Αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ρυμοτόμησης

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/19.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 535/2018
 
Θέμα 26ο Η.Δ: «Αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με αρ. κτ. 063002 έναντι του Κ.Χ. 748 στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου (Κυριακοπούλου Δέσποινα)»
  
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39981/15-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Δράκος Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 10ουΗΔΘ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Μπάκουλης Δημήτριος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.    Βλάσσης Δημήτριος
3.   Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
4.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.   Σούκουλης Ανδρέας
6.  Κορδώσης Χρήστος
7. Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλόύκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.      Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με αρ. κτ. 063002 έναντι του Κ.Χ. 748 στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου (Κυριακοπούλου Δέσποινα)», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 504/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναφέρει τα εξής:
Με τα αριθμό πρωτ. 23185 /13-7-2018 και 25038 /3056 /26-7-2018 αιτήματά της η κα Κυριακοπούλου Δέσποινα του Ιωάννη συζ. Αλεξίου Κυριάκου ως φερόμενη ιδιοκτήτρια του γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0638002 ευρισκομένου έναντι του ΚΧ.748 του σχεδίου πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα”   ΖΗΤΑ τον εξώδικο συμβιβασμό:
α) για το δικαίωμα αποζημίωση γης λόγω ελλείμματος γης και συγκεκριμένα για 1072,45 τμ με τιμή τετραγωνικού μέτρου 120/τμ σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 512 / 2013 και 82 / 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων.
β) για την αποζημίωσή των ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας της όπως αυτά καταγράφηκαν στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων και σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του πδ. 5 / 1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” με α.α. 1/2013.
ΤΩΡΑ και α) μετά την με αρ.3920 / 15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε η Πράξη Εφαρμογής (Π.Ε.) της Πολεοδομικής Μελέτης στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” η οποία διορθώθηκε για την ιδιοκτησία με την υπ’ αριθμόν πρωτ.88229/14-7-2015 (α.α.07/2015) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και τροποποιήθηκε ως προς το διάγραμμα δεσμεύσεως γης με την υπ’ αριθμόν πρωτ.162961/60403/2015 (α.α.01/2016) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσουκαι β) κατόπιν της με αρ. 66264 / 6-12-2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία κυρώθηκαν οι Πίνακες Επικειμένων της προαναφερόμενης Π.Ε.
ΚΑΙ επειδή η αιτούσα είναι σύμφωνη να αποζημιωθεί με τις αξίες γης και επικειμένων όπως αυτές καθορίστηκαν με τις προαναφερόμενες Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων αλλά και τα Πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτων η υπηρεσία μας θεωρεί ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει την αιτούσα:
α) για το έλλειμμα γης των 1072,45 τμ και επειδή αυτό ξεπερνάει κατά πολύ το εμβαδόν της αρτιότητας των 400τμ και σύμφωνα με την 52905/2015 εισήγηση μας στην οικονομική επιτροπή και κατ’ επέκταση την 82/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων εκτιμάται ότι το ακίνητο θα πρέπει να αποζημιωθεί με αξία 120€/τμ έως τα 400τμ και μειωμένο κατά 10% ή αλλιώς με 108€/τμ για το υπόλοιπο δηλαδή με το ποσό των 400τμ*120€/τμ+672,45τμ *108€/τμ=48.000+ 72.624,60=120.624,60 €
β) για τα επικείμενα σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό Πίνακα δηλαδή με 9.234,00 €
επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0628003
Είδος
Ποσότητα
Κατάσταση
Τιμή Μονάδος
Σύνολο € ανά είδος
Σύνολο ανά ιδιοκτησία
Ποσοστό συνιδιοκτησίας
Σύνολο ανά ποσοστό
ΕΛΙΕΣ
36
ΜΕΓΑΛΕΣ
210 €/τεμ
7.560,00
9.234,00
100,00%
9.234,00
ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ
124,00 μ.μ
13,5  €/μμ
1.674,00
Συνολικά η αποζημίωσή της κας Κυριακοπούλου Δέσποινας βάση των ανωτέρω θα πρέπει να ανέλθει σε (120.624,60+9.234,00) 129.858,60€.
 
Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τον ορισμό δικηγόρου την γνωμοδότηση αυτού και τις εν συνεχεία δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.
1.       Συνημμένα:
2.       Φωτ/φο Αιτήσεων υπ΄ αριθμ 23185/13-7-2018 και 25038/3056/26-7-2018 Κυριακοπούλου Δέσπ.
3.       Φωτ/φο Απόφαση κύρωσης Πινάκων επικειμένων και πίνακα σελ. 175
4.       Φωτ/φο Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής (πδ 5/86) εκτίμησης αξίας επικειμένων 1/2013
5.       Φωτ/φο Πινάκων και Διαγραμμάτων Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής (α.α.07/ 2015 & 01/2016)
6.       Φωτ/φο 512 / 2013 και , 82 /2 016 Αποφάσεων Δ.Σ. Κορινθίων
 
Ακολούθως, ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 24/392/2018 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Γιαλού Βαρβάρα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος και θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 24-10-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:
«Αποζημίωση σε χρήμα για το έλλειμμα γης για την με κωδ. αριθ. κτηματ. 0638002 ιδιοκτησία του Κ.Χ. 748:
Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρώ ότι δεν συμφέρει τον Δήμο Κορινθίων να προβεί σε εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημιώσεως, που οφείλεται από τον Δήμο Κορινθίων προς την με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0638002 ιδιοκτησία του Κ.Χ. 748, λόγω ελλείμματος γης, στο ποσό των 120 ευρώ/τ.μ. για το σύνολο των 1.072,45 της ανωτέρω ιδιοκτησίας, όπως προτείνει η αιτούσα Δέσποινα Κυριακοπούλου του Ιωάννη, φερόμενη ιδιοκτήτρια κατά ποσοστό 100% της άνω ιδιοκτησίας.
Θεωρώ ότι συμφέρει τον Δήμο Κορινθίων, να προβεί, για όλους τους παραπάνω λόγους, σε εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημιώσεως, που οφείλεται από τον Δήμο Κορινθίων για την με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0638002 ιδιοκτησία του Κ.Χ. 748, στο ποσό των 120 ευρώ/τμ έως τα 400τμ (αρτιότητα) και μειωμένο κατά 10% ή άλλως στο ποσό των 108 ευρώ/τμ για το υπόλοιπο των (1.072,45-400) 672,45τ.μ. (υπόλοιπο των μέτρων, που ξεπερνούν τα 400 της αρτιότητας), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 25038/3056/13-8-2018 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων και με την υπ΄ αριθ. 82/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορίνθου.
«Αποζημίωση σε χρήμα τα ρυμοτομούμενα επικείμενα της με κωδ. αριθ. κτηματ. 0638002 ιδιοκτησίας του Κ.Χ. 748:
Θεωρώ, για όλους τους παραπάνω λόγους, ότι συμφέρει τον Δήμο Κορινθίων να προβεί σε εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημιώσεως για τα ρυμοτομούμενα επικείμενα της άνω ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις τιμές, που έχουν καθοριστεί με το υπ΄ αριθ. 1/2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Δήμου Κορινθίων και προτείνονται και στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 25038/3056/13-8-2018 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων. Δηλαδή να καθοριστεί με εξώδικο συμβιβασμό η τιμή μονάδος αποζημιώσεως για τις 36 μεγάλες ελιές στο ποσό των 210 ευρώ ανά τεμάχιο και για τα 124μ.μ. συρματόπλεγμα στο ποσό των 13,5 ευρώ/μ.μ.
Σας επισημαίνω ότι η Δέσποινα Κυριακοπούλου του Ιωάννη, συζ. Αλεξίου Κυριάκου είναι φερόμενη ιδιοκτήτρια της με κωδ. αριθ. κτηματ. 0638002 ιδιοκτησίας του Κ.Χ. 748, όπως προκύπτει από το σχετικό απόσπασμα του πίνακα της Π.Ε. (στήλες 1, 2 και 4 του πίνακα), πλην όμως στο απόσπασμα του πίνακα επικειμένων για την άνω ιδιοκτησία, αναγράφεται στα στοιχεία ιδιοκτήτη «άγνωστος» (στήλη 2 του πίνακα επικειμένων). Σύμφωνα δε με την παρ. 3 του άρθρου 23 Ν. 2882/2001 «ο συμβιβαστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης ισχύει με την αίρεση ότι ο διάδικος που μετέσχε στο συμβιβασμό θα αναγνωρισθεί τελικά ως δικαιούχος κατά τη διαδικασία των άρθρων 26 και επόμενα».
Επομένως για να ισχύει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός θα πρέπει η Δέσποινα Κυριακοπούλου να αναγνωριστεί με δικαστική απόφαση δικαιούχος της αποζημιώσεως και για το έλλειμμα γης και για τα επικείμενα της παραπάνω ιδιοκτησίας.…»
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του εδαφίου ιδ) της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, επειδή το ποσό του εξώδικου συμβιβασμού υπερβαίνει τις 30.00,00€, ο Πρόεδρος προτείνει την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων του εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση γης και επικειμένων λόγω ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με αρ. κτ. 0638002 έναντι του ΚΧ.748 στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου της φερόμενης ιδιοκτήτριας Κυριακοπούλου Δέσποινας συζ. Αλεξίου Κυριάκου, με τα ποσά που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και στη σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνωεισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 24-10-2018 (αριθμ. πρωτ. εισερχ. 37263/25-10-2018) σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Γιαλού, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τον εξώδικο συμβιβασμό για αποζημίωση γης και επικειμένων λόγω ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με αρ. κτ. 0638002 έναντι του ΚΧ.748 στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου της φερόμενης ιδιοκτήτριας Κυριακοπούλου Δέσποινας του Ιωάννη συζ. Αλεξίου Κυριάκου, ως εξής:
Αποζημίωση σε χρήμα για το έλλειμμα γης για την με κωδ. αριθ. κτηματ. 0638002 ιδιοκτησία του Κ.Χ. 748:
Τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημιώσεως, που οφείλεται από τον Δήμο Κορινθίων για την με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0638002 ιδιοκτησία του Κ.Χ. 748, στο ποσό των 120 ευρώ/τμ έως τα 400τμ (αρτιότητα) και μειωμένο κατά 10% ή άλλως στο ποσό των 108 ευρώ/τμ για το υπόλοιπο των (1.072,45-400) 672,45τ.μ. (υπόλοιπο των μέτρων, που ξεπερνούν τα 400 της αρτιότητας), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 25038/3056/13-8-2018 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων και με την υπ΄ αριθ. 82/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορίνθου,δηλαδή την αποζημίωση της αιτούσης με το ποσό των 400τμ*120€/τμ+672,45τμ *108€/τμ=48.000+ 72.624,60=120.624,60€.
Αποζημίωση σε χρήμα για τα ρυμοτομούμενα επικείμενα της με κωδ. αριθ. κτηματ. 0638002 ιδιοκτησίας του Κ.Χ. 748:
Τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημιώσεως για τα ρυμοτομούμενα επικείμενα της άνω ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις τιμές, που έχουν καθοριστεί με το υπ΄ αριθ. 1/2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Δήμου Κορινθίων και προτείνονται και στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 25038/3056/13-8-2018 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων. Δηλαδή να καθοριστεί με εξώδικο συμβιβασμό η τιμή μονάδος αποζημιώσεως για τις 36 μεγάλες ελιές στο ποσό των 210 ευρώ ανά τεμάχιο και για τα 124μ.μ. συρματόπλεγμα στο ποσό των 13,5 ευρώ/μ.μ., δηλαδή την αποζημίωση της αιτούσης με το ποσό των 9.234,00€.
Συνολικά η αποζημίωσή της κας Κυριακοπούλου Δέσποινας βάση των ανωτέρω θα πρέπει να ανέλθει στο συνολικό ποσό των (120.624,60+9.234,00) 129.858,60€.
 Για να ισχύει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός θα πρέπει η Δέσποινα Κυριακοπούλου να αναγνωριστεί με δικαστική απόφαση δικαιούχος της αποζημιώσεως και για το έλλειμμα γης και για τα επικείμενα της παραπάνω ιδιοκτησίας.
 Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2018 στους ΚΑ 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» ποσού 1.679.000,00€ και ΚΑ 30/7111.0008 με τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως» ποσού 353.700,00€.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 ιδ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 § 5 του Ν. 4071/2012
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τον εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης για την αποζημίωση της φερόμενης ιδιοκτήτριας κας Κυριακοπούλου Δέσποινας του Ιωάννη συζ. Αλεξίου Κυριάκου από το Δήμο Κορινθίων για αποζημίωση γης και επικειμένων λόγω ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με αρ. κτ. 0638002 έναντι του ΚΧ.748 στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου.
 
Καθορίζει ως τιμή μονάδος αποζημιώσεως, που οφείλεται από τον Δήμο Κορινθίων για την με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0638002 ιδιοκτησία του Κ.Χ. 748, στο ποσό των 120 ευρώ/τμ έως τα 400τμ (αρτιότητα) και μειωμένο κατά 10% ή άλλως στο ποσό των 108 ευρώ/τμ για το υπόλοιπο των (1.072,45-400) 672,45τ.μ. (υπόλοιπο των μέτρων, που ξεπερνούν τα 400 της αρτιότητας), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 25038/3056/13-8-2018 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων και με την υπ΄ αριθ. 82/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορίνθου,δηλαδή την αποζημίωση της αιτούσης με το ποσό των 400τμ*120€/τμ+672,45τμ *108€/τμ=48.000+ 72.624,60=120.624,60€.
Καθορίζει ως τιμή μονάδος αποζημιώσεως για τα ρυμοτομούμενα επικείμενα της άνω ιδιοκτησίας, για τις 36 μεγάλες ελιές στο ποσό των 210 ευρώ ανά τεμάχιο και για τα 124μ.μ. συρματόπλεγμα στο ποσό των 13,5 ευρώ/μ.μ., δηλαδή την αποζημίωση της αιτούσης με το ποσό των 9.234,00€.
Συνολικά η αποζημίωσή της κας Κυριακοπούλου Δέσποινας βάση των ανωτέρω θα πρέπει να ανέλθει στο συνολικό ποσό των (120.624,60+9.234,00) 129.858,60€.
Για να ισχύει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός θα πρέπει η Δέσποινα Κυριακοπούλου να αναγνωριστεί με δικαστική απόφαση δικαιούχος της αποζημιώσεως και για το έλλειμμα γης και για τα επικείμενα της παραπάνω ιδιοκτησίας.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 129.858,60€θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού έτους 2018 στους ΚΑ 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» και ΚΑ 30/7111.0008 με τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως».
                  Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 535/ 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29 – 11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος
 
 

Leave a Comment