Αίτημα Αφρ. Μεγαρίτου κ.λ.π. αποζημίωσης γης με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης

Ημ/νία Δημοσίευσης : 20/2/2019
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4/12.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 45/2019
 
Θέμα 19ο Η.Δ.: «Αίτημα Αφροδίτης Μεγαρίτου κ.λ.π. αποζημίωσης γης με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4706/08-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά ( 17 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε με την έναρξη του 1ου ΕΗΔΘ
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 5ουΗΔΘ
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
1. Παππάς Αντώνιος
2. Χασικίδης Χρήστος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5. Βλάσσης Δημήτριος
6. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Δράκος Παναγιώτης
9.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
13. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
14. Κορδώσης Χρήστος
15. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
16. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
 Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα Αφροδίτης Μεγαρίτου κ.λ.π. αποζημίωσης γης με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 542/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναφέρει τα εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ 542η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί αιτήματος αποζημίωσης γης με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου (Αφροδίτη Μεγαρίτου κ.λπ.)» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ.πρωτ.27597/3334/14-09-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: “Αίτημα αποζημίωσης γης με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”
 
Με το αριθμό 27597 / 3334 / 2018 αίτημά τους οι 1) Αφροδίτη Μεγαρίτου και 2) Δήμητρα Μεγαρίτου του Δημητρίου και της Βάγιας, ως κληρονόμοι εκ διαθήκης του πατέρα τους Δημητρίου ο οποίος κατά το χρόνο (15-5-2009) κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής (Π.Ε.) του σχεδίου πόλης της πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” είχε στην κατοχή του το γεωτεμάχιο με αρ. κτ. 0625011 στα ΟΤ 861 και ΚΧ. 862 σε ποσοστό 100%
 
ΖΗΤΟΥΝ διά της πληρεξουσίας δικηγόρου τους κα Ιωάννας Ασπροποταμίτη τον εξώδικο συμβιβασμό:
για το δικαίωμα αποζημίωσης γης λόγω ελλείμματος γης συνολικής έκτασης 290,96τμ με τιμή τετραγωνικού μέτρου  130/τμ ή και οποιοδήποτε εν τέλει προκύψει και μέχρι 120/τμ. Στην αίτηση περιγράφονται και προγενέστερες αιτήσεις των ιδίων και του πατέρα αυτών οι οποίες όμως δεν τελεσφόρησαν.
 
ΤΩΡΑ και σύμφωνα με την με αρ.3920 / 15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε η Π.Ε.
ΚΑΙ επειδή η ελάχιστη αποδεκτή από τους αιτούντες προτεινόμενη τιμή μονάδος αποζημίωσης για τη γη δηλαδή 120/τμ είναι σύμφωνη με αυτή που καθόρισε το Δημοτικό Συμβούλιο με τις 512 / 2013 και 82 / 2016 αποφάσεις του η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει τις αιτούσες με την ελάχιστη προτεινόμενη τιμή μονάδος.
Βάση των ανωτέρω η συνολική αποζημίωση της απαλλοτρίωσης των 290,96 τμ θα πρέπει να ανέλθει σε 290,96τμ*120/τμ= 34.915,20 € το οποίο και να επιμερισθεί κατά το ήμισυ σε εκάστη εκ των αιτουσών.
Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τον ορισμό δικηγόρου ώστε να γνωμοδοτήσει για τον εξώδικο συμβιβασμό καθορισμού τιμής μονάδος γης και τις εν συνεχεία δικές σας αποφάσεις.
Τέλος σημειώνεται ότι οι αιτούσες την αποζημίωση ζητούν να κληθούν κατά τη συνεδρίαση τόσο της Οικονομικής Επιτροπής όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συνημμένα:
Φωτ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 27597 / 3334 / 2018 αίτηση Αφροδίτης και Δήμητρας Μεγαρίτου
Φωτ/φο Πινάκων και Διαγράμματος της κυρωμένης Π.Ε. με την 3920/2009 Απ.Νομ.Κορ.
Φωτ/φο Απόφαση καθορισμού αξίας ακινήτων Δ.Σ. Κορινθίων 512/2013 & 82 /2 016
Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ.28/471/2018 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Θωμαΐδου Αγλαΐα, με την εντολή να γνωμοδοτήσει προς τον Δήμο Κορινθίων, επί της ανωτέρω αιτήσεως των : 1) Αφροδίτης Μεγαρίτου και 2) Δήμητρας Μεγαρίτου του Δημητρίου και της Βάγιας, περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και ακολούθως θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. εισερχ.38678/06-11-2018 σχετική γνωμοδότηση της ανωτέρω δικηγόρου, η οποία αφού μελέτησε την σχετική Νομολογία και εξέτασε τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την εν λόγω αίτηση, συμπεραίνει ότι :
“Επί τη βάσει των ανωτέρω στοιχείων και δεδομένων και δυνάμει της από 26-10-2016 και με αριθμό πρωτ. 21317/2016 εισηγήσεως του τμήματος Πολεοδομίας φρονώ ότι αναφορικά στην αποζημίωση της ιδιοκτησίας για επιφάνεια 290,96 τ.μ., αυτή θα πρέπει να ανέλθει στο ποσό των 120€ ανά τετραγωνικό μέτρο γης, ήτοι οι ιδιοκτήτριες θα πρέπει να αποζημιωθούν με το συνολικό ποσό των 34.915,20€ (290,96Χ120€/τ.μ.), αφού έχουν ήδη εκδοθεί οι υπ’ αριθμ.512/2013 και 82/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, οι οποίες και έχουν κάνει δεκτή την αξία αυτή (120€/τ.μ.) και βρίσκονται μέχρι και σήμερα σε ισχύ.
Συμφώνως των άνω πρέπει να προχωρήσουμε σε αποζημίωση των ιδιοκτητριών με το συνολικό ποσό των 34.915,20€, και ούτως να συντελεστεί και η απαλλοτρίωση και εν συνεχεία να εξεταστεί το αίτημα περί εκατέρωθεν συμψηφισμού απαιτήσεων το οποίο ευλόγως υποβάλλεται από τις ιδιοκτήτριες του ακινήτου, οι οποίες έχουν υποχρέωση εισφοράς σε χρήμα για 336,77 τ.μ.
Αναφορικά στην εντολή που μου δώσατε σύνταξης πρακτικού εξώδικου συμβιβασμού, αυτό θα ολοκληρωθεί εφόσον αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η αποζημίωση της ανωτέρω ιδιοκτησίας ως ανωτέρω και από το Τμήμα Πολεοδομίας προτείνεται, ήτοι με το ποσό των 120€ ανά τετραγωνικό μέτρο γης.”
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του εδαφίου ιδ) της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, επειδή το ποσό του εξώδικου συμβιβασμού υπερβαίνει τις 30.00,00€, ο Πρόεδρος προτείνει την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείματος γης, συνολικής έκτασης 290,96 τ.μ. κατόπιν της ανωτέρω αιτήσεως των 1) Αφροδίτης Μεγαρίτου και 2) Δήμητρας Μεγαρίτου του Δημητρίου και της Βάγιας, ως φερόμενων κληρονόμων εκ διαθήκης του πατέρα τους Δημητρίου για το γεωτεμάχιο με αρ. κτ. 0625011 στα ΟΤ 861 και ΚΧ. 862 σε ποσοστό 100%, με τιμή μονάδος αποζημιώσεως, που οφείλεται από τον Δήμο Κορινθίων στο ποσό των 120 ευρώ/τ.μ. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 27597/3334/14-09-2018 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και την σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνωεισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την υπ’ αριθ. πρωτ.38678/06-11-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Θωμαΐδου Α., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης συνολικής έκτασης 290,96 τ.μ., κατόπιν της υπ’ αριθμ.27597/3334/2018 αιτήσεως των 1) Αφροδίτης Μεγαρίτου και 2) Δήμητρας Μεγαρίτου του Δημητρίου και της Βάγιας, ως φερόμενων κληρονόμων εκ διαθήκης του πατέρα τους Δημητρίου για το γεωτεμάχιο με αρ. κτ. 0625011 στα ΟΤ 861 και ΚΧ. 862 σε ποσοστό 100%, με τιμή μονάδος αποζημιώσεως, που οφείλεται από τον Δήμο Κορινθίων στο ποσό των 120,00 ευρώ/τ.μ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 27597/3334/14-09-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 38678/06-11-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Θωμαΐδου Α., δηλαδή την αποζημίωση των φερόμενων ιδιοκτητριών με το συνολικό ποσό των 34.915,20€ (290,96 Χ 120€/τ.μ.) το οποίο και να επιμερισθεί κατά το ήμισυ σε εκάστη εξ αυτών.
 Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2018 στον ΚΑ 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» ποσού 1.679.000,00€.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 ιδ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 § 5 του Ν. 4071/2012
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τον εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης για την αποζημίωση των φερόμενων ιδιοκτητριών 1) Αφροδίτη Μεγαρίτου και 2) Δήμητρα Μεγαρίτου του Δημητρίου και της Βάγιας, ως φερόμενων κληρονόμων εκ διαθήκης του πατέρα τους Δημητρίου, από το Δήμο Κορινθίων για αποζημίωση λόγω ελλείμματος γηςγια το γεωτεμάχιο με αρ. κτ. 0625011 στα ΟΤ 861 και ΚΧ. 862 σε ποσοστό 100%   συνολικής έκτασης 290,96τ.μ. που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου.
 
Καθορίζει ως τιμή μονάδος αποζημιώσεως, που οφείλεται από τον Δήμο Κορινθίων για την με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0625011 ιδιοκτησία στα ΟΤ 861 και ΚΧ. 862, στο ποσό των 120 ευρώ/τμ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 27597/3334/14-09-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 38678/06-11-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Θωμαΐδου Α., δηλαδή την αποζημίωση των αιτούντων με το ποσό των 290,96τμ*120€/τμ =34.915,20€ το οποίο θα επιμεριστεί κατά το ήμισυ σε έκαστη εξ αυτών.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 34.915,20€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Προϋπολογισμού έτους 2019 στον ΚΑ 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων».
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 45 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14- 02- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment