Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ Κορινθίων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 3η Ιουλίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς με την αριθμ. 289/2-7-2020 απόφαση Οικον. Επιτροπής ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος με εντολή άσκησης έφεσης ενώπιον του ΣτΕ, για την οποία τάσσεται προθεσμία κατάθεσης έως και 7-7-2020. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα: α)στην με αριθμό 163 εγκύκλιο του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 33282/29-5-2020) «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» και β)στην με αριθμό 40 εγκύκλιο του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 20930/31-3-2020) «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Leave a Comment