Έως τις 31.03.20 οι ρυθμίσεις σχετικά με τα Δημοτικά Τέλη

Ο Δήμος Κορινθίων στα πλαίσια του Ν. 4647/2019 άρθρο 51 «Ρυθμίσεις σχετικά με Δημοτικά Τέλη», ανακοινώνει ότι: Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών (τέλος ηλεκτροφωτισμού & καθαριότητας, δημοτικός φόρος & τέλος ακίνητης περιουσίας) προς τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020. Απαραίτητα Δικαιολογητικά : 1)Τακτοποίηση Μηχανικού αν υπάρχει. 2) Ε9 Ιδιοκτήτη. 3) Πρόσφατο Λογαριασμό ΔΕΗ.   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου Κορινθίων.                                                                            

                                                                         Ο Δήμαρχος

                                                                Νανόπουλος Βασίλειος