Έκδοση ψηφίσματος για τη συμφωνία των Πρεσπών

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έκδοση ψηφίσματος για τη συμφωνία των Πρεσπών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/1/2019
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 12/02.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 278/2018
 
Θέμα 10ο Ε.Η.Δ.: «Έκδοση ψηφίσματος για τη συμφωνία των Πρεσπών»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την  2α του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21216/28-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΘΗΔ
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3. Χασικίδης Χρήστος
4. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
7.Καρασάββας Ιωάννης
8. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
9. Κορδώσης Χρήστος
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.Σούκουλης Ανδρέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έδωσε το λόγο στον κ. Νανόπουλο Βασίλειο επικεφαλής του συνδυασμού ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ο οποίος πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος «Έκδοση ψηφίσματος για τη συμφωνία των Πρεσπών» επειδή αφορά μείζον εθνικό θέμα η οποία έγινε αποδεκτή από τον κ. Δήμαρχο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχτηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον το παραπάνω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω 10ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Αίτηση – Δήλωση του ανωτέρω συνδυασμού, η οποία έχει ως εξής:
 
<< κ. Πρόεδρε,
Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε με θλίψη την οποία έχει διαδεχτεί ιερή οργή και αγανάκτηση τους ανεπιτήδειους και εθνικά επικίνδυνους και επιβλαβείς χειρισμούς της κυβέρνησης και δη του κ. Πρωθυπουργού και του κ. Υπουργού των Εξωτερικών στα εθνικά μας θέματα, με αποκορύφωση την περιβόητη «συμφωνία των Πρεσπών», με την οποία εν ολίγοις αναγνωρίσθηκε από τους προαναφερθέντες έλληνες αξιωματούχους το κράτος των Σκοπίων με το απαράδεκτο όνομα Βόρεια Μακεδονία, αναγνωρίζοντας συνάμα άμεσα και έναντι όλων την μακεδονική εθνική φυλετική ταυτότητα και την μακεδονική γλώσσα στους σλάβους, αλβανούς κλπ υπηκόους του ως άνω κρατιδίου. Η ιστορική μας μνήμη και συνείδηση βιάσθηκε, ιστορία τεσσάρων χιλιάδων ετών διεγράφη, αγώνες , θυσίες , αίμα ιδρώτας και δάκρυα εκατομμυρίων Ελλήνων ακυρώθηκαν, τα ιερά τους λείψανα ποδοπατήθηκαν και βεβηλώθηκαν μέσα από την επαίσχυντη αυτή συμφωνία που δικαίως στην συνείδηση του κάθε Έλληνα ελέγχεται και κρίνεται ως προδοτική.
Με την συμφωνία αυτή εκχωρήσαμε τα πάντα στους σκοπιανούς και αποξενωθήκαμε πλήρως της ιστορίας μας και της ταυτότητάς μας . Μακεδόνας πλέον είναι ο κάθε σκοπιανός, το σλαβοβουλγάρικο γλωσσικό του ιδίωμα χαρακτηρίζεται ως μακεδονική γλώσσα, η δε αναφορά σε Ελληνική Μακεδονία θα περιορίζεται στο ήδη υφιστάμενο γεωγραφικό μας διαμέρισμα, με αναπόφευκτη την περιορισμένη χρήση του όρου Μακεδονία και μακεδονικός από την Ελλάδα, αφού κυρίαρχος και δικαιούχος αυτών είναι πλέον με την επίσημη βούλα των Τσίπρα – Κοτζιά, οι σκοπιανοί. Αυτοί διεθνώς θα μας αδειοδοτούν στην ιστορική αναφορά, στην εμπορική χρήση, από αυτούς εν τέλει θα λαμβάνουμε άδεια για να ομιλούμε για Φίλλιπο και ΜεγΑλέξανδρο, που σε λίγα χρόνια και αυτοί θα κατοχυρωθούν παγκοσμίως ως ιστορικές προσωπικότητες των σκοπιανών. Και μην ξεχνάμε ότι εκχωρώντας αυτά σήμερα, τους νομιμοποιούμε αύριο να διεκδικήσουν και τα εδάφη τα μη ευρισκόμενα εντός της δικής των «μακεδονικής» επικράτειας και τα οποία θα είναι κατ’ αυτούς σκλαβωμένα και αλύτρωτα. Αυτή είναι εν ολίγοις η συμφωνία, συμφωνία ετεροβαρής, χαριστική, απόλυτα καταπλεονεκτική σε βάρος ημών και των δικαίων μας.
Η κρισιμότητα της στιγμής επιβάλλει σε εμάς τους αιρετούς να βγούμε προς τα εμπρός και να αξιώσουμε την εθνική μας αξιοπρέπεια και την ιστορική μας τιμή και περηφάνεια. Η ιδιότητά μας ως αιρετών συμβούλων του Δήμου Κορινθίων στα χώματα του οποίου και βάδισε ο Μέγιστος των Ελλήνων, του οποίου το άγαλμα κοσμεί την πόλη μας, μας υποχρεώνει να αντιδράσουμε δίχως δικαιολογίες περί του περιορισμού των έργων και των καθηκόντων μας σε αμιγούς χαρακτήρα τοπικές υποθέσεις. Οι εθνικές υποθέσεις είναι γενικευμένες τοπικές υποθέσεις όλων μας. Εξάλλου, έργο μας δεν μπορεί να είναι μόνον οι άδειες χρήσης κοινοχρήστων χώρων, οι άδειες στάθμευσης , και οι επιχορηγήσεις συλλόγων κ.τ.λ. αλλά το έργο μας είναι σπουδαιότερο, σημαντικότερο, έργο υψηλό εθνικό και κοινωνικό.
Ως αιρετοί λοιπόν δημοκρατικά εκλεγμένοι με πίστη και αφοσίωση στην Δημοκρατία στην γνώμη και στην άποψη των πολλών, θεωρώ ότι πρέπει να αξιώσουμε όπως η απόφαση για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα ληφθεί όχι ερήμην του λαού αλλά όπως την λάβει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός μέσα από την κορωνίδα της άμεσης δημοκρατίας το Δημοψήφισμα. Αιτούμαι λοιπόν όπως ληφθεί υφ’ ημών απόφαση για την αναγκαιότητα διενέργειας δημοψηφίσματος για το ως άνω ζήτημα η οποία και θα αποσταλεί και γνωστοποιηθεί προς τον κ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας , τον κ. Πρωθυπουργό και την Βουλή ώστε να ενεργοποιηθούν οι εκ του Συντάγματος προβλεπόμενες διαδικασίες του άρθρου 44§2>>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ. 1) Οικονόμου Γεωργίου με Λευκή ψήφο και 2) Ψηλογιαννόπουλο Παναγιώτη και 3) Δημητριάδη Μαρία που δήλωσαν ότι απέχουν από την έκδοση δημοψηφίσματος)
 
1.       Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στη «συμφωνία των Πρεσπών».
2.       Καλούμε πρωτίστως την ελληνική κυβέρνηση αλλά και όλα τα πολιτικά κόμματα να μην επικυρώσουν ποτέ αυτή την εθνικά επιζήμια «συμφωνία» και να αποτρέψουν τη δημιουργία τετελεσμένων.
3.       Καλούμε, εκτός από την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα πολιτικά κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης να μην αποχωρήσουν, αλλά να συμμετέχουν και να ψηφίσουν ενάντια στη «συμφωνία των Πρεσπών» όταν εισαχθεί προς κύρωση στην ελληνική Βουλή.
4.       Ζητούμε από την κυβέρνηση να διενεργήσει δημοψήφισμα για τη «συμφωνία των Πρεσπών», ώστε να δοθεί στους πολίτες της χώρας το νόμιμο δικαίωμά τους να επικυρώσουν ή να απορρίψουν αυτή τη «συμφωνία», που αφορά μείζον εθνικό θέμα, την Ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας.
5.       Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην ΚΕΔΕ για τις περαιτέρω ενέργειες, τον κ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Πρωθυπουργό και την Βουλή των Ελλήνων ώστε να ενεργοποιηθούν οι εκ του Συντάγματος προβλεπόμενες διαδικασίες του άρθρου 44§2
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 278 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος