Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο της μεγάλης ευεργέτριας – δωρήτριας Αικατερίνης Κονδύλη

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 24/12.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 507/2018
 
Θέμα 1ο Η.Δ: «Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο της μεγάλης ευεργέτριας – δωρήτριας Αικατερίνης Κονδύλη»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 13:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39333/12-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαοχτώ (18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Λαμπρινός Παναγιώτης
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
9.       Κεφάλας Σταύρος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος
12.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος
16.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
17.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
18.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1.       Μελέτης Χρήστος
2.    Παππάς Αντώνιος
3.   Σταυρέλης Νικόλαος
4.   Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5.   Οικονόμου Γεώργιος,
6.   Δράκος Παναγιώτης
7.   Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.   Μουρούτσος Γεώργιος
9.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
11. Σούκουλης Ανδρέας
12. Καρασάββας Ιωάννης
13. Κορδώσης Χρήστος,
14. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
15. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα την έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης , που συνίσταται στην πραγματοποίηση της κηδείας της εκλιπούσης Αικατερίνης Κονδύλη την 12-11-2018 και ώρα 16:30,στην Αρχαία Κόρινθο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον της συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση του θέματος, το οποίο θα συζητήσει και θ΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι μετά την αρ. 506/2018 απόφασή μας, ότι η κηδεία της εκλιπούσης θα γίνει δημοτική δαπάνη, πρέπει να εγκρίνουμε την καταβολή εξόδων της κηδείας, που ανέρχεται στο ποσό των 2.232,00 €, καθώς και την απαλλαγή του τέλους ανόρυξης τάφου.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 00/6433.0001 και τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις , αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» ποσού 10.000,00 €
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, που έχουν τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την καταβολή των εξόδων κηδείας της μεγάλης ευεργέτριας –δωρήτριας του Δήμου Κορινθίων Αικατερίνης Κονδύλη, που ανέρχονται στο ποσό των 2.232,00 € καθώς και την απαλλαγή καταβολής τέλους ανόρυξης τάφου.
Η ανωτέρω δαπάνη ποσού 2.232,00 € θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 00/6433.0001 και τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις , αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» ποσού 10.000,00 €
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24 / 507/ 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12 – 11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                               Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment