Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο της μεγάλης ευεργέτριας – δωρήτριας Αικατερίνης Κονδύλη

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 24/12.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 506/2018
 
Θέμα 1ο Η.Δ: «Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο της μεγάλης ευεργέτριας – δωρήτριας Αικατερίνης Κονδύλη»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 13:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39333/12-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαοχτώ (18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Λαμπρινός Παναγιώτης
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
9.       Κεφάλας Σταύρος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος
12.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος
16.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
17.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
18.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1.            Μελέτης Χρήστος
2.    Παππάς Αντώνιος
3.   Σταυρέλης Νικόλαος
4.   Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5.   Οικονόμου Γεώργιος,
6.   Δράκος Παναγιώτης
7.   Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.   Μουρούτσος Γεώργιος
9.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
11. Σούκουλης Ανδρέας
12. Καρασάββας Ιωάννης
13. Κορδώσης Χρήστος,
14. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
15. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα την έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης , που συνίσταται στην πραγματοποίηση της κηδείας της εκλιπούσης Αικατερίνης Κονδύλη την 12-11-2018 και ώρα 16:30,στην Αρχαία Κόρινθο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον της συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση του θέματος, το οποίο θα συζητήσει και θ΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Σώμα τα εξής:
Ο Δήμαρχος και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους συγγενείς και οικείους της εκλιπούσης Αικατερίνης Κονδύλη και προτείνει το κάτωθι σχέδιο ψηφίσματος
Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Πνευματικός και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων, με αφορμή τον θάνατο της μεγάλης ευεργέτιδας του Δήμου Κορινθίων Αικατερίνης Κονδύλη, αποφάσισε:
1.        Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια και τη βαθιά συμπάθεια στους συγγενείς και οικείους της  εκλιπούσης.
2.        Να παρακολουθήσει σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο την εξόδιο ακολουθία.
3.        Η κηδεία να γίνει δημοτική δαπάνη.
4.        Να αποδώσει τιμές η Φιλαρμονική του Δήμου κατά τη νεκρώσιμη ακολουθία.
5.        Να κατατεθεί στεφάνι στην σορό της εκλιπούσης
Και κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι αισθανόμαστε βαθιά θλίψη για τον θάνατο μιας μεγάλης δωρήτριας του Δήμου, που μαζί με τον αείμνηστο σύζυγό της Γεώργιο Μιχ. Κονδύλη έκαναν κάτι που δεν γίνεται καθόλου συχνά.
-Δώρισαν στο Δήμο Κορινθίων ισόγειο κτίριο εμβαδού 239,86 τ.μ., κειμένου επί οικοπέδου εκτάσεως 478,85 τ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου, με την επωνυμία “ΚΟΝΔΥΛΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΚΑΠΗ”,. στο οποίο κτίριο στεγάζεται το ΚΑΠΗ της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου, αλλά χρησιμοποιείται και ως κέντρο κοινωνικών δραστηριοτήτων και πολλαπλών επιλογών, σύμφωνα με την επιθυμία των εκλιπόντων δωρητών.
Επίσης δώρισαν ακίνητο για τη στέγαση του Κονδύλειου Νηπιαγωγείου, στην Αρχαία Κόρινθο, δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη τους προς τη γενέτειρα πατρίδα τους αλλά και το ενδιαφέρον τους προς τα παιδιά αυτού του τόπου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, που έχουν τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο της μεγάλης ευεργέτριας –δωρήτριας του Δήμου Κορινθίων Αικατερίνης Κονδύλη, το περιεχόμενο του οποίου, έχει ως εξής:
ΨΗΦΙΣΜΑ
Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Πνευματικός και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων, με αφορμή τον θάνατο της μεγάλης ευεργέτιδας του Δήμου Κορινθίων Αικατερίνης Κονδύλη, αποφάσισε:
1.       Να εκφράσουν τα θερμά συλλυπητήρια και τη βαθιά συμπάθεια στους συγγενείς και οικείους της  εκλιπούσης.
2.       Να παρακολουθήσει σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο την εξόδιο ακολουθία.
3.       Η κηδεία να γίνει δημοτική δαπάνη.
4.       Να αποδώσει τιμές η Φιλαρμονική του Δήμου κατά τη νεκρώσιμη ακολουθία.
5.       Να κατατεθεί στεφάνι στην σορό της εκλιπούσης
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24 / 506 / 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12 – 11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
                                                                Αναστάσιος Κοντογιώργος