Αίτημα Αλεξοπούλου Ανδριανής και Κατσούλα Γεώργιου για καθορισμό τιμής μονάδας προσκύρωσης εδαφικού

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/22.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 459/2018
 
Θέμα 12ο Η.Δ: «Αίτημα Αλεξοπούλου Ανδριανής και Κατσούλα Γεώργιου για καθορισμό τιμής μονάδας προσκύρωσης εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία τους στο Ο.Τ. 815 του σχεδίου πόλεως περιοχή Μπαθαρίστρα – Δέλτα»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36183/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του2ου ΗΔΘ
7.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘ
8.       Ζήμος Κων/νος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘκαι επέστρεψε στο 2ο ΗΔΘ
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
20.    Πανταζής Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
24.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του14ου ΗΔΘ
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.       Σούκουλης Ανδρέας
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
9.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα Αλεξοπούλου Ανδριανής και Κατσούλα Γεώργιου για καθορισμό τιμής μονάδας προσκύρωσης εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία τους στο Ο.Τ. 815 του σχεδίου πόλεως περιοχή Μπαθαρίστρα – Δέλτα», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  την αριθμ. 7/48/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως κατωτέρω:
«Η Αλεξοπούλου Ανδριανή του Κωνσταντίνου και της Σταματίας και ο σύζυγος αυτής Κατσούλας Γεώργιος τουΧρήστου και της Δέσποινας, με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 22803/2856/11-7-2018 αίτησή τους ζητούν να καθοριστεί τιμή μονάδος που αφορά την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικά 7,96τμ (ο οποίος αναλογίζεται σε έκαστο σε 3,98τμ) προς την ιδιοκτησία τους με αριθμ.κτημ. 0612019 που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ του Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ 815.
Σύμφωνα με τον πίνακα της Πράξης Εφαρμογής του σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ η οποία κυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή 563/493) και συνοδεύεται από το αντίστοιχο διάγραμμα της κυρωμένης πράξης εφαρμογής, κλίμακας 1:1000, το εδαφικό τμήμα που μέλλεται να προσκυρωθεί στην εν λόγω ιδιοκτησία συνολικής επιφάνειας 7,96τμ αποτελείκαταργούμενου κοινόχρηστου χώρου (δρόμο) και έτσι το αναλογούν τίμημα των ιδιοκτητών θα καταβληθεί υπέρ του Δήμου Κορινθίων.
Η τιμή μονάδος έχει καθοριστεί από την τριμελή επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006, αποτελούμενη από τους Δημοτικούς Συμβούλους Φαρμάκη Γεώργιο και Βορτελίνο Σπυρίδωνα και από τη μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεοδοσίου Αναστασία με το από 6-8-2018 πρακτικό τους σε εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 /τ.μ.)
Παρακαλούμε όπως αποφανθείτε σύμφωνα με την παράγραφο Βii του άρθρου 73 του Ν.3852 / 2010 “νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” για τα ακόλουθα:
α) τον καθορισμό τιμής μονάδος για το προσκυρούμενο τμήμα γης, λαμβάνοντας υπόψη το από 6-8-2018πρακτικό της τριμελούς επιτροπής του Δήμου.
β) τη σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης προκειμένου να λάβει χώρα η εν λόγω προσκύρωση επιφανείας 7,96 τμ στην ιδιοκτησία των αιτούντων.
γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου, θα υπογράψει τη συνταχθείσα συμβολαιογραφική πράξη για την εν λόγω αιτία, ενώπιον του ορισθησομένου Συμβολαιογράφου παρά των ιδιοκτητών μετά την έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συνημμένα:
1.     οι με αριθμό πρωτ. 25357 / 3099 / 2018 των Κατσούλα Γεώργιου και συζ. Ανδριανής
2.     πίνακας της με αρ.3920/15-5-2009 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε η Πράξη Εφαρμογής για την ιδιοκτησία του θέματος στο ΟΤ.815 καθώς και πίνακα της Πράξης Αναλογισμού της Π.Ε.
3.       Απόσπασμα διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής για το Ο.Τ 815 κλ.1:1000
4.       Το από 6-8-2018 πρακτικό της επιτροπής της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006.
Ακολούθως ο Πρόεδρος, αφού μελέτησε τον φάκελο δικαιολογητικών της σχετικής αίτησης, προτείνει την θετική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τα δικαιολογητικά του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων:
α) τον καθορισμό τιμής μονάδος για το προσκυρούμενο τμήμα γης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το από 6-8-2018πρακτικό της Τριμελούς επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006, ήτοι με τιμή μονάδος της προσκύρωσης το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τ.μ), που θα καταβάλλουν οι φερόμενοι συνιδιοκτήτες : κ.κ. Αλεξοπούλου Ανδριανή του Κωνσταντίνου και της Σταματίας και ο σύζυγος αυτής Κατσούλας Γεώργιος του Χρήστου και της Δέσποινας, για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής επιφάνειας 7,96 τ.μ.,  που επιμερίζεται εξ’ ημισείας, ήτοι από 3,98 τ.μ. σε έκαστο συνιδιοκτήτη, το οποίο θα προσκυρωθεί στην ιδιοκτησία τους με αριθμ.κτημ. 0612019 η οποία βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ του Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ. 815 απόκαταργούμενο κοινόχρηστο χώρο (δρόμο), ως αναλογούν τίμημα υπέρ του Δήμου Κορινθίων.
β) την σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να λάβει χώρα η εν λόγω προσκύρωση συνολικής επιφανείας 7,96 τ.μ.
γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου, θα υπογράψει την συνταχθείσα συμβολαιογραφική πράξη για την εν λόγω αιτία, ενώπιον του ορισθησομένου Συμβολαιογράφου παρά των ιδιοκτητών, μετά την έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικάκαι αφού έλαβε υπόψη του την υπ΄ αριθμ. 7/48/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.       Την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής επιφάνειας 7,96 τ.μ., που επιμερίζεται εξ’ ημισείας, ήτοι από 3,98 τ.μ. σε έκαστο συνιδιοκτήτη,σε έκαστο συνιδιοκτήτη στην ιδιοκτησία με αριθμό κτηματογράφησης 0612019, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 815 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου, της οποίας ιδιοκτήτες είναι οι κ.κ. Αλεξοπούλου Ανδριανή του Κωνσταντίνου και της Σταματίας και ο σύζυγος αυτής Κατσούλας Γεώργιος του Χρήστου και της Δέσποινας,από καταργούμενο κοινόχρηστο χώρο (δρόμο), ως αναλογούν τίμημα υπέρ του Δήμου Κορινθίων.
2.        Τον καθορισμό της τιμής μονάδος σε εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τ.μ.) για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής επιφάνειας 7,96 τ.μ. στην ιδιοκτησία των κ. κ. Αλεξοπούλου Ανδριανής του Κωνσταντίνου και της Σταματίας και του συζύγου αυτής Κατσούλα Γεώργιου του Χρήστου και της Δέσποινας, με καταβολή υπέρ του Δήμου Κορινθίων ποσού 7,96 τ.μ. Χ120€/τ.μ. = 955,20€ συνολικά, που επιμερίζεται εξ’ ημισείας, ήτοι από 3,98Χ120€/τ.μ. = 477,60€ σε έκαστο συνιδιοκτήτη.
3.        Τη σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να λάβει χώρα η συνολική προσκύρωση των 7,96 τ.μ. στην ανωτέρω ιδιοκτησία.
4.       Την εξουσιοδότηση του κ. Αλέξανδρου Μ. Πνευματικού – Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου να υπογράψει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια που χρειάζεται για την υλοποίηση της παρούσας.
                         Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 459 / 2018.
                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment