Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του Ιωάννη Λαρσινού

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του Ιωάννη Λαρσινού

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 13/17.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 341/2018
 
Θέμα  Ε.Η.Δ.: «Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του Ιωάννη Λαρσινού»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23038/12-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χασικίδης Χρήστος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μουρούτσος Γεώργιος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 9ουΘΗΔ
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 4ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΘΗΔ
3. Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος
7.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ουΘΗΔ
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΗΔ    
10.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
11. Φαρμάκης Γεώργιος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στο Σώμα μετά την αναγγελία του αιφνίδιου θανάτου του διακεκριμένου Κορίνθιου Δημότη Ιωάννη Λαρσινού, την έκδοση ψηφίσματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε την πρόταση του Προέδρου.
Ο Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι ο αδόκητος θάνατος του συμπολίτη μας Ιωάννη Ηλ. Λαρσινού προκάλεσε τη θλίψη όλων μας. Εκτός από την οικογένειά του , στην οποία υποβάλλουμε τα συλλυπητήριά μας, πενθεί και η Κόρινθος, που απλόχερα ευεργέτησε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και η Πελοπόννησος, στην ανάπτυξη της οποίας συνέβαλε με πολλούς τρόπους. Σαν Επιχειρηματίας, διακρίθηκε εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους διοίκησης , έχοντας πάντοτε σαν προτεραιότητα τον παράγοντα άνθρωπος. Στήριξε , αθόρυβα, τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας μας, βοηθώντας εκατοντάδες συμπολίτες μας να ξεπεράσουν τις συνέπειες της κρίσης που μαστίζει την χώρα. Υπήρξε άριστος οικογενειάρχης, προετοιμάζοντας τα παιδιά του να αναλάβουν τις ευθύνες διοίκησης της επιχείρησης και παρουσίας τους στην κοινωνία όπου δραστηριοποιούνται. Οι εργαζόμενοι στις εταιρείες του συγκροτήματος ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. και ο Δήμος Κορινθίων, ένοιωθαν ασφαλέστεροι καθώς γνώριζαν πως ο εκλιπών , ήταν πάντοτε στήριγμα γι΄ αυτούς.
Υπήρξε τολμηρός και καινοτόμος, ως επιχειρηματίας, χωρίς ποτέ να χάνει την αίσθηση του μέτρου. Όλα τα μεγάλα έργα της Πελοποννήσου φέρουν την σφραγίδα της ποιότητας των προϊόντων των εταιρειών του, όπως άλλωστε και δεκάδες πολιτιστικά και αθλητικά εγχειρήματα, που πραγματοποιήθηκαν με χορηγίες του, ανά την Πελοπόννησο.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια παρέθεσε σχέδιο του ψηφίσματος και ζήτησε από τους Συμβούλους την έγκρισή του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έκδοση ψηφίσματος για τον αιφνίδιο θάνατο του διακεκριμένου Κορίνθιου Δημότη Ιωάννη Λαρσινού,  το περιεχόμενο του οποίου, έχει ως εξής:
ΨΗΦΙΣΜΑ
Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Πνευματικός και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων, εκφράζει την θλίψη του για την πρόωρη απώλεια ενός διακεκριμένου Δημότη και αποφασίζει την απόδοση τιμής με την πιο κατάλληλη ενέργεια, προκειμένου οι Κορίνθιοι και οι Πελοποννήσιοι να θυμούνται ες αεί, τον άνθρωπο , τον επιχειρηματία, τον οικογενειάρχη και Έλληνα Ιωάννη Λαρσινό.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 341 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος