Αγγελοκάστρου
ΑΤΚ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 01/2/2018
(σύμφωνα με 2/2017
από 15-07-2017)
3
Καλαμπόκια κάστανα ζαχαρώδη, λουκουμάδες
δημοτικό χώρο απέναντι του παντοπωλείου Κουτσούκου (2 ημέρες στα πλαίσια εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Παντελεήμονα
26
Τοπική Κοινότητα Αγιονορίου
 
ΑΤΚ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ 85/3/2018
(σύμφωνα με 80/2017
από 09-06-2017
8
Καλαμπόκια καστανα ζαχαρώδη, βιβλία οκτώ θέσεις  (8) θέσεις  έως 3τ.μ η μία, για τρεις ημέρες (ο διαθέσιμος χώρος δεν θα ξεπερνά τα 50 μέτρα
Οκτώ (8) θέσεις μικροπωλητών (καλαμπόκι-λουκουμάδες – ποπ κορν – ζαχαρωτά, βιβλία .κ.λπ για τρεις (3) ημέρες   στα πλαίσια εκδηλώσεων
μπορεί να αναπτυχθεί και καντίνα για τρεις ημέρες στα πλαίσια της εκδήλωσης
19
Τοπική Κοινότητα Ξυλοκέριζας
ΑΤΚ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ 1/3/02.04.2018
(σύμφωνα με 1/1/20.07.2017
4
στον κοινόχρηστο χώρο περίξ του Πολιτιστικού Κέντρου Ξυλοκέριζας (ημερήσιες στα πλαίσια εκδηλώσεων ) καλαμπόκια κάστανα ζαχαρώδη
23
Δημοτική Κοινότητα Σοφικού
ΑΔΚ ΣΟΦΙΚΟΥ 1/1/2018
(σύμφωνα με 2/2017
από 07-07-2017)
5
Καλαμπόκια καστανα ζαχαρώδη, ποπ κορν λουκουμάδες πέντε (5) θέσεις  έως 3τ.μ η μία
1) Δύο (2) θέσεις μικροπωλητών (καλαμπόκι-λουκουμάδες – ποπ κορν – ζαχαρωτά) για δέκα (10) ημέρες τους θερινούς μήνες σε δημοτικό χώρο πλησίον της Εκκλησίας Ευαγγελίστριας.
2) Μία (1) θέση μικροπωλητή (καλαμπόκι-λουκουμάδες – ποπ κορν – ζαχαρωτά) για δύο (2) ημέρες εντός του έτους σε δημοτικό χώρο πλησίον της μάντρας Αγ. Τριάδας.
3) Δύο (2) θέσεις μικροπωλητών (καλαμπόκι-λουκουμάδες – ποπ κορν – ζαχαρωτά) σε χώρο προς ανοιχτό θέατρο Σολυγείας για τις ημέρες των παραστάσεων (θερινούς μήνες).
 
 
Τοπική Κοινότητα Κόρφου
 
ΑΤΚ ΚΟΡΦΟΥ
1/1/2018
(σύμφωνα με 1/2017
από 07-07-2017)
2
Καλαμπόκια καστανα ζαχαρώδη, βιβλία δύο (2) θέσεις  έως 3τ.μ η μία, για δέκα (10) ημέρες κατά τους θερινούς μήνες σε δημοτικό χώρο εντός της πλατείας
 
β. Χαρταετοί , 2 θέσεις (2) για δύο ημέρες έως 4 τ.μ. Η μία / άνθη δύο θέσεις (2) για δύο ημέρες έως 3 τ.μ. Η μία
8
Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου
ΑΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/12/2018 (
1
Ποσειδωνία (Ποσειδωνίας Κορίνθου)
χαρταετούς
9
Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου
ΑΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/12/2018 (
1
Νεκροταφείο Ζωοδόχου Πηγής
χαρταετούς
12
Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου
ΑΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/12/2018
1
Νεκροταφείο Ζωοδόχου Πηγής
Άνθη
13
Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου
ΑΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/12/2018
1
Νεκροταφείο Αγίου Σπυρίδωνα
Άνθη
 
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
 
4
 
 
 
γ. ΚΑΡΒΟΥΝΑ (2 )δύο θέσεις έως 8 τ.μ. Η μία για τρεις ημέρες
Δ.Κ. / Τ.Κ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
1
Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου
ΑΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/12/2018 (σύμφωνα με 30/2017)
1
Γ.Παπανδρέου μετά τον κυκλικό κόμβο
κάρβουνα
2
Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου
ΑΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/12/2018 (σύμφωνα με 30/2017)
1
Πλατεία Παναγή Τσαλδάρη – Εθνικής Αντίστασης
κάρβουνα
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
 ΘΕΣΕΩΝ
 
2
 
 
θ. Διαδικασία τροποποίησης
Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος όταν συντρέχουν λόγοι όπως π.χ. τροποποίηση νομοθετικού πλαισίου , δημιουργία νέων αναγκών κλπ. Όλες οι νομοθετικές διατάξεις θα εφαρμόζονται όπως κάθε φορά ισχύουν.
                     Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 450 / 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29- 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Αναστάσιος Κοντογιώργος