έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων

                         

 

 

 

                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Κόρινθος,  05  Οκτωβρίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 29934

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                         

Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                      ΠΡΟΣ    

Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                    Τ.. ………………………….

                                                                                                                      Δημοτικό Σύμβουλο

Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                              

Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                                                         

Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                                        

 

 

Σας καλούμε, σε έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67, παρ.5 του ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ.1 του ν.4635/2019) και τις διατάξεις του άρθρου 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα Αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄75/30-3-2020) την ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020  ώρα έναρξης  12:00 και ώρα λήξης 13:00 για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

—Ηλεκτροδότηση Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου (Θέση: Μπαθαρίστρα)

 

Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή πρέπει άμεσα να λειτουργήσει το Πολυδύναμο Νηπιαγωγείο.

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της υπαλλήλου του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Κορινθίων e.deli@korinthos.gr, αποστέλλοντας  συμπληρωμένο με την ψήφο τους,  το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλέφωνο Επικοινωνίας 6945003311) 

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, 13:00 καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο  Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.                                                  

                                                                    

      

                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                           

                                                                                                                     ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ:

Έντυπο ψηφοφορίας θεμάτων

Leave a Comment