Έκδοση ψηφίσματος κατά της λειτουργίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έκδοση ψηφίσματος κατά της λειτουργίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 25/1/2019
   
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 20/28.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 432/2018
 
Θέμα 2ο  E.Η.Δ.:   «Έκδοση ψηφίσματος κατά της λειτουργίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 665 MW στη θέση Άγιος Νικόλαος του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας της ΠΕ Βοιωτίας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 32563/24-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (17) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Οικονόμου Γεώργιος
6.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
7.       Κεφάλας Σταύρος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Νανόπουλος Βασίλειος
12.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
13.    Κορδώσης Χρήστος,
14.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
15.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
16.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
17.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1.       Χασικίδης Χρήστος,
2.       Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 1ουΕΗΔΘ
3.       Παππάς Αντώνιος,
4.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
5.       Σταυρέλης Νικόλαος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Λαμπρινός Παναγιώτης
10.    Μουρούτσος Γεώργιος
11.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
12.    Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
13.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
14.    Σούκουλης Ανδρέας
15.    Καρασάββας Ιωάννης
16.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης έξι(6) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
1.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
10.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
13.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
16.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έδωσε το λόγο στον κ. Παναγιώτη Ψηλογιαννόπουλο, επικεφαλή του συνδυασμού «Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Πολιτών για την Ανατροπή στον Δήμο Κορινθίων», ο οποίος πρότεινε στη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Έκδοση ψηφίσματος κατά της λειτουργίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 665 MW στη θέση Άγιος Νικόλαος του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας της ΠΕ Βοιωτίας» επειδή πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι οι Δήμοι του Κορινθιακού Κόλπου έγκαιρα. Το αίτημα – πρόταση του κ. Ψηλογιαννόπουλου, αποδέχθηκε ο κ. Δήμαρχος και συναίνεσε στο να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγον στη σημερινή συνεδρίαση. Το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον κ. Παναγιώτη Ψηλογιαννόπουλο, ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα ότι,
την 27η Ιουλίου 2018 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με την υπ’ αριθμ. 744/2018 (ΑΔΑ: ΩΩ42ΙΔΞ-ΒΔ9) απόφασή της χορήγησε στην εταιρεία με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 665 MW στη θέση Άγιος Νικόλαος του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας της ΠΕ Βοιωτίας.
Με αυτή την εξέλιξη η περιοχή της Αντίκυρας, στο κέντρο του Κορινθιακού, μεταμορφώνεται σε ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά κέντρα και επιβεβαιώνεται η δήλωση του Ευάγγελου Μυτιληναίου σε ερώτηση δημοσιογράφου στο DELPHI ECONOMIC FORUM την 3η Μαρτίου 2018: «Όπως ήταν κάποτε η Κοζάνη ενεργειακό κέντρο, έτσι θα γίνει και αυτό, με καύσιμο όχι το λιγνίτη αλλά το φυσικό αέριο».
Είναι γνωστό ότι από την δεκαετία του 1960 λειτουργεί στον Δήμο Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας το βιομηχανικό συγκρότημα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και είναι γνωστές επίσης και οι τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την πολύχρονη λειτουργία της βιομηχανίας στον Κορινθιακό κόλπο. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ερυθρά ιλύς και απόρριψη της στον Κορινθιακό κόλπο, Ξηρά απόθεση της στη στεριά, Απόρριψη διηθήματος στον Κορινθιακό, εκπομπές φθορίου, ΧΥΤΕΑ και υπερβάσεις στις εκπομπές αερίων ρύπων κ.α.
Στην συνέχεια και μετά την απόκτηση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. από τον ως άνω επιχειρηματία εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν στον ίδιο χώρο δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 780MW (Σ.Η.Θ. 334MW και Α.Σ.Η. 445MW) με καύσιμο φυσικό αέριο. Με την εγκατάσταση της νέας ηλεκτροπαραγωγής η συνολική παραγόμενη ενέργεια στο περίκλειστο κόλπο της Αντίκυρας θα ανέλθει στα 1.500MW (1,5GW). Η εγκατάσταση όλων αυτών των μονάδων δεν συνδέεται κατά κανένα τρόπο με το ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ.
 Η λειτουργία των δύο μονάδων – επιπλέον του εργοστασίου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. – επιβαρύνει υπέρμετρα περιβαλλοντικά και αθροιστικά την περιοχή, τόσο σε αέριους ρύπους που εκπέμπονται ως αποτέλεσμα καύσης ορυκτού καυσίμου, όσο και στο θαλασσινό περιβάλλον αφού ως μέσο ψύξης τους χρησιμοποιείται θαλασσινό νερό (22.000 κυβικά μέτρα ανά ώρα) που απορρίπτεται – μετά την χρήση του – στη θάλασσα, ενώ για τον καθαρισμό των αγωγών πρόσληψης και απόρριψης χρησιμοποιούνται χημικά.
Προτείνουμε να εκδοθεί ψήφισμα που να εκφράζει την αντίθεσή του στην εγκατάσταση της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, στη περιοχή Αντίκυρα Βοιωτίας και να κοινοποιηθεί στους δήμους γύρω από Κορινθιακό, κόμματα, βουλευτές, ΜΜΕ, Περιφ. και ΠΕΔ, ως εξής:
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων εκφράζει την αντίθεσή του στην εγκατάσταση της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής (Απόφαση 744/2018 ΡΑΕ) επειδή:
α) Ο Κορινθιακός κόλπος είναι από καιρό δυσανάλογα επιβαρημένος με περιβαλλοντική ρύπανση και υποβάθμιση. Η ένταξή του στο δίκτυο Natura 2000 πρέπει να γίνει η αφορμή για να αναστρέψουμε τις ζημιές που του έχουμε κάνει και όχι να του επιφέρουμε νέες.
β) Η εγκατάσταση ενός επιπλέον (τρίτου εργοστασίου) ηλεκτροπαραγωγής δεν θα ωφελήσει καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο ούτε την περιοχή του Κορινθιακού αλλά ούτε και την ελληνική κοινωνία και οικονομία, παρά μόνο ιδιωτικά συμφέροντα.
δ) Καλούμε την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να ανακαλέσει την 744/2018 απόφασή της και καλούμε τους εκπροσώπους της να διαβουλευτούν με τους πολίτες του Κορινθιακού.
Θέλουμε τον Κορινθιακό θάλασσα ζωής και επικοινωνίας. Θάλασσα ένωσης σκέψης και δράσης, που με την ενέργεια και τη δυναμική των κατοίκων της θα μπορέσει να σωθεί και να αναδείξει την ιστορία, τα προϊόντα και τις ομορφιές της..
Ο κ Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι δεν έχω λόγο ν΄ αναγνωρίσω το περιεχόμενο της εισήγησης του ψηφίσματος για την εγκατάσταση της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής,, με καύσιμο φυσικό αέριο, στη περιοχή Αντίκυρα Βοιωτίας. Για να πω την άποψή μου , είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή να μιλάμε για τέτοιου είδους μονάδες και να υπάρχει ως βιομηχανική λειτουργία η ψύξη αυτών των εγκαταστάσεων με θαλασσινό νερό. Απ΄ ότι γνωρίζω και από τη δουλειά μου, η θερμική μόλυνση που προκαλείται σ΄ αυτή τη περίπτωση , γιατί αντλείται νερό και απορρίπτεται –μετά τη χρήση του – σε μεγάλη θερμοκρασία μέσα στη θάλασσα, είναι τεράστια. Η απόρριψη θερμού νερού στη θάλασσα είναι μια σημαντική μόλυνση , αυτή είναι η θερμική μόλυνση, γιατί μέσα στο θαλασσινό νερό υπάρχει οξυγόνο και μέσα από τα βράγχια, αλλά και μέσα από διαδικασίες στα φυτά επιζούν τα ψάρια και τα φυτά στη θάλασσα. Όταν ρίχνουμε νερό υψηλής θερμοκρασίας , στο σημείο που πέφτει δεν υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης του οξυγόνου , με αποτέλεσμα να νεκρώνεται από ψάρια και φυτά η ευρύτερη περιοχή. Αν μιλάμε για μεγάλες ποσότητες χρησιμοποίησης θαλασσινού νερού , όπως αναφέρεται στο ψήφισμα , δηλαδή 22.000 κυβικά/ώρα, μιλάμε για τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση που έχει να κάνει με την αλλαγή των περιβαλλοντικών όρων . Υπάρχει τρόπος ν΄ αποφύγουμε τη ψύξη των εγκαταστάσεων μέσα από κλιματιστικές μονάδες ψύξης του νερού. Πρέπει να παρθεί μια απόφαση που να εκφράζει την αντίθεσή μας στη εγκατάσταση μιας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής,, με καύσιμο φυσικό αέριο. Τα επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξει καλλίτερη ενημέρωση μέσα από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και την οικολογική οργάνωση ΑΛΚΥΩΝ και στα πλαίσια του συνδέσμου για τη προστασία του Κορινθιακού Κόλπου, -ΣΠΟΑΚ – να υπάρξει οργανωμένη παρέμβαση. Δεν έχω αντίρρηση να ληφθεί σήμερα απόφαση έκδοσης ψηφίσματος.
Ο κ. Βασίλειος Πανταζής, μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι το θέμα μπορεί να έρθει σε ημερήσια διάταξη. Δεν μας επείγει, γιατί μέχρι να προχωρήσουν οι διαδικασίες της μελέτης περιβαλλοντικών όρων, θα περάσει αρκετό χρονικό διάστημα. Εγώ αν επιμείνετε για λήψη απόφασης σήμερα , δηλώνω ότι απέχω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση –πρόταση του κ. Ψηλογιαννόπουλου και την αναγκαιότητα προστασίας από περιβαλλοντική ρύπανση του Κορινθιακού Κόλπου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(δηλούντος του κ. Β. Πανταζή ότι απέχει)
Την έκδοση ψηφίσματος για την εγκατάσταση-λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 665 MW στη θέση Άγιος Νικόλαος του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας της ΠΕ Βοιωτίας , το οποίο έχει ως εξής:
 
 
 
 
ΨΗΦΙΣΜΑ
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων εκφράζει την αντίθεσή του στην εγκατάσταση της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ενέργειας από σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 665 MW στη θέση Άγιος Νικόλαος του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας της ΠΕ Βοιωτίας (Απόφαση 744/2018 ΡΑΕ) επειδή:
α) Ο Κορινθιακός κόλπος είναι από καιρό δυσανάλογα επιβαρημένος με περιβαλλοντική ρύπανση και υποβάθμιση. Η ένταξή του στο δίκτυο Natura 2000 πρέπει να γίνει η αφορμή για να αναστρέψουμε τις ζημιές που του έχουμε κάνει και όχι να του επιφέρουμε νέες.
β) Η εγκατάσταση ενός επιπλέον (τρίτου εργοστασίου) ηλεκτροπαραγωγής δεν θα ωφελήσει καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο ούτε την περιοχή του Κορινθιακού αλλά ούτε και την ελληνική κοινωνία και οικονομία, παρά μόνο ιδιωτικά συμφέροντα.
Καλούμε την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να ανακαλέσει την αριθμ. 744/2018 απόφασή της και καλούμε τους εκπροσώπους της να διαβουλευτούν με τους πολίτες του Κορινθιακού.
Θέλουμε τον Κορινθιακό, θάλασσα ζωής και επικοινωνίας. Θάλασσα ένωσης σκέψης και δράσης, που με την ενέργεια και τη δυναμική των κατοίκων της θα μπορέσει να σωθεί και να αναδείξει την ιστορία, τα προϊόντα και τις ομορφιές της..
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20 / 432 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment